ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Adv.tksujith
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:23, 2 ജൂലൈ 2010 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 7,101
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 59
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org13:44, 1 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org12:13, 16 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org11:32, 17 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org14:32, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
cs.wikipedia.org16:00, 23 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org20:22, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org15:16, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org06:40, 11 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
en.wikibooks.org17:23, 11 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org14:31, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org17:23, 11 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org18:21, 2 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:31, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org02:27, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org08:40, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org13:44, 8 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org08:20, 21 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org08:57, 19 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org17:27, 13 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org02:56, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org23:51, 20 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org02:09, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org04:59, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org17:23, 11 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org02:48, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org18:51, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org17:23, 11 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org14:25, 2 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)169
ml.wikipedia.org14:23, 2 ജൂലൈ 2010തറവാട് വിക്കി(?)6,439sysop
ml.wikibooks.org11:05, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org14:23, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org18:34, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132autopatrolled
ml.wiktionary.org01:15, 26 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
mr.wikipedia.org11:19, 26 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org17:24, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org02:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org10:36, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org01:38, 7 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org15:32, 13 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org15:59, 22 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org02:07, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org15:31, 13 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org16:41, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org17:23, 11 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org06:51, 24 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org14:28, 2 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org02:42, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org18:38, 14 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org02:16, 17 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org02:17, 18 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org16:11, 2 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org02:42, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org06:47, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
wikimania2013.wikimedia.org13:02, 7 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org13:03, 7 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org01:05, 8 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org09:52, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org00:42, 18 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org16:59, 28 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0