ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: 3mnaPashkan
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 21:12, 18 ഒക്ടോബർ 2010 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 34,134
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 95
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org02:56, 23 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org23:06, 5 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org17:43, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org22:24, 16 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org16:02, 18 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org00:56, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org20:18, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org01:43, 24 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org08:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org19:51, 6 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikipedia.org10:46, 11 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikipedia.org18:49, 9 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org13:15, 5 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org11:09, 27 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org10:37, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)442
csb.wikipedia.org21:06, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org15:17, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
cu.wikipedia.org21:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org22:36, 8 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org15:51, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org21:12, 18 ഒക്ടോബർ 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)33,115autoreview, editor
de.wikibooks.org13:47, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org23:05, 23 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org18:22, 14 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org16:58, 9 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org16:35, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org00:39, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org15:21, 6 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org17:01, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org00:21, 23 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org23:55, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)408
en.wikibooks.org23:18, 6 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org23:18, 6 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org09:36, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org08:42, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org23:18, 6 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org12:13, 24 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org23:18, 6 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org11:39, 26 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org17:22, 11 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikipedia.org08:50, 17 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:01, 18 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org13:05, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org17:21, 11 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fur.wikipedia.org22:42, 19 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org00:10, 6 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org22:29, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org14:38, 6 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org00:22, 28 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikibooks.org20:43, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org14:32, 21 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org03:30, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org09:36, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org14:43, 10 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org10:39, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
it.wikisource.org23:17, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org06:27, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org00:08, 6 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org23:53, 22 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org04:07, 15 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org08:20, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org15:52, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org08:52, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org21:36, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org07:04, 20 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org09:36, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org10:21, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mk.wikipedia.org07:51, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org23:03, 5 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org13:15, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org02:34, 15 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org03:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org20:44, 8 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:17, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pt.wikipedia.org20:06, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org15:55, 9 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org09:09, 4 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org17:58, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sco.wikipedia.org20:54, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org23:17, 27 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org15:18, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
sk.wikiquote.org23:25, 6 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org16:51, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org23:11, 6 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org23:18, 6 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org17:52, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org20:05, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org11:14, 24 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org17:35, 9 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org14:00, 9 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org21:35, 3 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org23:02, 28 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
wikimania.wikimedia.org21:57, 18 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org17:35, 14 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1