ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AddisWang
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 16:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 98,892
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 223
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org03:12, 5 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org19:35, 20 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ak.wikipedia.org14:22, 20 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org15:40, 6 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org01:23, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org19:08, 7 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org15:18, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org06:08, 4 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org03:02, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
av.wikipedia.org17:14, 28 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
azb.wikipedia.org04:37, 29 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org05:45, 18 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
bar.wikipedia.org01:15, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org14:46, 23 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
bcl.wikipedia.org02:13, 8 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bd.wikimedia.org18:21, 8 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org19:54, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org15:43, 18 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org04:16, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
bh.wikipedia.org00:15, 26 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org15:30, 22 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org19:43, 22 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
bn.wikivoyage.org14:10, 28 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org03:01, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
br.wikipedia.org01:19, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org08:59, 6 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org01:28, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org14:27, 18 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ca.wikimedia.org10:49, 2 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org16:30, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org21:35, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org00:10, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org12:54, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org19:51, 23 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org16:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)825autopatrolled
co.wikimedia.org07:06, 17 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org03:19, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org21:47, 12 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org03:21, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org21:36, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikipedia.org20:15, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
de.wikinews.org22:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org14:51, 23 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org17:21, 19 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org18:22, 18 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org22:24, 26 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikipedia.org01:47, 28 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org21:15, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eml.wikipedia.org04:01, 6 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org16:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,402extendedconfirmed
en.wikibooks.org21:20, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org21:20, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org18:06, 11 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org07:56, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org21:20, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org02:32, 3 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wiktionary.org13:05, 17 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org23:51, 8 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
es.wikipedia.org15:29, 6 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
eu.wikipedia.org13:19, 13 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org15:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org17:44, 25 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wiktionary.org16:05, 26 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org15:25, 31 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org16:36, 28 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org05:09, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
frp.wikipedia.org12:43, 6 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org07:45, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
fr.wiktionary.org01:09, 5 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org17:07, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org07:14, 26 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ga.wikipedia.org12:18, 5 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org04:37, 29 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org00:02, 24 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:29, 19 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
hak.wikipedia.org21:20, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org14:12, 29 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org06:08, 4 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org19:06, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wikisource.org18:22, 18 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org00:20, 1 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org05:31, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikipedia.org18:02, 14 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org15:00, 23 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org12:46, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org07:13, 28 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org20:08, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org23:51, 8 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
id.wikisource.org01:52, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org14:43, 23 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org22:36, 14 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org00:23, 26 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org20:15, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikipedia.org16:43, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ja.wikisource.org20:45, 10 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org07:24, 22 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
kab.wikipedia.org20:54, 24 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org20:01, 20 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kbp.wikipedia.org08:30, 10 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org04:25, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org08:07, 4 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org14:39, 26 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ko.wikipedia.org17:16, 26 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
ko.wikisource.org13:51, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org03:14, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org06:25, 19 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
la.wikipedia.org13:22, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org17:11, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org06:18, 25 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org17:12, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org15:04, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org10:14, 1 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org07:07, 28 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org13:39, 3 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mai.wikipedia.org14:24, 21 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
www.mediawiki.org16:07, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
meta.wikimedia.org15:33, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,445massmessage-sender
mg.wikipedia.org03:30, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org15:41, 27 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wikipedia.org18:21, 18 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org04:15, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org03:41, 14 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mn.wikipedia.org21:27, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org13:56, 21 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ms.wikipedia.org14:08, 16 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mx.wikimedia.org02:41, 9 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org02:00, 10 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org20:09, 30 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org18:34, 19 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org09:03, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org01:38, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
new.wikipedia.org00:22, 26 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org17:37, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org22:17, 21 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org03:31, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org15:25, 31 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org06:24, 18 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org14:11, 9 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org03:20, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org20:09, 30 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
or.wiktionary.org18:48, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org21:45, 9 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
pam.wikipedia.org18:11, 18 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org13:31, 17 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pdc.wikipedia.org06:08, 4 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org03:09, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:25, 31 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wiktionary.org14:20, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org18:18, 18 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org09:42, 28 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org15:32, 6 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ro.wikipedia.org15:25, 31 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org07:48, 4 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23uploader
ru.wikimedia.org19:29, 26 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org00:01, 24 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org14:55, 26 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sa.wikipedia.org20:06, 29 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sd.wikipedia.org15:21, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
se.wikipedia.org10:51, 22 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org10:07, 4 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org04:18, 15 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
simple.wikipedia.org18:07, 14 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikipedia.org19:19, 25 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sk.wikipedia.org15:26, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org22:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org11:22, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org10:49, 13 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org22:36, 14 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org18:10, 29 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sr.wikipedia.org18:08, 14 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wikipedia.org05:52, 6 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org15:03, 23 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org15:26, 31 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sv.wiktionary.org00:12, 26 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org03:05, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org14:46, 19 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
tcy.wikipedia.org14:38, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test2.wikipedia.org03:02, 6 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org22:40, 17 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org15:18, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tg.wikipedia.org18:52, 20 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org06:24, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ti.wikipedia.org23:10, 23 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org12:11, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
tr.wikipedia.org07:48, 4 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wikipedia.org03:24, 30 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org06:45, 16 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org01:16, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org06:08, 4 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org07:12, 26 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org15:30, 6 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
uk.wikivoyage.org18:48, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org11:08, 16 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uz.wikipedia.org22:14, 23 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vi.wikipedia.org15:25, 31 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
vls.wikipedia.org08:14, 17 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org19:22, 20 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org10:48, 10 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org18:17, 18 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org17:55, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,029
wikimania2013.wikimedia.org22:35, 21 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2014.wikimedia.org05:00, 16 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
wikimania2015.wikimedia.org15:39, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)252
wikimania2016.wikimedia.org14:33, 18 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
wikimania2017.wikimedia.org16:24, 9 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org11:45, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org05:53, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org03:17, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org02:55, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org14:43, 23 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org13:50, 16 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org14:48, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-min-nan.wikipedia.org21:30, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org20:50, 24 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
zh.wikipedia.org16:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011തറവാട് വിക്കി(?)86,700
zh.wikibooks.org17:45, 11 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org17:58, 11 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
zh.wikiquote.org13:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikisource.org10:29, 20 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
zh.wikiversity.org15:46, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org19:05, 24 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28autopatrolled
zh.wiktionary.org08:38, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org08:59, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0