ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: ANKAN
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 09:40, 30 നവംബർ 2012 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 17,625
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 152
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org09:21, 28 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org20:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org03:53, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org02:28, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org12:36, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org07:25, 12 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org09:48, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org17:47, 11 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org06:18, 5 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
awa.wikipedia.org08:21, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org06:30, 23 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org16:50, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org08:20, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org07:17, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)178bureaucrat, sysop
be-tarask.wikipedia.org21:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org03:56, 28 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org21:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org06:40, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org05:11, 11 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org05:54, 4 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,258autopatrolled, reviewer, rollbacker
bn.wikibooks.org06:16, 21 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org05:39, 19 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bn.wikivoyage.org12:45, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bn.wiktionary.org07:57, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bpy.wikipedia.org06:27, 16 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org21:29, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org21:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org07:37, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org14:22, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org18:46, 24 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org08:39, 12 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org06:57, 21 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,985autopatrolled
cs.wikipedia.org22:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org17:26, 30 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org17:26, 30 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org22:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org08:35, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org08:47, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org22:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org09:40, 30 നവംബർ 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)320
en.wikibooks.org07:03, 13 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org09:41, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org09:41, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org09:41, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org09:41, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org09:41, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:41, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org06:20, 10 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikibooks.org09:30, 9 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org08:54, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org06:18, 30 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org17:50, 21 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org09:01, 31 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org05:38, 25 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org15:14, 31 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org07:51, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org09:14, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org00:13, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org06:20, 10 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org08:15, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org01:26, 29 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org07:27, 4 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org03:31, 6 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org06:05, 10 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org01:10, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org01:23, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org19:20, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org07:40, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org09:41, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
io.wikipedia.org15:21, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org05:53, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org01:55, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org06:56, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org17:41, 30 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org07:24, 26 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org02:26, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org05:08, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org13:55, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org02:48, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org02:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org02:22, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org16:11, 16 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org09:15, 26 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org07:47, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org07:43, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org03:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org10:20, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org03:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org09:41, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)541autopatrolled
meta.wikimedia.org09:41, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,113autopatrolled, ipblock-exempt
mk.wikipedia.org03:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org08:35, 17 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org14:05, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org02:57, 14 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org06:59, 22 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org13:51, 10 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org15:11, 3 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org04:49, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org04:57, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org17:26, 30 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org10:56, 21 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org01:32, 1 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)215
pa.wikipedia.org05:33, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org14:13, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org16:34, 11 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikibooks.org05:45, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org14:06, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org05:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org08:30, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org05:36, 30 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org02:01, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org16:30, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org16:54, 11 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org06:33, 19 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org05:56, 23 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org06:57, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org13:54, 27 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org07:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org10:22, 26 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org07:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org04:49, 30 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org08:11, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org14:10, 1 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org07:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org07:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org05:38, 19 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org09:41, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org07:42, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org07:51, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org07:56, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org08:10, 9 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org07:11, 23 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org20:01, 17 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org09:36, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org08:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org08:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org14:26, 22 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org05:53, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org09:09, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org16:31, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org05:55, 11 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org06:54, 8 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org03:41, 14 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org09:41, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,841
wikimania2014.wikimedia.org05:51, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org07:59, 17 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org09:13, 8 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org17:02, 12 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org13:41, 16 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org16:22, 26 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
zh-min-nan.wikipedia.org05:42, 12 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org08:43, 22 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0