ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Admpicard
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 20:50, 12 ഏപ്രിൽ 2013 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 5
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 5
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org22:35, 19 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org20:50, 12 ഏപ്രിൽ 2013തറവാട് വിക്കി(?)3
login.wikimedia.org18:26, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org00:51, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org01:37, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0