ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: 21stCenturySloth
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 12:39, 24 സെപ്റ്റംബർ 2018 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 878
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 65
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org22:16, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org11:20, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org10:10, 23 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org10:10, 23 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org09:44, 14 ഡിസംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org10:33, 14 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org14:27, 8 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org11:04, 23 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org15:33, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org09:51, 2 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org14:42, 19 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org02:13, 31 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org15:02, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org20:42, 28 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org19:22, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org12:50, 24 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
en.wikibooks.org13:14, 4 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org12:47, 9 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org07:59, 19 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org13:22, 26 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org18:38, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:40, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org22:40, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikipedia.org12:05, 19 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org15:21, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org20:19, 9 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org12:39, 24 സെപ്റ്റംബർ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)681
fr.wikibooks.org13:14, 4 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org08:00, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org12:31, 24 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org15:48, 24 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org11:08, 12 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikipedia.org11:20, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org00:15, 12 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org09:50, 2 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org14:10, 26 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org07:53, 7 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org12:03, 11 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org10:40, 7 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org16:15, 11 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org13:28, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:40, 24 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org10:00, 26 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org12:40, 24 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org12:40, 24 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikipedia.org19:46, 16 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org23:00, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org01:10, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org12:22, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org08:22, 12 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org14:51, 26 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org10:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org15:01, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org15:09, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org09:19, 27 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org07:43, 16 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:51, 26 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org21:04, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org12:20, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org11:20, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org14:18, 8 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org09:19, 27 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org12:06, 19 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org07:53, 7 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
zh.wikipedia.org10:46, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0