ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AKS471883
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 03:54, 22 ഡിസംബർ 2015 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4,589
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 265
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org00:31, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org07:07, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org07:39, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org06:19, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org05:54, 19 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org04:44, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ang.wikipedia.org15:12, 10 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org07:40, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org04:20, 3 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org13:26, 29 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wikiversity.org11:50, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org12:44, 9 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org12:58, 17 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org04:48, 5 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org07:44, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org03:43, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org13:19, 1 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org17:43, 1 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org08:37, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org08:43, 11 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org05:59, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org02:42, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
be-tarask.wikipedia.org02:15, 3 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org12:10, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org18:04, 7 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org09:22, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org01:55, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org20:30, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:49, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org04:56, 27 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org03:16, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org04:18, 25 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org05:51, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org14:16, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org04:43, 12 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org07:46, 22 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ce.wikipedia.org07:14, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org07:00, 18 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org03:43, 21 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org13:18, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146
co.wikipedia.org07:08, 14 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org11:20, 12 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org18:50, 2 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org05:09, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org07:36, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org17:08, 29 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org06:30, 6 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org16:19, 25 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org09:54, 10 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org02:50, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org12:15, 3 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org11:04, 7 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org14:33, 9 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org17:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:16, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org05:50, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Clearly not here to contribute to the encyclopedia
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
  • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
672
en.wikibooks.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org18:04, 7 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org13:26, 29 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikipedia.org02:32, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org05:58, 28 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org14:50, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org16:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wikipedia.org05:31, 23 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org07:21, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org07:57, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wiktionary.org17:32, 12 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org11:02, 23 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gag.wikipedia.org07:09, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org14:38, 12 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org04:19, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org06:56, 13 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org12:43, 26 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org03:09, 15 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org09:22, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org10:17, 21 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org06:58, 13 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org02:26, 23 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org02:55, 31 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org15:30, 5 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org08:03, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org09:19, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org14:51, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org09:27, 23 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org12:15, 3 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org05:39, 6 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org12:07, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org14:51, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hyw.wikipedia.org07:04, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org04:54, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:01, 13 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org04:44, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org02:42, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
inh.wikipedia.org07:49, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org09:23, 29 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org18:14, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
iu.wikipedia.org13:18, 18 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org07:57, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ja.wikiversity.org12:16, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org15:53, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org09:19, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org04:28, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org14:49, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
kbd.wikipedia.org07:25, 12 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org12:42, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org07:39, 24 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org09:05, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org09:01, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
km.wikipedia.org16:01, 5 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
kn.wikipedia.org04:17, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org16:58, 6 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ko.wikisource.org03:18, 5 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org12:16, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org04:10, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org02:11, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org08:18, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org14:10, 15 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org08:11, 18 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org04:13, 28 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org08:05, 21 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lez.wikipedia.org13:43, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org06:14, 21 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org12:58, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org15:20, 31 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
lt.wikipedia.org05:31, 16 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org17:05, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org16:40, 28 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
meta.wikimedia.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mg.wikipedia.org04:39, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org13:43, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org03:11, 1 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org08:39, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org07:05, 21 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org07:48, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org16:33, 20 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org13:43, 4 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mrj.wikipedia.org13:43, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org04:18, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org14:31, 6 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org05:48, 31 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org08:26, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org14:53, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org06:11, 16 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org15:28, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org02:42, 31 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org03:51, 30 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org07:39, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org18:09, 29 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org11:53, 18 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nso.wikipedia.org07:00, 27 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org15:39, 11 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org01:50, 24 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org10:58, 9 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org08:03, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org12:08, 2 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org04:18, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org00:31, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pag.wikipedia.org02:42, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org05:03, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org09:43, 27 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org08:29, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org15:00, 4 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org05:54, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:50, 2 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org02:17, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org05:05, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org17:52, 27 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikimedia.org05:14, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org07:00, 18 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org00:19, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org02:05, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org08:31, 12 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikisource.org05:42, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org04:49, 25 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org02:01, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org07:49, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org11:33, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org15:43, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org13:57, 26 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org16:48, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org06:17, 2 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org04:25, 23 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org00:44, 6 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org04:01, 29 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org12:21, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org11:02, 25 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org12:12, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org08:00, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:48, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org05:10, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org13:03, 6 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org06:54, 1 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org02:40, 18 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org03:18, 5 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org13:48, 26 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
species.wikimedia.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org03:44, 17 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
srn.wikipedia.org02:10, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org15:39, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org05:12, 25 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org08:44, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org02:57, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org13:19, 18 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org14:49, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org14:51, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org06:08, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org04:14, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org15:54, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org02:05, 9 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org12:01, 13 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ti.wikipedia.org08:10, 18 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org03:58, 17 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org16:58, 6 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tn.wikipedia.org01:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org03:50, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wikipedia.org03:10, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org04:32, 8 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org14:12, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org06:19, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org06:04, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org13:43, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org08:22, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org18:50, 2 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org11:07, 27 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org08:47, 5 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org15:19, 20 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org02:50, 19 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org03:44, 21 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org10:04, 11 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org02:43, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wa.wikipedia.org03:34, 21 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
wikimania2017.wikimedia.org16:58, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org11:54, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org05:34, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org03:41, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org07:54, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org07:00, 27 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org05:32, 9 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org14:40, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org14:41, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org11:42, 19 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org08:55, 5 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org11:54, 5 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org12:51, 26 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org10:51, 15 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org03:54, 22 ഡിസംബർ 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)3,265extendedconfirmed, ipblock-exempt
zh.wikibooks.org15:41, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org04:47, 26 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org13:09, 25 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org10:16, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org01:02, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)160
zh.wikivoyage.org09:59, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org09:33, 3 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org07:00, 27 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0