ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AWight (WMDE)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:48, 25 ജൂൺ 2020 (2 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 26
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 9
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org09:20, 2 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org12:55, 6 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org09:19, 2 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org07:46, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org10:48, 25 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org08:54, 2 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5translationadmin
meta.wikimedia.org10:48, 25 ജൂൺ 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)21autopatrolled
test.wikipedia.org10:48, 25 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org10:17, 6 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0