ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Aarakast
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 20:22, 4 നവംബർ 2010 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 928
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 69
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org11:15, 27 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org12:13, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org13:25, 12 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org15:07, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikibooks.org12:36, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org08:02, 6 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org21:50, 11 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org19:43, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org02:04, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org21:33, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org13:08, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
cs.wikipedia.org09:24, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org11:33, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org12:37, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org20:22, 4 നവംബർ 2010തറവാട് വിക്കി(?)686autoreview, editor
de.wikibooks.org12:30, 23 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org19:32, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org11:27, 10 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org11:25, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org20:01, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org15:17, 17 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org20:22, 4 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
en.wikibooks.org12:12, 23 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org10:13, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org09:44, 15 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org09:37, 7 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org09:44, 15 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org07:57, 22 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org21:37, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org00:35, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org21:31, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org13:03, 23 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org00:34, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org22:12, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org19:43, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org15:40, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org09:56, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org14:46, 3 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org19:43, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org07:59, 21 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org19:43, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikibooks.org12:36, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org09:44, 15 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org21:34, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org10:32, 21 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org20:29, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org01:10, 16 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org13:01, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
meta.wikimedia.org00:34, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
nds.wikipedia.org14:55, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org21:34, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org15:56, 22 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org22:12, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org23:35, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org11:34, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org12:39, 15 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org14:58, 15 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org12:36, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org21:34, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org09:44, 15 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org07:32, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org11:30, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org22:12, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:57, 15 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org10:50, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org10:15, 5 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
xh.wikipedia.org22:12, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org10:16, 5 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org10:32, 21 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0