ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: 50829!
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:20, 15 ജനുവരി 2021 (19 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 5,406
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 75
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org05:08, 2 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org06:27, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wiktionary.org06:25, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org05:41, 19 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org05:54, 12 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org07:46, 13 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org05:44, 9 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
de.wikipedia.org03:34, 1 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org12:48, 14 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org04:40, 20 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51ipblock-exempt (താത്കാലികം)
en.wikibooks.org22:11, 30 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikinews.org13:53, 30 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org04:54, 1 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org12:06, 23 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org13:41, 23 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org04:08, 29 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:26, 8 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org01:08, 7 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org03:38, 14 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org06:25, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org03:52, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org13:53, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org06:02, 4 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org06:48, 8 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org13:36, 4 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org06:25, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org05:18, 19 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org05:02, 9 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org05:46, 15 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org09:34, 3 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org05:20, 29 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org12:52, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org10:20, 15 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org10:20, 15 ജനുവരി 2021പുതിയ അംഗത്വം(?)110
meta.wikimedia.org10:20, 15 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
ml.wikipedia.org06:22, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org12:33, 2 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org08:56, 20 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org06:47, 15 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org06:26, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org12:35, 1 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org05:09, 14 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org05:39, 4 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org06:25, 12 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org12:08, 14 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org12:10, 23 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org07:05, 21 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org06:24, 26 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org06:26, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org14:41, 10 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org07:53, 26 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org03:03, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org05:53, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org06:28, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org05:18, 3 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org06:25, 12 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org07:56, 29 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org13:35, 4 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org06:29, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org14:50, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org03:04, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)336
wikimania.wikimedia.org11:36, 13 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org05:01, 14 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org14:50, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org13:36, 4 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org05:54, 12 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org05:02, 14 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org04:35, 20 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,709extendedconfirmed, ipblock-exempt, rollbacker
zh.wikibooks.org16:02, 2 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
zh.wikinews.org09:22, 3 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org12:02, 30 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikisource.org12:05, 23 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org05:56, 4 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org08:04, 2 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wiktionary.org22:35, 30 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1