ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AleXXw
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 20:58, 8 ഒക്ടോബർ 2008 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 54,303
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 716
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org23:06, 5 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org21:42, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org21:42, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org11:10, 15 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikibooks.org21:42, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org21:42, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org21:42, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org21:42, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org15:47, 17 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org21:42, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikiquote.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikibooks.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org13:34, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org22:00, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikibooks.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org12:04, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org08:15, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikibooks.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org21:00, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bat-smg.wikipedia.org18:47, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org21:00, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org00:10, 1 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org12:32, 8 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org19:48, 10 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikibooks.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org22:30, 21 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikibooks.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikibooks.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org09:43, 7 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org21:24, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikibooks.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org23:07, 5 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org21:37, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ca.wikibooks.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org09:41, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org21:43, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org13:02, 16 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org20:58, 8 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28,291autopatrolled, filemover, translationadmin, upwizcampeditors
co.wikipedia.org17:53, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org15:01, 21 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
cs.wikibooks.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org20:49, 9 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org08:56, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikibooks.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org01:38, 17 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org18:00, 10 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org20:58, 8 ഒക്ടോബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)24,935autoreview, editor
de.wikibooks.org21:10, 27 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org09:16, 7 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
de.wikiquote.org12:17, 15 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikisource.org21:59, 26 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikiversity.org17:10, 9 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org19:50, 15 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wiktionary.org20:31, 22 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org11:54, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org21:59, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikibooks.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org05:09, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org20:59, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)167
en.wikibooks.org12:14, 25 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org12:14, 25 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org12:14, 25 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org12:14, 25 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org12:14, 25 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org20:14, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org12:14, 25 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org23:36, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikibooks.org07:01, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org07:30, 19 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikibooks.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org11:09, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org05:25, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org21:41, 10 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227
et.wikibooks.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org05:49, 6 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org16:20, 9 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikibooks.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:11, 19 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikibooks.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org08:52, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org22:00, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikibooks.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org05:49, 6 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org21:57, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
fr.wikibooks.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org21:10, 19 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org05:27, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org12:05, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org17:01, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org23:06, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org20:44, 18 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org21:01, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org05:20, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org19:42, 3 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org12:55, 26 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org22:54, 1 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org13:34, 22 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
hu.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org07:30, 19 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org23:06, 5 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org07:30, 19 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org20:06, 28 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org00:27, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org08:43, 25 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org21:57, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
it.wikibooks.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org05:27, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org23:29, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org23:29, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org21:59, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikibooks.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org21:45, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org22:24, 18 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org19:15, 17 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikibooks.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org12:05, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org19:43, 3 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org19:44, 21 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org12:06, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org07:12, 22 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org22:17, 27 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikibooks.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org23:39, 26 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org01:13, 29 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
lb.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org13:42, 26 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org14:54, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org20:33, 28 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org20:32, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikibooks.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org20:00, 10 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org01:19, 16 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
meta.wikimedia.org01:22, 16 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
mg.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org19:31, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org17:42, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikibooks.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org22:38, 6 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org21:46, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org15:35, 11 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikibooks.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org07:14, 6 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org16:44, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikibooks.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org09:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org19:41, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org22:00, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org02:14, 1 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ng.wikipedia.org08:39, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org21:57, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikibooks.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org17:47, 13 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org05:24, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org23:26, 11 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org21:37, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikibooks.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org22:36, 6 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org05:54, 6 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org09:15, 24 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org09:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org15:31, 18 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikibooks.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org22:08, 29 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org22:00, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikibooks.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org22:38, 6 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org05:27, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org02:07, 17 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
pt.wikibooks.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org05:27, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org21:47, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org23:28, 23 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org08:30, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org18:05, 12 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikibooks.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org05:28, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org14:04, 15 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikibooks.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org05:28, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org01:59, 17 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org23:21, 18 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org05:54, 6 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org01:12, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org21:35, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org22:14, 11 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org00:08, 10 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sk.wikibooks.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org17:42, 2 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org23:44, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikibooks.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org19:24, 8 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org13:20, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org10:51, 15 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikibooks.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org06:28, 29 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikibooks.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org23:08, 5 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org21:46, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org23:08, 5 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikibooks.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org09:16, 24 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
sv.wikibooks.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org05:28, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org00:18, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org18:40, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikibooks.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org21:48, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org07:23, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org20:38, 15 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tet.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org18:40, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikibooks.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org19:49, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikibooks.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org21:40, 8 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikibooks.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org08:36, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org09:16, 24 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikibooks.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org01:06, 23 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org05:52, 6 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org19:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikibooks.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org05:19, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org00:10, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikibooks.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikibooks.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org07:02, 3 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org07:31, 19 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikibooks.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org18:02, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org18:55, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikibooks.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org22:31, 12 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org08:31, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)123
wikimania2011.wikimedia.org14:06, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2012.wikimedia.org00:07, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2013.wikimedia.org20:14, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org13:02, 28 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wikimania2015.wikimedia.org19:27, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2016.wikimedia.org19:30, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2017.wikimedia.org06:27, 25 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org05:49, 4 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org23:08, 5 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org21:49, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org21:01, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org13:09, 4 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org23:03, 5 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikibooks.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org20:56, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org07:31, 19 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikibooks.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org12:05, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org21:50, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0