ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AKGhetto
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:02, 26 ജനുവരി 2010 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 9,592
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 4
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org17:02, 26 ജനുവരി 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org17:02, 26 ജനുവരി 2010തറവാട് വിക്കി(?)9,582extendedconfirmed
login.wikimedia.org04:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org17:02, 26 ജനുവരി 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6