ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Achiri Bitamsimli
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 16:15, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020 (3 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4,20,805
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 70
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org06:49, 19 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org19:38, 9 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org06:10, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org06:06, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org06:30, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org07:04, 23 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,397
cs.wikipedia.org07:18, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org17:41, 30 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,148ipblock-exempt
da.wikipedia.org16:41, 8 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org19:04, 2 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org13:47, 17 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)245ipblock-exempt (താത്കാലികം)
en.wikibooks.org07:59, 19 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org11:09, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org06:39, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org13:25, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
en.wikivoyage.org11:44, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
en.wiktionary.org08:58, 19 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
es.wikipedia.org09:26, 22 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org06:06, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org06:30, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org11:04, 14 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org15:13, 9 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fr.wikisource.org08:44, 5 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org11:13, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org23:03, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org06:07, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org10:58, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gpe.wikipedia.org00:46, 5 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gur.wikipedia.org18:20, 28 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org08:43, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org16:15, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)1,092
it.wikiversity.org08:14, 26 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org05:46, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org05:37, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org05:38, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org06:21, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org05:37, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org06:25, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org16:15, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org18:02, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org16:15, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
mhr.wikipedia.org06:10, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org06:46, 19 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org06:25, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org06:10, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org18:10, 27 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org06:19, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org06:07, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org06:29, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org16:23, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org05:43, 3 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org06:14, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org13:04, 27 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org21:39, 19 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org06:06, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org07:10, 23 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org13:25, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org10:13, 6 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org05:43, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikiquote.org11:25, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org19:40, 9 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org18:50, 21 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org05:37, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org06:07, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org05:40, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org03:06, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,11,750
wikimania.wikimedia.org22:26, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
yo.wikipedia.org06:17, 28 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org06:09, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org05:37, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0