ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org20:37, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org20:37, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ady.wikipedia.org18:09, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org18:10, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
af.wikibooks.org01:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org17:50, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org03:39, 12 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org22:04, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
als.wikipedia.org21:24, 20 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
am.wikipedia.org20:37, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
am.wiktionary.org23:31, 4 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org18:43, 30 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ang.wikibooks.org22:18, 18 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org20:37, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org21:21, 20 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
an.wiktionary.org20:37, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org22:57, 30 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikibooks.org20:50, 20 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17rollbacker
ar.wikinews.org20:37, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikiquote.org20:37, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikisource.org18:32, 4 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikiversity.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
ar.wiktionary.org20:37, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)302
ary.wikipedia.org21:25, 20 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org22:23, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ast.wikipedia.org00:47, 9 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ast.wiktionary.org21:03, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikisource.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org11:15, 7 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wiktionary.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org22:08, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org19:40, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
az.wikibooks.org23:03, 2 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikiquote.org19:26, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wikisource.org14:31, 2 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org12:35, 21 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ban.wikipedia.org19:24, 15 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org17:33, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
bat-smg.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org12:26, 6 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bcl.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org21:00, 2 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org19:57, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
be.wikipedia.org18:33, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikibooks.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org23:09, 1 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org21:41, 20 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org17:56, 4 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)134autopatrolled
bg.wikibooks.org18:26, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bg.wikisource.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org19:53, 12 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bh.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bi.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org01:38, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org12:41, 6 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
bn.wikibooks.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikisource.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org13:39, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
br.wikimedia.org20:08, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org12:19, 6 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org23:01, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
bs.wikibooks.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org17:35, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bxr.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikibooks.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org14:05, 23 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org22:17, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org13:16, 15 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org21:52, 22 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cbk-zam.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org16:51, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org02:37, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ch.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org12:24, 26 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org21:30, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
commons.wikimedia.org15:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)412autopatrolled
co.wikipedia.org20:20, 2 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wiktionary.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org19:12, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
csb.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikibooks.org18:58, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org21:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org12:27, 16 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org20:16, 2 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
cu.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikibooks.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org22:17, 24 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cy.wikibooks.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org20:40, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org20:38, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)647
da.wikibooks.org21:18, 11 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,432
da.wikiquote.org22:30, 17 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
da.wikisource.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikipedia.org20:17, 3 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)555autoreview, editor
de.wikibooks.org20:46, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
de.wikinews.org01:32, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiquote.org00:02, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikisource.org12:33, 21 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikiversity.org17:36, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
de.wikivoyage.org20:56, 4 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wiktionary.org14:01, 4 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
din.wikipedia.org00:43, 29 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dk.wikimedia.org21:13, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org14:48, 29 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikipedia.org19:55, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikibooks.org21:19, 20 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikinews.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org21:40, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org21:30, 22 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiversity.org17:35, 9 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
el.wikivoyage.org22:39, 17 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org20:13, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
eml.wikipedia.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org15:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,496extendedconfirmed
en.wikibooks.org20:26, 8 ഏപ്രിൽ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,341editor, sysop
en.wikinews.org15:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wikiquote.org19:57, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,413
en.wikisource.org15:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiversity.org20:10, 25 സെപ്റ്റംബർ 2013തറവാട് വിക്കി(?)19,423curator, sysop
en.wikivoyage.org15:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
en.wiktionary.org19:57, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
eo.wikipedia.org12:18, 21 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eo.wikibooks.org19:22, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
eo.wikinews.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org21:59, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org22:58, 30 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikibooks.org00:08, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
es.wikinews.org18:16, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
es.wikiquote.org22:59, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
es.wikisource.org23:00, 20 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
es.wikiversity.org18:16, 2 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
es.wikivoyage.org20:48, 25 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org20:33, 5 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
et.wikipedia.org19:30, 7 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
et.wikibooks.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org18:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
eu.wikibooks.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikibooks.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikinews.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org20:39, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikivoyage.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wiktionary.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ff.wikipedia.org17:53, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org21:38, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikibooks.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fi.wikinews.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org21:49, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org01:11, 1 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fj.wikipedia.org21:28, 19 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fj.wiktionary.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
foundation.wikimedia.org01:31, 18 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org01:07, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wikisource.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org18:20, 23 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikibooks.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fr.wikinews.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikiquote.org22:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fr.wikisource.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikivoyage.org15:02, 16 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org20:39, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikibooks.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org23:57, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org13:40, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
gl.wikibooks.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org23:17, 26 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org23:35, 21 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org00:18, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org20:37, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gu.wikiquote.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ha.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org12:37, 6 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikipedia.org01:23, 23 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org17:49, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikinews.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org16:23, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikisource.org20:36, 17 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikivoyage.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org20:37, 26 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hif.wikipedia.org22:13, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hif.wiktionary.org15:51, 30 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org21:32, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
hi.wikibooks.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hi.wikiquote.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org11:32, 13 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org23:20, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hr.wikipedia.org18:23, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
hr.wikibooks.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org14:02, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org21:16, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org17:54, 4 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wiktionary.org21:06, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hy.wikipedia.org18:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
hy.wikibooks.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org20:48, 7 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org17:53, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikipedia.org20:32, 19 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ia.wikibooks.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org20:52, 11 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org03:17, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
id.wikibooks.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
id.wikiquote.org19:54, 2 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikisource.org21:35, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
id.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ie.wikipedia.org03:00, 4 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikibooks.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ik.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org15:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
io.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
io.wiktionary.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
is.wikibooks.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org20:40, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org21:50, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikipedia.org21:04, 4 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikibooks.org20:47, 25 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org18:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org23:40, 17 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikisource.org23:20, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org18:03, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org22:18, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wiktionary.org18:12, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
iu.wikipedia.org22:10, 18 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org21:28, 19 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org21:21, 6 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikibooks.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org17:19, 25 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org21:41, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org22:11, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org23:57, 17 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jv.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kaa.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org21:51, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ka.wikibooks.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikiquote.org13:37, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org14:34, 20 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org18:37, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kk.wikibooks.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
kk.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
kl.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org21:20, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
km.wikibooks.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org21:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikiquote.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org22:51, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikibooks.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ko.wikinews.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org00:09, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ko.wikiversity.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wiktionary.org13:38, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
krc.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org20:55, 20 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ku.wikibooks.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org21:36, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ky.wikibooks.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lad.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org19:57, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
la.wikibooks.org20:49, 20 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org14:07, 2 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org00:40, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikibooks.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org20:41, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org16:01, 30 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org12:34, 5 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org19:27, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org15:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
lo.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org19:55, 16 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org21:56, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
lt.wikibooks.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org14:14, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikisource.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wikipedia.org18:32, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
lv.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mdf.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)499sysop
meta.wikimedia.org00:02, 29 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,440sysop
mg.wikipedia.org02:52, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikibooks.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org20:45, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org12:53, 30 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
min.wiktionary.org03:56, 4 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org21:38, 17 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mk.wikibooks.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org16:18, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ml.wikibooks.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org03:27, 24 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wikipedia.org01:47, 2 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
mn.wiktionary.org17:27, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mnw.wikipedia.org16:50, 30 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org19:22, 3 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org20:43, 30 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
ms.wikibooks.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ms.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wikipedia.org21:24, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mt.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org01:51, 19 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
my.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mzn.wikipedia.org02:48, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org21:04, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org19:44, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nds.wikipedia.org19:01, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nds.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org14:09, 2 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ne.wikibooks.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikipedia.org23:19, 4 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173
nl.wikibooks.org21:38, 20 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)241
nl.wikimedia.org20:03, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org23:40, 25 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org20:32, 25 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nl.wikisource.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org21:50, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wiktionary.org12:35, 21 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
nn.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikibooks.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
no.wikinews.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikisource.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nqo.wikipedia.org15:41, 15 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org21:01, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org12:18, 6 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org18:51, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ny.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
oc.wikibooks.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org05:19, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org20:42, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
om.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org12:40, 6 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
or.wikisource.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org21:05, 5 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
pag.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org18:47, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pap.wikipedia.org23:20, 25 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikipedia.org02:05, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa.wikibooks.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org17:52, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pdc.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org22:13, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pi.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikibooks.org20:42, 26 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pl.wikimedia.org21:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikinews.org18:13, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org23:00, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pl.wikisource.org21:54, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org23:19, 20 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wiktionary.org12:19, 21 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pms.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnb.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wiktionary.org17:33, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org21:12, 30 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikibooks.org20:56, 17 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
pt.wikinews.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikiquote.org23:01, 7 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikisource.org14:17, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiversity.org20:24, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikivoyage.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wiktionary.org18:01, 15 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
qu.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org19:57, 20 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org23:54, 9 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org19:28, 1 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikibooks.org23:38, 17 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org00:36, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org12:56, 18 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikivoyage.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rue.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org20:05, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikibooks.org02:21, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikimedia.org12:34, 21 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikinews.org18:27, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiquote.org18:26, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikisource.org19:35, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikiversity.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikivoyage.org19:58, 21 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org00:06, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
rw.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikisource.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org03:00, 22 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org20:33, 23 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org19:38, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
sc.wikipedia.org21:49, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org20:43, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org21:03, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sh.wiktionary.org23:40, 5 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org19:07, 29 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)147
simple.wiktionary.org23:01, 9 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)333
si.wikipedia.org18:21, 13 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
si.wikibooks.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org21:07, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
sk.wikibooks.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikipedia.org18:32, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
sl.wikibooks.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikisource.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikisource.org23:19, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
so.wikipedia.org21:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
so.wiktionary.org21:21, 1 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org15:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
sq.wikipedia.org20:15, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org14:38, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sq.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
srn.wikipedia.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org21:16, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikibooks.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org02:04, 29 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
su.wikipedia.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikiquote.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikibooks.org20:49, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikinews.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org22:09, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiversity.org22:00, 7 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org12:55, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sw.wikipedia.org19:35, 5 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sw.wiktionary.org12:49, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org22:28, 16 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org20:42, 30 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
ta.wikibooks.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ta.wikinews.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org19:50, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tcy.wikipedia.org18:33, 12 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org01:37, 30 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20bureaucrat, sysop
test-commons.wikimedia.org21:23, 30 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org01:13, 30 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
test.wikidata.org01:24, 30 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tet.wikipedia.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org00:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
te.wikibooks.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org17:27, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org18:16, 2 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wikibooks.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org20:14, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
th.wikibooks.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikiquote.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ti.wikipedia.org19:24, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wiktionary.org20:44, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
tl.wikipedia.org12:21, 26 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
tl.wikibooks.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)188
tl.wiktionary.org23:21, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org19:43, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikipedia.org23:24, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikibooks.org18:14, 17 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tr.wikimedia.org11:51, 1 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org21:32, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
tr.wikisource.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wiktionary.org20:32, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ts.wikipedia.org23:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ts.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org23:33, 6 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikibooks.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org21:06, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tyv.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org12:41, 11 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org18:53, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikibooks.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org17:38, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org18:08, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikivoyage.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org20:31, 24 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ur.wikipedia.org23:53, 5 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wikibooks.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org22:22, 21 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uz.wikiquote.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org22:31, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vec.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vep.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikibooks.org17:41, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
vi.wikiquote.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vi.wikisource.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikivoyage.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org19:49, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
vls.wikipedia.org21:07, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vo.wikipedia.org19:22, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org21:17, 16 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org15:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)123
wikimania2014.wikimedia.org21:47, 28 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2015.wikimedia.org18:11, 1 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2016.wikimedia.org00:31, 19 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org00:11, 18 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org19:32, 27 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org02:13, 11 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikipedia.org19:46, 5 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org22:07, 18 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org22:09, 18 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikisource.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org20:46, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org23:04, 9 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikisource.org20:46, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org20:46, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org19:21, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zh.wikipedia.org03:36, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikibooks.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikiversity.org16:06, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org00:22, 19 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org20:45, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org20:27, 25 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wiktionary.org22:58, 4 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0