ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AntiCompositeNumber
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 23:46, 2 സെപ്റ്റംബർ 2013 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 87,587
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 527
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ, VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org23:34, 19 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org14:38, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org20:15, 25 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org02:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org14:48, 14 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ak.wikipedia.org02:40, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
als.wikipedia.org20:35, 11 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
alt.wikipedia.org21:27, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org03:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org01:31, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org16:34, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org02:53, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org20:35, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org02:43, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org14:00, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ar.wikibooks.org01:28, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikimedia.org14:41, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org22:32, 25 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org20:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org00:22, 17 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org01:29, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org17:52, 23 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org20:58, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org18:24, 24 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikipedia.org02:40, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org02:44, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org14:51, 24 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org04:59, 5 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
azb.wikipedia.org23:56, 8 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wikipedia.org19:02, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikibooks.org01:14, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org01:35, 2 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org14:51, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikisource.org01:40, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org21:24, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bat-smg.wikipedia.org03:11, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org21:28, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org23:59, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bd.wikimedia.org22:01, 9 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org00:38, 30 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org02:07, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org17:51, 11 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikimedia.org22:02, 9 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org20:39, 17 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org17:06, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bi.wikipedia.org19:32, 3 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bm.wikipedia.org02:10, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org21:35, 18 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikisource.org19:12, 16 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org15:49, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org02:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org03:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org16:25, 3 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org22:02, 9 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org21:00, 21 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org22:37, 25 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org17:55, 10 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org02:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org16:23, 18 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ca.wikibooks.org15:27, 24 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org18:57, 25 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org02:09, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org15:42, 8 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org20:47, 17 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org20:47, 17 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org00:57, 19 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org02:02, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org21:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ce.wikipedia.org21:28, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wikipedia.org14:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org02:49, 5 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org03:18, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org03:13, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org21:29, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org16:57, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58,194interface-admin, sysop, translationadmin
co.wikipedia.org23:33, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org18:22, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org23:53, 1 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cr.wikipedia.org03:10, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org03:13, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikipedia.org15:50, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikinews.org15:21, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org02:23, 22 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org02:24, 5 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org02:40, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cv.wikipedia.org03:19, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org22:16, 27 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org22:50, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org19:27, 13 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikipedia.org02:58, 23 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
da.wikibooks.org20:14, 26 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org02:24, 5 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org01:19, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org18:13, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
de.wikibooks.org01:10, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org01:10, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org01:10, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikisource.org16:27, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikiversity.org20:18, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikivoyage.org10:49, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org15:57, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org23:01, 2 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
diq.wikipedia.org02:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dk.wikimedia.org02:31, 2 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org23:29, 13 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org03:12, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org03:15, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org02:10, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org02:46, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org19:19, 9 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wiktionary.org20:00, 6 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org03:34, 20 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org23:46, 2 സെപ്റ്റംബർ 2013പുതിയ അംഗത്വം(?)24,145extendedconfirmed, extendedmover, filemover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org16:57, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikinews.org16:57, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org16:57, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
en.wikisource.org16:57, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)177
en.wikiversity.org16:57, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikivoyage.org16:58, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wiktionary.org16:57, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eo.wikipedia.org23:00, 3 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
eo.wikivoyage.org14:41, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org02:46, 9 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org20:39, 5 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
es.wikibooks.org01:25, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org20:45, 26 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org18:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org20:41, 22 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org18:25, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org03:20, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ee.wikimedia.org23:03, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org16:50, 5 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ext.wikipedia.org02:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org21:52, 29 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3confirmed
fa.wikibooks.org18:15, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org01:08, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org01:09, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org04:55, 27 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org01:15, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org01:09, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org02:35, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org02:45, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org22:15, 18 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wiktionary.org21:56, 3 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org02:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org03:22, 15 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org17:32, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org00:42, 23 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org02:32, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org23:41, 28 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
fr.wikibooks.org02:53, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org11:55, 18 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org16:02, 16 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org01:49, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org00:10, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org22:56, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org13:50, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org02:35, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org19:12, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wiktionary.org18:57, 27 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org02:38, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org21:45, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ga.wikipedia.org01:19, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org02:24, 18 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org02:33, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org22:08, 16 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org19:09, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org18:25, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gl.wiktionary.org16:07, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org03:03, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wikipedia.org06:45, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gor.wikipedia.org15:56, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org00:29, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org23:50, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org17:05, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org02:24, 18 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org02:43, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org03:03, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wiktionary.org19:05, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org20:07, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org20:39, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wikisource.org21:00, 22 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org22:56, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org00:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org02:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikipedia.org17:52, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hr.wikipedia.org14:50, 7 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wikipedia.org02:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org16:23, 2 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org00:14, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikibooks.org01:21, 29 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org18:08, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org19:05, 1 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org16:35, 10 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hy.wikibooks.org17:30, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org23:29, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikipedia.org16:30, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org20:06, 5 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
id.wikibooks.org17:21, 26 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikiquote.org17:21, 26 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org23:32, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org17:49, 24 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org16:03, 16 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org02:40, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org03:14, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org16:58, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
inh.wikipedia.org21:31, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org02:32, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org00:50, 4 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wiktionary.org18:25, 3 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org18:36, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
it.wikibooks.org18:33, 3 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org03:23, 31 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org20:07, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org19:12, 16 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikiversity.org02:35, 2 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org17:30, 28 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org03:26, 1 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org01:55, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org01:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ja.wikibooks.org03:03, 21 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org01:03, 9 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org22:30, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ja.wikiversity.org23:38, 8 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org02:27, 8 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org20:31, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org01:13, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jv.wikipedia.org16:03, 7 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikisource.org15:09, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org01:04, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org01:25, 31 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org02:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org19:11, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org03:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org23:40, 4 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org03:16, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org02:41, 28 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikibooks.org03:03, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org02:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org15:05, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikisource.org20:29, 11 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org00:39, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org14:51, 24 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org15:25, 3 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ko.wikibooks.org01:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org01:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org01:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org16:20, 12 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org01:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org01:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org03:10, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org02:44, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org13:58, 11 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org02:05, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org22:11, 30 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org03:52, 4 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org14:51, 24 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org18:33, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikipedia.org19:08, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org03:08, 18 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org14:51, 8 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org02:33, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org00:11, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
la.wikisource.org00:51, 8 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org16:34, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org23:10, 4 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org02:55, 29 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org16:03, 3 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org21:31, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org03:33, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org20:41, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org23:50, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikipedia.org02:11, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lld.wikipedia.org03:10, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org02:37, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
login.wikimedia.org23:46, 2 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3checkuser
lo.wikipedia.org02:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org17:14, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lt.wiktionary.org21:53, 16 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org14:32, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wiktionary.org19:02, 25 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mad.wikipedia.org16:24, 27 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org03:11, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
map-bms.wikipedia.org03:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org15:37, 3 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:57, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122autopatrolled
meta.wikimedia.org16:06, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)633steward
mg.wikipedia.org15:50, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mhr.wikipedia.org14:52, 24 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org19:00, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org02:13, 25 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org22:27, 12 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org23:53, 26 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikibooks.org23:53, 26 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org23:55, 26 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org23:53, 26 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org18:21, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wikisource.org16:56, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org15:05, 10 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org19:08, 1 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org05:34, 19 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wiktionary.org15:04, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org21:13, 29 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org02:15, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikibooks.org15:15, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org15:16, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org21:28, 25 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org15:15, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org19:06, 3 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ms.wiktionary.org02:25, 18 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org03:15, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org15:25, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mx.wikimedia.org18:22, 10 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org02:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org15:34, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wiktionary.org15:34, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org03:16, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org19:07, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org03:15, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org02:35, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org02:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org23:02, 2 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org23:34, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org15:44, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org15:44, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org02:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wikipedia.org02:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikipedia.org20:12, 24 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
nl.wikibooks.org04:01, 12 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org02:33, 5 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org00:05, 14 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org15:22, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org00:51, 8 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org02:22, 22 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org05:15, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org00:10, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nov.wikipedia.org02:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org18:19, 12 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikibooks.org01:17, 12 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org03:14, 20 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org18:20, 27 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org14:47, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nrm.wikipedia.org03:11, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org02:46, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org22:59, 13 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org02:33, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org23:00, 23 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
olo.wikipedia.org03:11, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org23:40, 4 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org17:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
os.wikipedia.org02:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org03:59, 15 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org03:13, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org19:08, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pap.wikipedia.org01:51, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org21:33, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org02:37, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org02:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org02:38, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org14:51, 24 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org01:33, 2 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikibooks.org15:54, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org17:29, 4 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org02:05, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org23:16, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org17:12, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org23:38, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org18:20, 27 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org19:48, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org21:05, 11 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org22:58, 19 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org18:53, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org16:19, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org16:19, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org01:14, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikinews.org03:24, 15 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org03:24, 15 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org22:18, 19 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org22:58, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org02:13, 22 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org02:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pwn.wikipedia.org21:10, 25 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org03:15, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org02:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rmy.wikipedia.org19:21, 1 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org00:10, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org03:11, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org02:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org22:40, 14 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikibooks.org16:28, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org13:42, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org13:42, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org16:28, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org16:28, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org16:28, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org02:42, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org17:57, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ru.wikibooks.org16:27, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org18:54, 1 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org02:40, 29 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org16:27, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org05:48, 14 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org16:27, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org17:17, 13 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org16:26, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org04:24, 14 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org21:34, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org01:21, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org21:49, 8 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikipedia.org02:37, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org01:20, 27 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org18:24, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org16:31, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sc.wikipedia.org21:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org02:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org12:43, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shi.wikipedia.org02:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org17:06, 7 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wikipedia.org21:08, 2 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
simple.wiktionary.org15:07, 14 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org21:53, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org01:15, 4 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org19:04, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sk.wikibooks.org18:08, 20 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org03:23, 1 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org17:57, 27 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sl.wikibooks.org16:52, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org18:33, 3 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org19:57, 16 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org03:18, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org21:49, 4 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org16:58, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sq.wikipedia.org13:09, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sq.wikibooks.org19:44, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org02:44, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org18:20, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wikisource.org18:25, 3 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org15:27, 2 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org02:33, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wikipedia.org03:14, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org02:40, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org18:50, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sv.wikibooks.org23:49, 25 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org01:07, 17 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org19:58, 5 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org02:27, 22 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org02:24, 5 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org01:13, 2 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org21:35, 7 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org18:36, 3 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org02:46, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org00:58, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ta.wikinews.org03:27, 3 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org19:04, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org20:31, 10 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org18:59, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org17:09, 12 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82sysop, translationadmin
test.wikidata.org22:18, 15 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org02:40, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org03:32, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org22:03, 14 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wiktionary.org16:42, 29 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org01:16, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikiquote.org00:54, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org13:34, 29 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org02:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org02:32, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org12:48, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tn.wikipedia.org03:03, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org03:14, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org03:10, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org21:44, 4 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org23:40, 4 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org13:46, 29 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikiquote.org17:37, 8 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org01:42, 23 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org03:15, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org02:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org19:51, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tum.wikipedia.org11:54, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org03:16, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org21:07, 9 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org02:41, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org02:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org18:09, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikibooks.org03:54, 12 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org03:54, 12 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org20:08, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
usability.wikimedia.org19:15, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org19:09, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org02:37, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org02:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org15:21, 13 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vi.wikibooks.org17:12, 8 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org20:40, 22 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org19:11, 1 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org19:10, 1 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org14:30, 20 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org02:42, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org03:15, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org15:24, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org19:06, 8 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
www.wikidata.org16:57, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,246
wikimania2017.wikimedia.org18:56, 18 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org23:53, 11 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org23:18, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wo.wikipedia.org01:23, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wuu.wikipedia.org03:15, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org03:36, 20 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org02:38, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xmf.wikipedia.org02:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org04:12, 7 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org16:28, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org03:10, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org02:33, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org02:40, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org19:45, 14 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org22:18, 17 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org19:05, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikipedia.org20:29, 11 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikibooks.org18:42, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org02:05, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org02:29, 5 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org00:02, 18 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org01:14, 11 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org15:24, 16 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org02:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1