ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AKibombo
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 09:44, 29 ജൂലൈ 2017 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 6,978
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 69
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org01:31, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org08:29, 25 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org17:27, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org01:32, 29 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org12:24, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org13:36, 26 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org02:06, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org12:33, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)232
cs.wikipedia.org16:16, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org09:15, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org17:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org10:04, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org14:54, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org09:44, 29 ജൂലൈ 2017പുതിയ അംഗത്വം(?)2,331extendedconfirmed
en.wikibooks.org11:08, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org12:42, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org08:14, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org09:58, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikiversity.org09:59, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org08:34, 22 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org11:09, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org18:13, 7 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org10:00, 15 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org15:54, 21 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org07:44, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikibooks.org03:44, 15 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org16:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org20:54, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org01:31, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:37, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org12:25, 16 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org14:43, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org02:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org16:00, 8 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org15:43, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org16:16, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org20:03, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org04:08, 30 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org09:14, 12 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
login.wikimedia.org09:44, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org09:44, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org09:44, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,021ipblock-exempt
ms.wikipedia.org13:42, 8 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org10:10, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org15:58, 21 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org15:06, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
pl.wikipedia.org14:49, 16 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org16:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org16:08, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org17:37, 14 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org16:54, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org13:39, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org12:21, 16 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org17:29, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org13:00, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org09:58, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org11:08, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org12:48, 11 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org10:53, 11 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org12:51, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tn.wikipedia.org16:37, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org12:39, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org15:02, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org17:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org14:31, 26 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,326
wikimania2018.wikimedia.org17:03, 19 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org13:11, 14 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
yo.wikipedia.org14:22, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org10:03, 29 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0