ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Abbasquadir
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:38, 5 ജൂലൈ 2020 (2 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,655
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 28
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org07:54, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikipedia.org17:59, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
commons.wikimedia.org14:59, 8 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
de.wikipedia.org07:54, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org07:47, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,444extendedconfirmed
en.wikinews.org07:51, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org05:13, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org16:45, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:13, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org18:00, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikipedia.org19:42, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org07:55, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org07:54, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
incubator.wikimedia.org17:18, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org00:41, 15 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org19:26, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org10:42, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org07:38, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org07:38, 5 ജൂലൈ 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)0
ml.wikipedia.org17:18, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org16:35, 8 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
simple.wikipedia.org09:54, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wikisource.org16:45, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org16:08, 8 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ur.wikipedia.org07:54, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
www.wikidata.org16:45, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wikimania.wikimedia.org07:24, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org12:23, 7 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0