ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Avicennasis
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:26, 12 ജനുവരി 2010 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,82,680
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 843
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org12:08, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org19:33, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ab.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
advisory.wikimedia.org23:22, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
af.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
af.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org07:24, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikibooks.org19:18, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
am.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
am.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
am.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ang.wikibooks.org22:34, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org18:46, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
an.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org11:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,027editor
ar.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org12:22, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikinews.org20:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikiversity.org12:22, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ast.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
as.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org15:36, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org18:54, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org19:15, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
az.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
az.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org18:46, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bat-smg.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ba.wikibooks.org19:33, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org05:35, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
beta.wikiversity.org10:54, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
be.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org05:35, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikisource.org02:11, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
bg.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bg.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
bg.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bh.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikibooks.org19:33, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org00:06, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikibooks.org19:18, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bn.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bo.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org07:38, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
br.wikimedia.org23:35, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikisource.org02:19, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bs.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bs.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
bs.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org11:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ca.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org15:28, 27 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ca.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ca.wikisource.org21:54, 24 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ca.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ce.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cho.wikipedia.org12:08, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
chr.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ch.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org07:24, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
commons.wikimedia.org17:10, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,32,136filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
co.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org23:33, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org18:46, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
cr.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org11:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
cs.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cs.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
cs.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org20:02, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org10:59, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
cy.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cy.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org11:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
da.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
da.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org22:35, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org11:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)435autoreview, editor
de.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
de.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org20:02, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dk.wikimedia.org00:28, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dv.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dz.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
el.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org08:46, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
el.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
el.wikiversity.org20:02, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
el.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org11:26, 12 ജനുവരി 2010തറവാട് വിക്കി(?)1,19,574autoreviewer, extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org16:58, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,771editor
en.wikinews.org11:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
en.wikiquote.org06:51, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
en.wikisource.org11:20, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
en.wikiversity.org08:43, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
en.wikivoyage.org19:31, 19 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
en.wiktionary.org05:36, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
eo.wikipedia.org05:19, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,208
eo.wikibooks.org10:54, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org10:18, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eo.wikiquote.org10:54, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
eo.wikisource.org16:28, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org10:54, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org05:29, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
es.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
es.wikisource.org22:24, 24 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiversity.org20:02, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
et.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org00:26, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
eu.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org07:42, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
fa.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org17:52, 14 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fa.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
fa.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikivoyage.org07:22, 21 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org07:24, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fiu-vro.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
fi.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org23:29, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
fi.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org20:02, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org07:24, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fj.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fo.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org07:06, 31 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org11:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)703
fr.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
fr.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiversity.org20:02, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fy.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org10:22, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gan.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ga.wikibooks.org19:33, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org18:46, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gd.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
gd.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
gl.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
gl.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikibooks.org19:33, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org18:46, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org19:45, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
got.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gu.wikibooks.org19:18, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org02:12, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org22:35, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gv.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org11:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ha.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ha.wiktionary.org18:54, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org11:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikipedia.org05:19, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
he.wikibooks.org10:16, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org10:16, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikiquote.org10:16, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32autopatrolled
he.wikisource.org05:26, 3 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
he.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
he.wiktionary.org10:16, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hi.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hi.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org22:36, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ho.wikipedia.org12:08, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
hr.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hr.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org11:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hsb.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ht.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
hu.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hu.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org11:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org09:06, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
hy.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hz.wikipedia.org00:08, 12 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org11:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ia.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org18:46, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikipedia.org11:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
id.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org11:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ii.wikipedia.org12:08, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org07:25, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wiktionary.org18:54, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org11:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
incubator.wikimedia.org06:14, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,277
io.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
io.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
is.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
is.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org11:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
it.wikibooks.org13:36, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikinews.org13:36, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiquote.org09:48, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
it.wikisource.org13:36, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikiversity.org13:36, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org15:26, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wiktionary.org13:36, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ja.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ja.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org20:02, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jbo.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
jv.wiktionary.org18:54, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ka.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ka.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org00:31, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kg.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ki.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kj.wikipedia.org12:08, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kk.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org22:36, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org11:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org02:19, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikipedia.org11:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ko.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org02:19, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ko.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ko.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ko.wikiversity.org15:36, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org22:40, 24 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kr.wikipedia.org12:07, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org11:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ks.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ku.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ku.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
kw.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ky.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
la.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
la.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org07:24, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
lb.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org02:12, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lg.wikipedia.org07:23, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lij.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
li.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikibooks.org10:21, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
li.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wikibooks.org19:33, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org06:08, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org19:46, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org00:31, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikipedia.org11:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
lt.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
lt.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
lv.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org18:46, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org15:23, 27 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
map-bms.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
www.mediawiki.org07:18, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
meta.wikimedia.org07:31, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)520autopatrolled
mg.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mg.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mh.wikipedia.org12:08, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org15:36, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mi.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wikibooks.org19:33, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org18:54, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mk.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikimedia.org00:25, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mn.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org19:13, 14 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mr.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikisource.org05:32, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ms.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wikipedia.org11:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mt.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org12:07, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mx.wikimedia.org12:23, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
my.wikibooks.org19:33, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nah.wikibooks.org19:33, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
na.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikibooks.org19:18, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nds.wikipedia.org11:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
nds.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ng.wikipedia.org07:19, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
nl.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org23:25, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nn.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
nn.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
no.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org23:26, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
no.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
no.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nso.wikipedia.org05:32, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nv.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nyc.wikimedia.org08:37, 19 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org07:24, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nz.wikimedia.org23:31, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org11:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
oc.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
om.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
om.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)147
or.wikisource.org19:48, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org11:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
outreach.wikimedia.org03:50, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pa-us.wikimedia.org23:33, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pag.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org11:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pa.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pdc.wikipedia.org07:32, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pfl.wikipedia.org10:20, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pih.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)501editor
pl.wikibooks.org05:24, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikimedia.org23:33, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
pl.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pl.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org11:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pnb.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org05:32, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnt.wikipedia.org11:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
pt.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
pt.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikiversity.org20:02, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
quality.wikimedia.org23:35, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org11:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
qu.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org10:59, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rn.wikipedia.org12:08, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org18:54, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ro.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ro.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org18:25, 14 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56uploader
ru.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikimedia.org23:33, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikiquote.org04:53, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
ru.wikisource.org06:10, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikiversity.org20:02, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rw.wikipedia.org07:24, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sah.wikisource.org07:42, 31 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org15:36, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikisource.org02:19, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org11:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
scn.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sco.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,816sysop
sc.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sc.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org10:59, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sd.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
se.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org23:31, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org07:24, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org18:54, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sh.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org06:02, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,613patroller, rollbacker
simple.wikibooks.org16:47, 25 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org09:28, 8 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org07:30, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,055rollbacker
si.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
sk.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
sk.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sl.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
sl.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org02:12, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org10:59, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org07:24, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sn.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org11:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
so.wikipedia.org10:59, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
so.wiktionary.org18:54, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org11:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sq.wikipedia.org11:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sq.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org00:31, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sq.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sr.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sr.wikiquote.org09:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sr.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wikipedia.org10:59, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
strategy.wikimedia.org03:47, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
st.wikipedia.org07:24, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
st.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
su.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
sv.wikibooks.org21:06, 24 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sv.wikiquote.org09:05, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sv.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org02:19, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sw.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ta.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ta.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org04:42, 24 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org02:41, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org12:58, 12 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org03:55, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13reviewer
test.wikidata.org15:37, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tet.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
th.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org09:05, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
ti.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tk.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
tl.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org10:59, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tpi.wiktionary.org18:54, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
tr.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org23:34, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikiquote.org09:05, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
tr.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ts.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tt.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org07:20, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
tw.wikipedia.org07:24, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org19:49, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org23:33, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org18:47, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
uk.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wikiquote.org09:05, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
uk.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org15:27, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ur.wikibooks.org19:10, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org03:47, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
uz.wikipedia.org11:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikibooks.org19:18, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org18:54, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wikisource.org02:19, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org15:36, 20 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vep.wikipedia.org05:32, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ve.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
vi.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
vi.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org09:05, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vi.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikivoyage.org07:22, 21 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org11:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikibooks.org19:18, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wa.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
wa.wikibooks.org19:33, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org08:37, 15 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)721
wikimania2008.wikimedia.org00:34, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org04:05, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org04:06, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org00:33, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org05:36, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2013.wikimedia.org02:19, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2014.wikimedia.org10:56, 25 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org10:56, 25 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org10:58, 25 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wo.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org18:46, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
xal.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org12:22, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
yi.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,123
yi.wikisource.org19:36, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
yo.wikibooks.org19:32, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org11:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikiquote.org09:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org18:55, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org11:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikibooks.org19:13, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org09:07, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org18:45, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org11:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
zh.wikipedia.org11:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
zh.wikibooks.org19:01, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org18:43, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikiquote.org09:03, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
zh.wikisource.org19:35, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wikivoyage.org07:21, 21 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org18:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org10:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikibooks.org22:34, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org18:48, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0