ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: 919sth.
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:24, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 15,914
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 78
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org07:40, 23 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org11:52, 24 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org06:44, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org02:30, 23 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org02:28, 7 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org19:26, 28 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org01:25, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org06:33, 5 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org17:46, 30 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org04:36, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org14:31, 9 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org11:41, 15 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org01:46, 5 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org03:44, 8 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org12:04, 26 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org06:41, 28 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org02:30, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikibooks.org13:35, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org13:35, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org13:35, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org13:35, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org13:35, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org13:36, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:35, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org09:06, 6 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org10:38, 1 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org11:46, 7 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org16:05, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org11:45, 15 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org02:46, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org06:53, 9 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org16:04, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org14:35, 5 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org14:54, 7 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org19:33, 29 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:02, 19 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org13:36, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org17:41, 5 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org06:36, 5 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org10:07, 5 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org07:24, 25 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org15:01, 14 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org06:17, 7 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org17:10, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org20:56, 30 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org13:25, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org13:54, 3 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org19:22, 7 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org13:35, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org13:35, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mk.wikipedia.org12:12, 28 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org09:18, 11 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org06:29, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org10:00, 30 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org02:17, 10 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org11:06, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org10:44, 5 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org13:32, 5 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org16:56, 5 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org07:24, 25 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org13:35, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org06:11, 13 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org00:54, 5 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org01:11, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org15:33, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org13:44, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org02:11, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org05:54, 22 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,256
wikimania.wikimedia.org09:58, 6 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org14:57, 30 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org07:09, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org04:17, 25 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org13:30, 15 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org13:24, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)13,649extendedconfirmed, ipblock-exempt
zh.wikiquote.org10:37, 5 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org17:30, 7 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org12:14, 5 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org12:39, 17 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0