ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AJones (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 20:59, 18 നവംബർ 2021 (22 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 718
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 104
  • ആഗോള സംഘം: ഉദ്യോഗസ്ഥർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org11:57, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org11:57, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org14:07, 8 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org16:26, 28 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org11:20, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org12:17, 7 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org11:18, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org13:52, 4 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org13:06, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org11:19, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org13:07, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org10:39, 17 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org13:26, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org17:18, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikipedia.org11:47, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org11:19, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org13:47, 4 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org11:43, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org11:50, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org11:21, 4 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org11:24, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org10:18, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
en.wikibooks.org15:12, 23 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org09:41, 11 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org10:15, 28 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org13:52, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org11:25, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org08:48, 4 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org11:01, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org11:39, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org11:26, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org14:27, 23 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org22:38, 5 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org13:57, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org13:57, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org11:59, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org11:20, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org13:11, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org11:45, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org11:27, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org11:53, 9 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org13:07, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org11:43, 15 ഡിസംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org13:17, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org11:28, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org13:02, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org12:59, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org17:42, 2 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org11:42, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org13:04, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org10:18, 9 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org13:43, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org11:43, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org20:59, 18 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org13:05, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org11:47, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:46, 22 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org20:59, 18 നവംബർ 2021പുതിയ അംഗത്വം(?)701translationadmin, wmf-supportsafety
min.wikipedia.org13:39, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org11:47, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org11:48, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org13:38, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org11:42, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org11:43, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org16:57, 5 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org13:25, 4 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org11:48, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org11:49, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org09:09, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org15:28, 1 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org13:04, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org13:03, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org12:11, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org13:43, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org11:42, 7 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org11:41, 9 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org11:53, 25 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org14:04, 8 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org12:07, 29 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org11:48, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org16:48, 2 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:44, 13 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org11:48, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org11:48, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org13:08, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org14:07, 5 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org13:12, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:44, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org12:12, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org16:53, 2 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org11:49, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org12:12, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org11:45, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org11:32, 9 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org12:40, 2 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org11:42, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org11:50, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org18:43, 21 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org11:06, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org13:29, 4 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikifunctions.org08:44, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org14:40, 2 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org13:35, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org11:02, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0