ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Ajraddatz
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 02:13, 12 ജനുവരി 2010 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 56,105
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 876
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org01:17, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org01:17, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org01:17, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org18:47, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ab.wiktionary.org01:17, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org14:45, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
advisory.wikimedia.org01:17, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org18:05, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org00:13, 10 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
af.wikibooks.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org14:46, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikibooks.org01:17, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org01:17, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org23:37, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikiquote.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org21:54, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org01:50, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikibooks.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikiquote.org18:14, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org23:42, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
an.wiktionary.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org21:53, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org21:42, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11editor
ar.wikibooks.org20:14, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikimedia.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org23:47, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikiquote.org17:06, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikisource.org20:44, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiversity.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org22:58, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
arz.wikipedia.org21:19, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ast.wikipedia.org01:51, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ast.wikibooks.org13:27, 6 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org21:25, 30 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikibooks.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org19:31, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wiktionary.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org02:19, 6 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
av.wiktionary.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org16:57, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikibooks.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org16:57, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org02:28, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
az.wikibooks.org12:47, 13 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikisource.org15:33, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org19:49, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org14:44, 9 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org17:37, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bat-smg.wikipedia.org21:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org06:10, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikibooks.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org04:36, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bd.wikimedia.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org23:40, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
beta.wikiversity.org14:27, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
be.wikipedia.org00:10, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
be.wikibooks.org17:23, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org00:11, 10 ഒക്ടോബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
be.wikisource.org19:54, 10 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org22:14, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org15:15, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31autopatrolled
bg.wikibooks.org23:38, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikinews.org00:10, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org02:21, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org00:12, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org14:39, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bh.wikipedia.org02:12, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bh.wiktionary.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org17:02, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bi.wikibooks.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org17:06, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bm.wikipedia.org23:42, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikibooks.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org23:49, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
bn.wikibooks.org03:40, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org05:44, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org16:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bo.wikipedia.org20:58, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikibooks.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org02:20, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikipedia.org21:09, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
br.wikimedia.org16:47, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikiquote.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org20:13, 17 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bs.wikipedia.org15:12, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
bs.wikibooks.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org20:25, 8 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org21:22, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org22:56, 5 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ca.wikibooks.org23:59, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikimedia.org22:13, 9 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org22:52, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org16:00, 22 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikisource.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org18:01, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org16:42, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cdo.wikipedia.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org01:32, 28 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ce.wikipedia.org03:07, 20 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
cho.wikipedia.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org19:07, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chr.wiktionary.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org20:44, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikibooks.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org01:23, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ckb.wikipedia.org02:09, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
commons.wikimedia.org02:48, 1 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,284filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org15:13, 14 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
co.wikibooks.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikiquote.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org01:23, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cr.wikiquote.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org03:49, 20 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
csb.wiktionary.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikipedia.org18:11, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cs.wikibooks.org21:13, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikinews.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org21:12, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org22:07, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org21:59, 14 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wiktionary.org21:53, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org23:57, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org19:51, 23 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org23:51, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cy.wikibooks.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org21:55, 3 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org17:52, 17 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikibooks.org22:53, 18 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org18:02, 31 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikisource.org13:58, 4 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org18:34, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org02:07, 30 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52autoreview
de.wikibooks.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikinews.org23:37, 7 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org23:51, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikisource.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org14:47, 14 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org14:21, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org04:05, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
din.wikipedia.org18:42, 20 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dk.wikimedia.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dsb.wikipedia.org00:18, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org19:53, 2 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org03:53, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wiktionary.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org23:15, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wiktionary.org01:18, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org01:12, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikibooks.org21:41, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org19:10, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
el.wikiquote.org17:09, 27 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikisource.org22:04, 24 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikivoyage.org03:41, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wiktionary.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eml.wikipedia.org20:29, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org02:13, 12 ജനുവരി 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)12,537extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org00:08, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72editor
en.wikinews.org20:58, 21 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
en.wikiquote.org01:16, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
en.wikisource.org02:30, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
en.wikiversity.org00:45, 9 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
en.wikivoyage.org21:31, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
en.wiktionary.org03:15, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)210
eo.wikipedia.org22:57, 5 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikibooks.org21:20, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org17:24, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org20:49, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org20:00, 6 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org01:55, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org22:58, 19 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
es.wikibooks.org04:54, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
es.wikinews.org03:06, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikiquote.org02:36, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
es.wikisource.org15:19, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
es.wikiversity.org21:23, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
es.wikivoyage.org18:58, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org04:48, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
et.wikipedia.org22:57, 5 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikibooks.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikimedia.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org15:39, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org21:10, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
eu.wikibooks.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikiquote.org21:57, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org20:09, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org00:01, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org20:01, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikibooks.org20:37, 25 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikinews.org20:11, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikiquote.org21:04, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org14:42, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikivoyage.org02:36, 19 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wiktionary.org02:43, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ff.wikipedia.org22:23, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fiu-vro.wikipedia.org17:34, 14 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org17:59, 17 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikibooks.org23:28, 14 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikimedia.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org22:47, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikiquote.org00:05, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fi.wikisource.org19:36, 5 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org03:08, 7 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikivoyage.org06:49, 8 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wikipedia.org00:34, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org00:27, 9 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
foundation.wikimedia.org02:58, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org23:51, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fo.wikisource.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org04:49, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org18:43, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org00:30, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org03:56, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
fr.wikibooks.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org01:46, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikiquote.org23:32, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fr.wikisource.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikiversity.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikivoyage.org13:15, 6 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wiktionary.org04:05, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fur.wikipedia.org14:42, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fy.wikipedia.org23:19, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikibooks.org21:29, 5 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org00:30, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gan.wikipedia.org15:54, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org21:54, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ga.wikibooks.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org20:48, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org05:06, 26 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikipedia.org23:33, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
gl.wikibooks.org00:05, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikiquote.org21:42, 14 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikisource.org03:17, 19 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org02:20, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikibooks.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org22:49, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org13:43, 8 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org02:59, 21 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
got.wikibooks.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org02:18, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gu.wikibooks.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wikisource.org06:59, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org04:10, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gv.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org00:55, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org03:56, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org02:34, 2 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikipedia.org21:13, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikibooks.org23:51, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org23:27, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org03:13, 23 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikisource.org17:25, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org22:21, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org23:44, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hif.wikipedia.org03:17, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wiktionary.org19:23, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org23:29, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
hi.wikibooks.org15:19, 7 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikiquote.org02:02, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikiversity.org00:00, 20 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikivoyage.org23:50, 22 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org03:40, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ho.wikipedia.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org01:38, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
hr.wikibooks.org23:07, 25 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org23:12, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org17:16, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org23:27, 15 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wikipedia.org18:06, 31 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org17:53, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ht.wikisource.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org21:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hu.wikibooks.org23:17, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikinews.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org20:44, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikisource.org00:57, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org18:39, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikipedia.org16:31, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
hy.wikibooks.org17:12, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikiquote.org22:18, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org23:45, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hz.wikipedia.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org05:16, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ia.wikibooks.org16:12, 25 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org03:44, 28 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org03:49, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
id.wikibooks.org05:29, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikiquote.org23:23, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
id.wikisource.org01:15, 31 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wiktionary.org17:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org20:56, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ie.wikibooks.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org03:59, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ii.wikipedia.org01:19, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org01:15, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org02:22, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org23:45, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
io.wikipedia.org18:42, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org04:12, 5 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
is.wikibooks.org21:25, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wiktionary.org18:40, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org14:59, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
it.wikibooks.org23:45, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
it.wikinews.org15:58, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikiquote.org15:12, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
it.wikisource.org23:53, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
it.wikiversity.org18:59, 29 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikivoyage.org21:46, 17 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org20:51, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
iu.wikipedia.org19:21, 11 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wiktionary.org20:37, 12 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org07:23, 12 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org03:21, 6 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ja.wikibooks.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org23:15, 4 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org05:40, 27 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org16:35, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org04:40, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
jv.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org00:12, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org16:01, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ka.wikipedia.org14:39, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ka.wikibooks.org15:48, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org21:53, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org21:10, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbp.wikipedia.org17:08, 7 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org00:24, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kj.wikipedia.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org22:22, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kk.wikibooks.org22:43, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikiquote.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org04:02, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org22:41, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikipedia.org14:49, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
km.wikibooks.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org13:51, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org05:36, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
kn.wikibooks.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kn.wiktionary.org04:56, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org20:32, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikipedia.org01:31, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikibooks.org22:31, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikinews.org02:37, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikiquote.org03:41, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org23:37, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikiversity.org23:59, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
krc.wikipedia.org23:00, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kr.wikipedia.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org16:55, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org18:47, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikibooks.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org14:32, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ku.wikibooks.org15:29, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org22:32, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org00:46, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikiquote.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikipedia.org22:22, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ky.wikibooks.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org04:23, 26 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org21:36, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
la.wikibooks.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikiquote.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org02:19, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lbe.wikipedia.org15:23, 20 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikipedia.org21:25, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikibooks.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org21:13, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lez.wikipedia.org13:33, 3 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org15:22, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org16:47, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lij.wikipedia.org02:34, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org16:42, 31 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
li.wikibooks.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org19:02, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikisource.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org01:22, 17 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org21:49, 17 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org17:03, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wikibooks.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org17:26, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org14:43, 24 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org03:25, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org17:59, 9 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org21:48, 24 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org01:45, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
lt.wikibooks.org18:31, 31 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wikipedia.org15:12, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
lv.wikibooks.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org16:22, 30 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
map-bms.wikipedia.org04:49, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mdf.wikipedia.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org01:13, 26 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)195
meta.wikimedia.org00:28, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,367checkuser, sysop
mg.wikipedia.org23:11, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mg.wikibooks.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org02:05, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org21:14, 23 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mh.wikipedia.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org01:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wikipedia.org00:16, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikibooks.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org04:57, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org14:52, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
mk.wikibooks.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikimedia.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org01:52, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ml.wikibooks.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org15:35, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org20:19, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org01:46, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org19:17, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mn.wikibooks.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org17:21, 5 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org21:27, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org23:33, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mr.wikibooks.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikiquote.org04:44, 25 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org04:37, 18 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org04:15, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
ms.wikibooks.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org21:33, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mus.wikipedia.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org03:35, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org02:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org02:13, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
my.wikibooks.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org04:38, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mzn.wikipedia.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org01:29, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikibooks.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org21:52, 17 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikipedia.org21:59, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikibooks.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org02:21, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nds.wikipedia.org02:00, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nds.wikibooks.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org16:06, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ne.wikipedia.org05:14, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ne.wikibooks.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org04:54, 31 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
new.wikipedia.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ng.wikipedia.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org18:41, 21 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
nl.wikibooks.org21:38, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikimedia.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikinews.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org13:59, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikisource.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org14:41, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org04:06, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nn.wikipedia.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org21:15, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikibooks.org14:18, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org01:20, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org01:02, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikiquote.org05:11, 11 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org17:18, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nrm.wikipedia.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org06:59, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nv.wikipedia.org03:08, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org21:45, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ny.wikipedia.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org02:20, 29 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org14:28, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
oc.wikibooks.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org19:26, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
olo.wikipedia.org15:10, 4 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org19:00, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
om.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org05:17, 11 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikisource.org01:42, 20 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
os.wikipedia.org20:43, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org03:32, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa-us.wikimedia.org03:13, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pag.wikipedia.org04:34, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pam.wikipedia.org16:18, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org00:58, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pa.wikipedia.org16:09, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pa.wikibooks.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikisource.org03:12, 20 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org00:15, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pdc.wikipedia.org02:34, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org13:36, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org02:44, 6 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org00:58, 19 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wiktionary.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org03:54, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27autoreview
pl.wikibooks.org21:40, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikimedia.org15:28, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikinews.org23:39, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikiquote.org17:06, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pl.wikisource.org16:03, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org06:58, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org17:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pms.wikipedia.org17:18, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pnb.wikipedia.org21:09, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org06:59, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org00:28, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org23:24, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ps.wikibooks.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org01:01, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org17:16, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pt.wikibooks.org20:54, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pt.wikimedia.org15:35, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org21:27, 10 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikiquote.org20:28, 31 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pt.wikisource.org04:28, 31 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikiversity.org00:23, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikivoyage.org15:53, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wiktionary.org00:31, 19 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
quality.wikimedia.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org00:19, 10 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
qu.wikibooks.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org17:57, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikibooks.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org16:05, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
rn.wikipedia.org21:39, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rn.wiktionary.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org17:54, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org16:03, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org03:54, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ro.wikibooks.org16:07, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org20:06, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikivoyage.org06:58, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org23:34, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org22:24, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikipedia.org18:50, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ru.wikibooks.org20:08, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikimedia.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org14:20, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikiquote.org00:27, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ru.wikisource.org02:28, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ru.wikiversity.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wikivoyage.org19:23, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wiktionary.org14:34, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
rw.wikipedia.org18:01, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rw.wiktionary.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org16:28, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikisource.org20:38, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org15:52, 23 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org23:51, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikibooks.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org19:08, 6 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikisource.org03:42, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wikipedia.org22:24, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
scn.wiktionary.org23:42, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org02:53, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sc.wikipedia.org21:02, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wiktionary.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org19:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wikinews.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org03:46, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikibooks.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org01:41, 4 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org19:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org01:57, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
sh.wiktionary.org16:28, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org17:24, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)494
simple.wikibooks.org05:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org04:59, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org02:20, 30 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
si.wikipedia.org04:10, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
si.wikibooks.org16:47, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sk.wikipedia.org14:32, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
sk.wikibooks.org20:42, 6 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org20:14, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikisource.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org18:28, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
sl.wikibooks.org18:52, 5 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikisource.org15:55, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org13:53, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org21:09, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org18:05, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sm.wiktionary.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org21:15, 3 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sn.wiktionary.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org04:04, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
so.wikipedia.org23:55, 19 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
so.wiktionary.org15:29, 29 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org05:13, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25autopatrolled
sq.wikipedia.org14:45, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
sq.wikibooks.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org14:59, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org23:01, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org16:15, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org18:15, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikibooks.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org17:28, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikiquote.org03:13, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org20:47, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org04:38, 15 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wikipedia.org20:01, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org20:01, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org16:42, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
st.wikipedia.org20:02, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org23:28, 25 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org22:43, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
su.wikibooks.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org03:50, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sv.wikibooks.org22:13, 7 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikinews.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiquote.org23:56, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org20:45, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org17:45, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org00:37, 28 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org03:35, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
sw.wikibooks.org01:21, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org20:03, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szl.wikipedia.org16:24, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
szy.wikipedia.org22:01, 21 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org04:08, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ta.wikibooks.org14:58, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikisource.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org03:19, 20 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ten.wikipedia.org00:20, 10 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
test2.wikipedia.org02:46, 22 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
test.wikipedia.org19:27, 24 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
test.wikidata.org21:01, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
tet.wikipedia.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org04:25, 31 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
te.wikibooks.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org16:54, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wiktionary.org04:22, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org21:25, 15 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tg.wikibooks.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikipedia.org03:57, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
th.wikibooks.org02:18, 3 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikinews.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org13:21, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikisource.org03:56, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wiktionary.org03:52, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ti.wikipedia.org23:16, 27 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org16:54, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tk.wikibooks.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org03:48, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org04:13, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
tl.wikibooks.org00:45, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tl.wiktionary.org23:42, 14 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wikipedia.org20:12, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
to.wikipedia.org05:05, 20 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org22:59, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org15:27, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77autoreview
tr.wikibooks.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org19:00, 25 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikinews.org15:35, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikisource.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wiktionary.org21:24, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ts.wikipedia.org20:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org20:35, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tt.wikibooks.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org23:41, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org02:49, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wiktionary.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org04:42, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org18:09, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org17:18, 28 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ug.wikipedia.org16:25, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ug.wikibooks.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org00:58, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
uk.wikibooks.org14:04, 15 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikiquote.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org14:10, 25 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikivoyage.org07:03, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wiktionary.org22:21, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org20:53, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikibooks.org16:05, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikiquote.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
usability.wikimedia.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org23:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
uz.wikibooks.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikiquote.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wikipedia.org19:23, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vec.wikisource.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wiktionary.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org20:58, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org16:59, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org18:15, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vi.wikibooks.org16:30, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikiquote.org02:51, 31 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikisource.org04:15, 12 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org03:36, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vls.wikipedia.org15:03, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org00:18, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikibooks.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikiquote.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org02:21, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org01:57, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikibooks.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org19:22, 11 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org00:12, 31 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,433suppress, sysop
wikimania2005.wikimedia.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2008.wikimedia.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org19:13, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org19:14, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2013.wikimedia.org12:33, 26 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2014.wikimedia.org14:45, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2015.wikimedia.org06:35, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org03:19, 23 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2017.wikimedia.org02:51, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2018.wikimedia.org22:18, 21 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org19:04, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wo.wikipedia.org19:37, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org19:00, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org17:29, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org23:48, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
xh.wikipedia.org01:10, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikibooks.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org04:16, 9 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org18:01, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org17:30, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org17:11, 16 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org19:20, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikibooks.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org23:10, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikibooks.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org17:30, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org17:33, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-classical.wikipedia.org20:06, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-min-nan.wikipedia.org22:18, 6 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-min-nan.wikibooks.org17:30, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org17:30, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org02:17, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org17:30, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org02:14, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
zh.wikipedia.org21:02, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
zh.wikibooks.org23:49, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikinews.org23:31, 10 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikiquote.org04:12, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
zh.wikisource.org05:40, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
zh.wikiversity.org17:25, 13 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org17:38, 8 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wiktionary.org02:42, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org23:09, 29 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikibooks.org01:22, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org03:11, 15 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1