ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Abdotorg
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:20, 17 മേയ് 2016 (7 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 30,284
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 51
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org17:54, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org12:29, 11 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org21:20, 8 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org15:48, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org17:54, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org14:05, 9 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org18:40, 2 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org13:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org10:38, 18 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
cs.wikipedia.org19:51, 27 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org19:21, 12 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org10:20, 17 മേയ് 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)29,885extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikiquote.org18:53, 26 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org18:53, 26 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org19:27, 30 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org14:00, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org18:17, 5 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:52, 10 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org13:52, 17 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org17:16, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org22:30, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org17:54, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org18:49, 25 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org12:29, 11 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:01, 30 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org17:58, 25 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org15:59, 2 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ko.wikipedia.org19:13, 13 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
ko.wiktionary.org13:45, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org10:20, 17 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org10:20, 17 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org10:20, 17 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org18:08, 28 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org16:31, 2 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org08:58, 7 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org12:29, 11 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org14:38, 5 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org13:06, 4 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org16:45, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org12:29, 11 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org19:55, 15 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:37, 8 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org12:29, 11 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org14:38, 5 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org13:47, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org17:16, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org14:38, 5 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org21:47, 17 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)290
zh-classical.wikipedia.org21:54, 12 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org15:03, 24 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org16:48, 22 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0