ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AINH
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:01, 28 ഫെബ്രുവരി 2014 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 32,440
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 121
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org12:13, 15 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org15:40, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org15:40, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org17:40, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org13:21, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org15:40, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org11:17, 12 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org05:29, 21 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org06:57, 11 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org05:57, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org09:43, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org18:30, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org12:27, 22 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org12:26, 24 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org06:17, 12 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org12:48, 24 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org10:30, 17 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
cr.wikipedia.org07:58, 12 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org09:06, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org08:15, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org06:07, 25 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org00:51, 14 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org16:36, 27 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org10:03, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org13:24, 3 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org10:40, 7 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)351
en.wikibooks.org09:58, 3 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org15:59, 3 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org02:32, 1 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org11:26, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org15:51, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org15:36, 2 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org08:50, 21 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org04:50, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org16:29, 9 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikipedia.org14:27, 17 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org14:44, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org08:22, 17 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org10:27, 17 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org10:25, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org11:56, 22 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org14:40, 31 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org15:14, 30 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org17:12, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org16:33, 27 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org17:40, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org11:23, 24 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikibooks.org14:47, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org07:03, 22 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org08:22, 17 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:15, 10 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org08:02, 4 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org11:55, 28 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org06:15, 15 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wiktionary.org13:49, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org11:18, 12 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org06:46, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org02:17, 29 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org05:43, 1 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org10:01, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org09:44, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org15:21, 26 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org10:48, 13 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org10:01, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37autopatrolled
mg.wikipedia.org06:53, 10 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org08:22, 17 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org17:40, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org07:22, 14 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org10:27, 8 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org02:48, 9 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org04:59, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org04:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org17:53, 4 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org13:38, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org05:34, 29 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org08:38, 22 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org07:02, 14 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org09:06, 22 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org12:35, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org05:38, 17 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org03:03, 4 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org17:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org10:41, 7 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
simple.wiktionary.org05:39, 31 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org12:25, 7 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org17:10, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org05:41, 27 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org05:54, 4 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org15:46, 25 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org15:14, 30 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org15:13, 29 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org11:43, 18 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org11:51, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org07:58, 12 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org13:23, 3 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org09:43, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org15:03, 17 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org15:00, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org15:14, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org13:24, 3 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org08:22, 17 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org15:45, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org04:53, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org03:43, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org06:27, 1 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:03, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)571
wikimania.wikimedia.org03:59, 26 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org03:28, 17 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org13:38, 29 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org08:05, 20 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org16:25, 6 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org00:10, 16 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org09:42, 31 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
zh.wikipedia.org10:01, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)31,330extendedconfirmed, ipblock-exempt, patroller, rollbacker
zh.wikibooks.org13:20, 26 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org11:19, 13 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org13:08, 9 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org18:26, 8 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org15:49, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikivoyage.org02:15, 2 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org05:00, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0