ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: 29cwcst
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 06:25, 1 നവംബർ 2011 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 9,416
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 18
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
en.wikipedia.org06:25, 1 നവംബർ 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)9,328extendedconfirmed
en.wikibooks.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org00:31, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org02:12, 10 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org05:45, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org23:46, 14 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org07:10, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org08:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26