ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Ah3kal
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 22:33, 18 ഒക്ടോബർ 2014 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 55,431
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 770
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ace.wikipedia.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
advisory.wikimedia.org14:08, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org12:03, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
af.wikipedia.org14:03, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
af.wikibooks.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
af.wikiquote.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
af.wiktionary.org14:21, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ak.wikipedia.org13:38, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
als.wikipedia.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
am.wikipedia.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
am.wiktionary.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ang.wikibooks.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
an.wikipedia.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
an.wiktionary.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arc.wikipedia.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ar.wikibooks.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ar.wikimedia.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikinews.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ar.wikiquote.org06:57, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ar.wikisource.org11:12, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ar.wikiversity.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wiktionary.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
arz.wikipedia.org11:18, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ast.wikipedia.org06:57, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ast.wiktionary.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
as.wikipedia.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikisource.org17:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org16:51, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
awa.wikipedia.org04:56, 6 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ay.wiktionary.org17:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org07:45, 2 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
az.wikipedia.org09:55, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
az.wikibooks.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikiquote.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wikisource.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wiktionary.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
bar.wikipedia.org12:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
bat-smg.wikipedia.org11:31, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org17:28, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikibooks.org11:35, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bd.wikimedia.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org10:28, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org10:38, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
be.wikipedia.org14:08, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
be.wikibooks.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
be.wikiquote.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
bg.wikipedia.org10:01, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)196
bg.wikibooks.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bg.wikinews.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikisource.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bi.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bm.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org13:54, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
bn.wikibooks.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bn.wikisource.org17:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bn.wikivoyage.org19:19, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bpy.wikipedia.org17:54, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org10:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
br.wikimedia.org07:09, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
br.wikiquote.org06:57, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikisource.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org09:57, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
bs.wikibooks.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bs.wikisource.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wiktionary.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org06:57, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ca.wikipedia.org21:48, 2 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ca.wikibooks.org11:21, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org12:31, 4 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org09:41, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikisource.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cbk-zam.wikipedia.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cdo.wikipedia.org09:57, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ceb.wikipedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ce.wikipedia.org13:39, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chy.wikipedia.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ckb.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
commons.wikimedia.org22:43, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,437
co.wikipedia.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wiktionary.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
csb.wikipedia.org13:37, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
csb.wiktionary.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikibooks.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikinews.org06:57, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cs.wiktionary.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
cu.wikipedia.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikibooks.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org09:56, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
cy.wikibooks.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org18:04, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org15:38, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikibooks.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikisource.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
da.wiktionary.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org22:42, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikibooks.org10:45, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
de.wikinews.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
de.wikisource.org17:20, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
de.wikiversity.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
de.wikivoyage.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org09:36, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
din.wikipedia.org11:35, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
diq.wiktionary.org09:50, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
dsb.wikipedia.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org07:26, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wiktionary.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org22:46, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,441sysop
el.wikibooks.org14:16, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
el.wikinews.org11:24, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)154editor
el.wikiquote.org21:45, 2 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227
el.wikisource.org09:18, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,802interface-admin, sysop
el.wikiversity.org11:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
el.wikivoyage.org11:24, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
el.wiktionary.org12:00, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,001autopatrolled
eml.wikipedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org22:33, 18 ഒക്ടോബർ 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)188
en.wikibooks.org12:57, 26 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)281editor
en.wikinews.org12:57, 26 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
en.wikiquote.org12:57, 26 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
en.wikisource.org12:57, 26 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,071
en.wikiversity.org12:57, 26 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
en.wikivoyage.org12:57, 26 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wiktionary.org12:57, 26 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
eo.wikipedia.org13:36, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
eo.wikibooks.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikisource.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikivoyage.org15:15, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikipedia.org21:20, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
es.wikibooks.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
es.wikinews.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiquote.org09:41, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
es.wikisource.org17:19, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
es.wikiversity.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
es.wikivoyage.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wiktionary.org11:20, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
et.wikipedia.org09:59, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)261
et.wikibooks.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikiquote.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikisource.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eu.wikipedia.org12:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)151
eu.wikibooks.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org13:20, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikibooks.org11:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikinews.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org14:13, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org13:41, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fiu-vro.wikipedia.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikibooks.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikimedia.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikiversity.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org06:43, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org09:58, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
fj.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:33, 5 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org14:02, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fo.wikisource.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikipedia.org23:29, 19 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
fr.wikibooks.org12:27, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
fr.wikinews.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fr.wikiquote.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikisource.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
fr.wikiversity.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
fr.wikivoyage.org17:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
fur.wikipedia.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fy.wikipedia.org11:50, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
fy.wikibooks.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ga.wikipedia.org14:11, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ga.wiktionary.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gd.wiktionary.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikipedia.org13:45, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
gl.wikibooks.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikiquote.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wiktionary.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gn.wiktionary.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wikipedia.org12:49, 3 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org16:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org09:56, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gu.wikiquote.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gv.wiktionary.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ha.wikipedia.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wiktionary.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org11:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikibooks.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikinews.org09:36, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikisource.org10:35, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikivoyage.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
he.wiktionary.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hif.wikipedia.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hif.wiktionary.org16:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org10:29, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
hi.wikibooks.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
hi.wikiquote.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org11:35, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org16:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org16:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikipedia.org09:55, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)180
hr.wikibooks.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org11:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikibooks.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hu.wikiquote.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hu.wikisource.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hu.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
hy.wikipedia.org09:55, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
hy.wikibooks.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikisource.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wiktionary.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org11:35, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ia.wikibooks.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
id.wikibooks.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
id.wikiquote.org09:44, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ie.wikipedia.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ie.wikibooks.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ik.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ilo.wikipedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org12:57, 26 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
inh.wikipedia.org16:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org14:13, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
is.wikipedia.org09:58, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
is.wikibooks.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikisource.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wiktionary.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org12:27, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikibooks.org07:00, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikinews.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikiquote.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
it.wikisource.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
it.wikiversity.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikivoyage.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
it.wiktionary.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
iu.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org14:50, 7 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikibooks.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikivoyage.org05:30, 6 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wiktionary.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org11:12, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
jv.wiktionary.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kab.wikipedia.org10:40, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org13:51, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ka.wikibooks.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org16:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org09:56, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
kk.wikibooks.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kk.wiktionary.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wiktionary.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
km.wikibooks.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org14:18, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kn.wikiquote.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wiktionary.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ko.wikibooks.org17:54, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org06:57, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ko.wiktionary.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
krc.wikipedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ksh.wikipedia.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikibooks.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikiquote.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kv.wikipedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org09:59, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ky.wikibooks.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org17:26, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org13:36, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
la.wikibooks.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org06:57, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117
la.wiktionary.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org12:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lb.wiktionary.org17:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lfn.wikipedia.org16:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org13:35, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
lij.wikipedia.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
li.wikibooks.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org11:36, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ln.wiktionary.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org22:33, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lo.wiktionary.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org12:31, 4 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org10:30, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)223
lt.wikibooks.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lt.wikiquote.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lv.wikipedia.org09:59, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)201
lv.wiktionary.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org15:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
map-bms.wikipedia.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org22:42, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)280
meta.wikimedia.org22:39, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,460autopatrolled
mg.wikipedia.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mi.wikipedia.org17:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mk.wikibooks.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mk.wikimedia.org06:57, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wiktionary.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org09:55, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ml.wikibooks.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org14:20, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
mn.wiktionary.org13:38, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mrj.wikipedia.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mr.wikibooks.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikiquote.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wiktionary.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org10:38, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ms.wikibooks.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wiktionary.org17:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mt.wikipedia.org11:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
mt.wiktionary.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mwl.wikipedia.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org11:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
my.wiktionary.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org09:55, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wiktionary.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org11:36, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org17:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org17:17, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nds.wikipedia.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
nds.wiktionary.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ne.wikibooks.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ne.wiktionary.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikipedia.org14:01, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikibooks.org10:24, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
nl.wikimedia.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikinews.org16:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikisource.org12:36, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikivoyage.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wiktionary.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nn.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nn.wikiquote.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
no.wikibooks.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikimedia.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikiquote.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nqo.wikipedia.org12:07, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nv.wikipedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ny.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org13:43, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
oc.wikibooks.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org06:43, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
om.wiktionary.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
or.wikisource.org15:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)730
pag.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pam.wikipedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pap.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org10:28, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pa.wikibooks.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org16:52, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pdc.wikipedia.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
pfl.wikipedia.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
pl.wikibooks.org13:04, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pl.wikimedia.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
pl.wikinews.org10:32, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikiquote.org12:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pl.wikisource.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikivoyage.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wiktionary.org14:24, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pms.wikipedia.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pms.wikisource.org08:31, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pnb.wiktionary.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ps.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wiktionary.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikipedia.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikibooks.org12:23, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pt.wikimedia.org16:53, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikiquote.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pt.wikisource.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
pt.wikiversity.org17:31, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikivoyage.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wiktionary.org13:58, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pwn.wikipedia.org15:11, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
qu.wiktionary.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rn.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikibooks.org14:01, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org14:02, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikisource.org12:06, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ro.wikivoyage.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikipedia.org14:59, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikibooks.org13:49, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikimedia.org14:24, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikinews.org12:35, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikiquote.org13:42, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ru.wikisource.org13:44, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ru.wikiversity.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ru.wiktionary.org12:50, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
rw.wikipedia.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org17:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikiquote.org11:37, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sat.wikipedia.org06:48, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org12:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wikibooks.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikiquote.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wiktionary.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
scn.wikipedia.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
scn.wiktionary.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sco.wikipedia.org17:26, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sc.wikipedia.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org10:35, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org12:21, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikipedia.org11:37, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sh.wiktionary.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:16, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)321
simple.wiktionary.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikipedia.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
si.wikibooks.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org10:26, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)488
sk.wikibooks.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sk.wikiquote.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org14:29, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)230
sl.wikibooks.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sl.wikiversity.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sl.wiktionary.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wikisource.org09:18, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)208
so.wikipedia.org13:37, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
so.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org12:57, 26 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
sq.wikipedia.org10:54, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)151autoreview
sq.wikibooks.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
sq.wikinews.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikiquote.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org09:55, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
srn.wikipedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikibooks.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikisource.org17:54, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wiktionary.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ss.wiktionary.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
st.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org09:58, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
su.wikiquote.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikibooks.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikiquote.org13:37, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikisource.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org13:45, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
sw.wikipedia.org14:05, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sw.wiktionary.org13:35, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
szl.wikipedia.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikipedia.org10:36, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ta.wikibooks.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org17:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
ta.wiktionary.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
tcy.wikipedia.org06:38, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
test2.wikipedia.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
test-commons.wikimedia.org11:37, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org10:25, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
te.wikibooks.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikisource.org17:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org13:48, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tg.wikibooks.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org09:54, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
th.wikibooks.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikiquote.org14:23, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wikisource.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wiktionary.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ti.wikipedia.org14:00, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wiktionary.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
tk.wiktionary.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org14:02, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
tl.wikibooks.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tl.wiktionary.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org17:58, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tpi.wikipedia.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org18:00, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tr.wikibooks.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikimedia.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org07:02, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
tr.wikiquote.org07:08, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
tr.wikisource.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
tr.wiktionary.org09:41, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ts.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ts.wiktionary.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org09:58, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tt.wikibooks.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org12:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ua.wikimedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org12:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org18:04, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ug.wiktionary.org17:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
uk.wikibooks.org17:40, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikinews.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikisource.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
uk.wikivoyage.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wiktionary.org12:49, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikipedia.org13:41, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ur.wikibooks.org17:52, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
uz.wikiquote.org17:54, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org13:19, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikipedia.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org06:57, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
vec.wiktionary.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org17:22, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikibooks.org07:07, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikiquote.org10:59, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikisource.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org17:56, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wiktionary.org17:20, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vls.wikipedia.org06:58, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org18:01, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wiktionary.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wa.wikipedia.org17:51, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org22:47, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,937
wikimania2014.wikimedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org12:34, 10 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org10:23, 1 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
wikimania2017.wikimedia.org12:43, 3 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org08:47, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wo.wikipedia.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org07:04, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wuu.wikipedia.org07:03, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org06:56, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xmf.wikipedia.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikipedia.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikisource.org18:03, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org06:59, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
za.wikipedia.org07:05, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-classical.wikipedia.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikipedia.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-min-nan.wikisource.org17:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
zh-min-nan.wiktionary.org07:01, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh.wikipedia.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikibooks.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikinews.org07:06, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikiquote.org11:53, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
zh.wikisource.org11:06, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
zh.wikiversity.org13:07, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikivoyage.org18:00, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zh.wiktionary.org06:57, 8 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zu.wikipedia.org09:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zu.wiktionary.org18:02, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2