ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Activist
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:09, 16 മാർച്ച് 2015 (7 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 16,924
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 27
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org01:14, 18 മാർച്ച് 2015രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
da.wikipedia.org10:26, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org22:20, 10 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org18:09, 16 മാർച്ച് 2015തറവാട് വിക്കി(?)16,878extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org17:41, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org17:41, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org01:14, 18 മാർച്ച് 2015രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
en.wikisource.org17:41, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org17:41, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikivoyage.org17:41, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org17:41, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org09:23, 23 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org20:53, 27 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org13:23, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org17:41, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org01:21, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org14:45, 18 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org17:41, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
meta.wikimedia.org01:14, 18 മാർച്ച് 2015രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
sco.wikipedia.org08:40, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org19:44, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org00:54, 20 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
species.wikimedia.org17:41, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org13:17, 13 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org17:41, 22 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2016.wikimedia.org10:31, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org14:28, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1