ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: 72
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 16:41, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 45,338
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 117
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org10:25, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org16:31, 9 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org16:55, 12 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org12:31, 5 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org14:21, 4 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org21:55, 11 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org02:52, 31 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org14:21, 4 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org16:42, 2 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org02:52, 31 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org20:49, 28 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org00:20, 13 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org15:30, 27 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org11:04, 4 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org13:18, 10 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org15:35, 14 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org21:11, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org00:17, 17 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org18:04, 4 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org14:45, 27 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org21:24, 4 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
co.wikipedia.org19:06, 15 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org16:54, 12 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org00:37, 15 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org16:55, 12 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org23:48, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org18:09, 30 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dv.wikipedia.org23:07, 6 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org23:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org16:41, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)43,637extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org21:24, 18 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org20:26, 23 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org01:39, 8 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org13:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org00:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org18:29, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eo.wikipedia.org00:22, 31 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org16:55, 12 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikipedia.org18:46, 26 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:10, 30 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org16:04, 8 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org16:55, 12 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wiktionary.org19:00, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org14:34, 20 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org15:24, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org02:52, 31 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org13:18, 2 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wikipedia.org06:45, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:17, 27 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org17:38, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org20:44, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org13:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org21:02, 18 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org12:43, 26 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org14:02, 1 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org18:48, 26 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org22:45, 18 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiquote.org09:43, 26 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org18:48, 26 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org21:16, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org00:09, 11 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org14:03, 27 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org00:37, 1 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org19:16, 26 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org18:09, 30 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lb.wikipedia.org12:30, 15 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org16:41, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org01:16, 13 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:41, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
meta.wikimedia.org16:41, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
mk.wikipedia.org11:52, 29 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org00:33, 8 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org12:09, 7 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org22:45, 18 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikimedia.org23:53, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org14:53, 10 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org14:42, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org18:48, 26 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org15:34, 15 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org19:14, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:25, 7 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikibooks.org12:05, 16 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org10:19, 18 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org14:21, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org16:20, 14 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org23:48, 4 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org23:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org21:55, 11 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org02:33, 1 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org21:46, 15 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org00:45, 12 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,309rollbacker
simple.wiktionary.org23:30, 10 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org15:19, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org20:17, 6 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org09:10, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org21:29, 24 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org20:00, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org17:52, 24 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org22:40, 2 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org21:51, 5 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org01:58, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org20:34, 21 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
test.wikipedia.org22:46, 3 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wikipedia.org13:18, 9 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org14:28, 31 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org00:47, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org12:55, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org18:00, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org00:45, 12 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org19:37, 18 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org20:19, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org18:03, 12 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
wikimania2017.wikimedia.org12:12, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org20:19, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org21:50, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org18:57, 12 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org16:29, 4 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:കേന്ദ്രീകൃത_അംഗീകാരം/72" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്