ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AThousand
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:30, 9 ജനുവരി 2018 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 311
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 52
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ak.wikipedia.org06:05, 17 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org09:13, 23 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org03:06, 6 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org14:14, 18 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org14:37, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org06:22, 7 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org11:49, 16 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org03:49, 14 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org13:08, 12 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org11:57, 1 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org11:42, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org14:57, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org12:26, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org14:14, 6 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org11:39, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org11:39, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org11:41, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org15:51, 1 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org15:01, 4 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org03:58, 14 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org12:38, 9 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org15:51, 1 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org07:19, 24 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org14:57, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org09:13, 23 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org13:30, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org13:30, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org13:30, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org15:23, 22 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org03:25, 12 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org12:21, 6 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org07:11, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org14:59, 4 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org04:21, 7 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org12:24, 12 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org14:47, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org14:15, 18 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org15:42, 7 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org05:06, 5 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org14:24, 6 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org03:18, 27 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
wuu.wikipedia.org13:09, 8 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org13:30, 9 ജനുവരി 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)26ipblock-exempt
zh-min-nan.wikipedia.org14:15, 6 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org15:00, 4 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org15:09, 13 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org14:42, 13 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)252ipblock-exempt
zh.wikibooks.org11:41, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org11:41, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org13:29, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikiversity.org03:50, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org08:02, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0