ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org06:20, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ab.wiktionary.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org07:13, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
advisory.wikimedia.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org07:13, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
af.wikipedia.org07:13, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
af.wikibooks.org07:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
af.wikiquote.org07:14, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wiktionary.org07:14, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ak.wikipedia.org07:14, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ak.wikibooks.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org07:16, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
alt.wikipedia.org03:46, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org02:15, 9 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org07:29, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
am.wikiquote.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org07:29, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org07:29, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ang.wikibooks.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org07:29, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
an.wikipedia.org07:30, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
an.wiktionary.org07:30, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
api.wikimedia.org08:52, 13 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org07:30, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikipedia.org16:49, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)526
ar.wikibooks.org05:30, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ar.wikimedia.org07:31, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org07:36, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ar.wikiquote.org07:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ar.wikisource.org08:04, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ar.wikiversity.org08:05, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ar.wiktionary.org08:04, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ary.wikipedia.org14:16, 22 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
arz.wikipedia.org08:05, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
ast.wikipedia.org08:05, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ast.wikibooks.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org08:05, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
as.wikipedia.org08:05, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
as.wikibooks.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org08:05, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wiktionary.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org05:30, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
avk.wikipedia.org02:37, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org08:05, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
av.wiktionary.org02:05, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org12:12, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org08:05, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ay.wiktionary.org08:05, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
azb.wikipedia.org08:06, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
az.wikipedia.org08:06, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
az.wikibooks.org08:07, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikiquote.org08:07, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wikisource.org08:07, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
az.wiktionary.org08:07, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ban.wikipedia.org16:17, 31 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ban.wikisource.org14:06, 3 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org08:07, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
bat-smg.wikipedia.org08:07, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ba.wikipedia.org08:08, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ba.wikibooks.org05:30, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org08:08, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bcl.wiktionary.org06:03, 27 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org08:09, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be-tarask.wikipedia.org08:08, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
beta.wikiversity.org08:10, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
be.wikipedia.org08:10, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
be.wikibooks.org08:10, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org08:11, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikiquote.org08:11, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org08:11, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org08:11, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org08:11, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102autopatrolled
bg.wikibooks.org08:12, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikinews.org08:12, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org08:12, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bg.wikisource.org08:13, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wiktionary.org08:13, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bh.wikipedia.org11:36, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
bh.wiktionary.org02:15, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org08:13, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bi.wiktionary.org02:15, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org08:13, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
bm.wikipedia.org08:13, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikipedia.org08:13, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)416
bn.wikibooks.org08:14, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
bn.wikisource.org08:14, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bn.wikivoyage.org03:40, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wiktionary.org08:14, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
bo.wikipedia.org08:14, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bo.wiktionary.org02:16, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org08:14, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
br.wikipedia.org08:14, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
br.wikimedia.org08:15, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikiquote.org08:15, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikisource.org08:15, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wiktionary.org08:15, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org08:17, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
bs.wikibooks.org08:17, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org08:17, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikiquote.org08:17, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikisource.org08:18, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org08:18, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bug.wikipedia.org08:18, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bxr.wikipedia.org08:19, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikipedia.org11:30, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
ca.wikibooks.org08:19, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikimedia.org08:19, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org08:20, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikiquote.org08:20, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org08:20, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org08:21, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cbk-zam.wikipedia.org08:21, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cdo.wikipedia.org08:21, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ceb.wikipedia.org08:21, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ce.wikipedia.org08:21, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cho.wikipedia.org16:20, 10 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org08:21, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
chr.wiktionary.org08:21, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org08:22, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ch.wiktionary.org02:16, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org08:22, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ckb.wikipedia.org08:22, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
commons.wikimedia.org01:33, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,367autopatrolled
co.wikipedia.org08:22, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
co.wikimedia.org08:22, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikiquote.org02:06, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org08:22, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
crh.wikipedia.org08:23, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cr.wikipedia.org08:23, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cr.wikiquote.org02:06, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org02:06, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org08:23, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
csb.wiktionary.org08:23, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikipedia.org08:23, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
cs.wikibooks.org08:23, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikinews.org08:23, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiquote.org08:23, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org08:23, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiversity.org08:24, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wiktionary.org08:25, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
cu.wikipedia.org08:25, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
cv.wikipedia.org08:25, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cv.wikibooks.org08:25, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org08:25, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
cy.wikibooks.org08:25, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikiquote.org08:25, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikisource.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wiktionary.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
dag.wikipedia.org02:50, 12 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
da.wikibooks.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikiquote.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikisource.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikipedia.org08:43, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)296
de.wikibooks.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
de.wikinews.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikisource.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikiversity.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikivoyage.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
de.wiktionary.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
din.wikipedia.org10:48, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
diq.wikipedia.org08:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
diq.wiktionary.org06:03, 27 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dk.wikimedia.org08:28, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org08:28, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dty.wikipedia.org16:34, 4 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
dv.wikipedia.org08:28, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
dv.wiktionary.org08:28, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org08:28, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dz.wiktionary.org02:07, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org08:28, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikipedia.org08:28, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
el.wikibooks.org08:28, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikinews.org08:29, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikiquote.org08:29, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org08:29, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiversity.org08:30, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikivoyage.org08:29, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wiktionary.org08:29, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
eml.wikipedia.org08:29, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
en.wikipedia.org15:45, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2017പുതിയ അംഗത്വം(?)33,074abusefilter-helper, accountcreator, extendedconfirmed, extendedmover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org08:10, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)287editor
en.wikinews.org08:23, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)777
en.wikiquote.org13:04, 6 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)261
en.wikisource.org13:04, 6 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)255
en.wikiversity.org08:30, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)162
en.wikivoyage.org09:52, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
en.wiktionary.org05:03, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)241
eo.wikipedia.org08:31, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
eo.wikibooks.org08:31, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
eo.wikinews.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikiquote.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikisource.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikivoyage.org12:09, 5 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikipedia.org09:47, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)690
es.wikibooks.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikinews.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
es.wikiquote.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
es.wikisource.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
es.wikiversity.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
es.wikivoyage.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wiktionary.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
et.wikipedia.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
et.wikibooks.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikimedia.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikisource.org08:32, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wiktionary.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eu.wikipedia.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
eu.wikibooks.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikiquote.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikisource.org05:30, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikipedia.org12:30, 18 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)264
fa.wikibooks.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
fa.wikinews.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
fa.wikiquote.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
fa.wikisource.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fa.wikivoyage.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
fa.wiktionary.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ff.wikipedia.org08:34, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fiu-vro.wikipedia.org08:35, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikipedia.org05:22, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
fi.wikibooks.org08:35, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikimedia.org08:36, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org08:35, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiquote.org08:35, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikisource.org08:35, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org08:35, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikivoyage.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org08:35, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fj.wikipedia.org08:35, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fj.wiktionary.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
foundation.wikimedia.org03:35, 9 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fo.wikisource.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wiktionary.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frp.wikipedia.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
frr.wikipedia.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikipedia.org11:21, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)774
fr.wikibooks.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fr.wikinews.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
fr.wikiquote.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikisource.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
fr.wikiversity.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fr.wikivoyage.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wiktionary.org08:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
fur.wikipedia.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fy.wikipedia.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fy.wikibooks.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wiktionary.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gag.wikipedia.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gan.wikipedia.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ga.wikipedia.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ga.wiktionary.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gcr.wikipedia.org02:06, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gd.wiktionary.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
glk.wikipedia.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikipedia.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
gl.wikibooks.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikiquote.org08:38, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikisource.org08:39, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
gl.wiktionary.org08:39, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikipedia.org08:39, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gn.wiktionary.org08:39, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wikipedia.org08:39, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gom.wiktionary.org12:18, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gor.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
got.wikipedia.org08:39, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gu.wikipedia.org08:39, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
gu.wikiquote.org08:39, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
gu.wikisource.org08:39, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
gu.wiktionary.org08:39, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
guw.wikipedia.org06:00, 2 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org08:40, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gv.wiktionary.org08:40, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hak.wikipedia.org08:40, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ha.wikipedia.org08:40, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ha.wiktionary.org08:40, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
haw.wikipedia.org08:40, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikipedia.org08:42, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114
he.wikibooks.org08:42, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikinews.org08:42, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikiquote.org08:42, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikisource.org08:42, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
he.wikivoyage.org08:42, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org08:42, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hif.wikipedia.org08:42, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)161
hif.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikipedia.org08:09, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,496reviewer, rollbacker
hi.wikibooks.org08:43, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
hi.wikiquote.org08:43, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
hi.wikisource.org08:05, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)277
hi.wikiversity.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
hi.wikivoyage.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wiktionary.org08:44, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
ho.wikipedia.org10:22, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org08:44, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
hr.wikibooks.org08:44, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikiquote.org08:44, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikisource.org08:45, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wiktionary.org08:45, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wikipedia.org08:45, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hsb.wiktionary.org08:46, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ht.wikipedia.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hu.wikipedia.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
hu.wikibooks.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikinews.org02:12, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
hu.wiktionary.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hy.wikipedia.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)169
hy.wikibooks.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikiquote.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikisource.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hy.wiktionary.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hyw.wikipedia.org14:43, 6 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hz.wikipedia.org16:27, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ia.wikibooks.org08:47, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wiktionary.org08:48, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org18:57, 1 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)523
id.wikibooks.org08:48, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
id.wikiquote.org08:49, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
id.wikisource.org08:49, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
id.wiktionary.org08:49, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ie.wikipedia.org08:49, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ie.wiktionary.org08:49, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org08:50, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ii.wikipedia.org11:26, 25 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org08:50, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ik.wiktionary.org02:16, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org08:50, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
incubator.wikimedia.org08:51, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)706
inh.wikipedia.org14:40, 28 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wikipedia.org08:50, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
io.wiktionary.org08:50, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org08:50, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
is.wikibooks.org08:50, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikiquote.org08:50, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
is.wikisource.org08:50, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
is.wiktionary.org08:51, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikipedia.org11:09, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)633
it.wikibooks.org08:52, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikinews.org08:52, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikiquote.org08:53, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
it.wikisource.org08:53, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
it.wikiversity.org08:53, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikivoyage.org08:53, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
it.wiktionary.org08:53, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
iu.wikipedia.org08:53, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
iu.wiktionary.org08:54, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jam.wikipedia.org08:54, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikipedia.org09:15, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)216
ja.wikibooks.org08:54, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikinews.org08:54, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ja.wikiquote.org08:54, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ja.wikisource.org08:54, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikiversity.org08:54, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikivoyage.org12:52, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wiktionary.org08:54, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
jbo.wikipedia.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jbo.wiktionary.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikipedia.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
jv.wikisource.org06:06, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
kab.wikipedia.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikipedia.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
ka.wikibooks.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikiquote.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kbd.wikipedia.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kbp.wikipedia.org02:26, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kg.wikipedia.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ki.wikipedia.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kj.wikipedia.org01:54, 28 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org08:55, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129
kk.wikibooks.org08:58, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wiktionary.org08:58, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org08:58, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kl.wiktionary.org08:58, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org08:58, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
km.wikibooks.org08:58, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wiktionary.org08:58, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikipedia.org08:59, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
kn.wikiquote.org08:59, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikisource.org08:59, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
kn.wiktionary.org08:59, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
koi.wikipedia.org08:59, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikipedia.org08:59, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
ko.wikibooks.org08:59, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikinews.org09:00, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikiquote.org09:00, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikisource.org09:00, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ko.wikiversity.org09:00, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wiktionary.org09:00, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
krc.wikipedia.org09:00, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kr.wikipedia.org08:04, 17 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org09:00, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ks.wikipedia.org09:01, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ks.wiktionary.org09:01, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikipedia.org09:01, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ku.wikibooks.org09:01, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikiquote.org09:01, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org09:01, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kv.wikipedia.org09:01, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kw.wikipedia.org09:01, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kw.wiktionary.org09:01, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikipedia.org09:01, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ky.wikibooks.org09:02, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikiquote.org09:02, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wiktionary.org09:02, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org09:02, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
la.wikipedia.org09:02, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
la.wikibooks.org09:02, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikiquote.org09:02, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikisource.org09:02, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
la.wiktionary.org09:02, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lbe.wikipedia.org09:02, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org13:17, 20 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
lb.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lez.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lfn.wikipedia.org02:26, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org07:53, 9 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lij.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
lij.wikisource.org14:16, 22 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
li.wikibooks.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikinews.org05:02, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikiquote.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikisource.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lld.wikipedia.org12:52, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
lmo.wiktionary.org03:37, 9 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ln.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org15:46, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lo.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lrc.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ltg.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikipedia.org03:53, 21 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
lt.wikibooks.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikisource.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wikipedia.org02:26, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)205
lv.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mad.wikipedia.org12:09, 5 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org17:24, 15 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
map-bms.wikipedia.org02:26, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
mdf.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
www.mediawiki.org15:46, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,068autopatrolled
meta.wikimedia.org15:46, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,286global-renamer, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mg.wikibooks.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mhr.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mh.wikipedia.org02:10, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org02:26, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
min.wiktionary.org02:07, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mi.wikibooks.org07:55, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mk.wikipedia.org02:26, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
mk.wikibooks.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikimedia.org03:45, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org03:29, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)189
ml.wikibooks.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ml.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mni.wikipedia.org03:46, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mni.wiktionary.org03:46, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org02:26, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mn.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mnw.wikipedia.org16:17, 17 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org15:57, 9 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mrj.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikipedia.org17:16, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
mr.wikibooks.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikiquote.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikisource.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wikipedia.org07:20, 8 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)266
ms.wikibooks.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mt.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mt.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mus.wikipedia.org09:55, 8 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mx.wikimedia.org03:44, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
myv.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikipedia.org02:26, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
my.wiktionary.org02:26, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mzn.wikipedia.org03:29, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nah.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nah.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nap.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nap.wikisource.org10:45, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
na.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds-nl.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nds.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
nds.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org17:33, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
ne.wikibooks.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
new.wikipedia.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ng.wikipedia.org03:22, 18 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org06:03, 27 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org06:03, 27 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org03:12, 25 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)252
nl.wikibooks.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
nl.wikimedia.org03:44, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikinews.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikiquote.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikisource.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikivoyage.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wiktionary.org05:31, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
nn.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
nn.wikiquote.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nov.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikipedia.org07:04, 23 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
no.wikibooks.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikimedia.org03:44, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikiquote.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikisource.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org09:04, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nqo.wikipedia.org14:37, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nso.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nyc.wikimedia.org06:26, 26 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
oc.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
oc.wikibooks.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
olo.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
om.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikipedia.org07:16, 15 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
or.wikisource.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
os.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
outreach.wikimedia.org03:50, 23 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pa-us.wikimedia.org02:13, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pam.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pap.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikipedia.org09:51, 7 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
pa.wikibooks.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikisource.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pa.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pcd.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pdc.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pfl.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pih.wikipedia.org11:26, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pi.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikipedia.org11:08, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)219
pl.wikibooks.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikimedia.org03:44, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikiquote.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pl.wikisource.org12:25, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pl.wikivoyage.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wiktionary.org13:17, 2 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pms.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
pms.wikisource.org03:40, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pnb.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ps.wikivoyage.org03:40, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org14:21, 5 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)416
pt.wikibooks.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pt.wikimedia.org06:20, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
pt.wikiquote.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wikisource.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikiversity.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikivoyage.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pt.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
pwn.wikipedia.org03:38, 9 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
qu.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rm.wiktionary.org02:17, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rn.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rn.wiktionary.org02:12, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org02:26, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
roa-rup.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-tara.wikipedia.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ro.wikipedia.org15:43, 8 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)316
ro.wikibooks.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikinews.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikiquote.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikisource.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ro.wikivoyage.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
rue.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikipedia.org12:29, 9 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)297uploader
ru.wikibooks.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikimedia.org03:30, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ru.wikiquote.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wikisource.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikiversity.org04:11, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikivoyage.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wiktionary.org05:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
rw.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rw.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sah.wikiquote.org03:40, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikisource.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sat.wikipedia.org02:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sa.wikipedia.org12:30, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
sa.wikibooks.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikiquote.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikisource.org15:18, 25 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sa.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
scn.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
scn.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sco.wikipedia.org03:29, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
sc.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sc.wiktionary.org02:17, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org04:20, 15 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sd.wikinews.org02:13, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
se.wikimedia.org03:43, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sg.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shi.wikipedia.org02:51, 12 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
shn.wikipedia.org05:02, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wikivoyage.org06:00, 2 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org12:18, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
sh.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
shy.wiktionary.org02:06, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org17:52, 28 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,910rollbacker
simple.wikibooks.org02:12, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org02:12, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
si.wikipedia.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
si.wikibooks.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
skr.wikipedia.org12:09, 5 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org12:09, 5 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org17:37, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
sk.wikibooks.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikisource.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
sl.wikibooks.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikiquote.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikisource.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sl.wikiversity.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
smn.wikipedia.org12:49, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
sm.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sn.wiktionary.org02:17, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org16:12, 17 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
so.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
so.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org13:58, 10 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
sq.wikipedia.org14:59, 22 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
sq.wikibooks.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikinews.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikiquote.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikipedia.org15:34, 28 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)283
sr.wikibooks.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikinews.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikiquote.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikisource.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org15:59, 8 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ss.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
stq.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
strategy.wikimedia.org02:13, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
st.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
su.wikiquote.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org06:39, 23 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
sv.wikibooks.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikinews.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiquote.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikisource.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikivoyage.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
sw.wikipedia.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
sw.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
szl.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
szy.wikipedia.org02:07, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org11:47, 10 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
ta.wikibooks.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikinews.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikisource.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ta.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tay.wikipedia.org15:57, 9 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ten.wikipedia.org02:13, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org05:33, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)287sysop
test-commons.wikimedia.org17:33, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
test.wikipedia.org07:00, 14 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)243accountcreator, ipblock-exempt
test.wikidata.org05:11, 29 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tet.wikipedia.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikipedia.org07:08, 21 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)136
te.wikibooks.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikiquote.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tg.wikipedia.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
tg.wikibooks.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikipedia.org09:35, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)348
th.wikibooks.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
th.wikinews.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
th.wikisource.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
th.wiktionary.org05:33, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ti.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tk.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org16:41, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
tl.wikibooks.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tl.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tn.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tn.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
to.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
to.wiktionary.org07:55, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tpi.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
trv.wikipedia.org15:57, 9 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)515autoreview
tr.wikibooks.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikimedia.org03:43, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikiquote.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
tr.wikisource.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tr.wikivoyage.org06:07, 27 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ts.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ts.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tt.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
tt.wikibooks.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tum.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tw.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tw.wiktionary.org02:17, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ua.wikimedia.org03:31, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ug.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org17:55, 27 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)380
uk.wikibooks.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikinews.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikiquote.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikivoyage.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org07:20, 21 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)406
ur.wikibooks.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikiquote.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
usability.wikimedia.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
uz.wikibooks.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uz.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vec.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
vec.wikisource.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ve.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikipedia.org15:44, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)522autopatrolled, extendedconfirmed
vi.wikibooks.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikiquote.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vi.wikisource.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
vi.wikivoyage.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
vi.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vls.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vo.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vo.wikibooks.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org04:39, 4 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
wa.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wa.wikibooks.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org16:42, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org13:23, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,112checkuser, sysop, translationadmin
wikimania2005.wikimedia.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2010.wikimedia.org06:50, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org04:06, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2015.wikimedia.org04:05, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2016.wikimedia.org04:04, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2017.wikimedia.org06:54, 13 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2018.wikimedia.org02:55, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org02:05, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
wo.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wikiquote.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wuu.wikipedia.org10:25, 23 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
xal.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xh.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
xh.wikibooks.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
yi.wikisource.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yo.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yo.wikibooks.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org05:02, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
za.wikibooks.org02:14, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org02:15, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org02:15, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-classical.wikipedia.org05:35, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
zh-min-nan.wikipedia.org05:35, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-min-nan.wikibooks.org02:15, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org02:15, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org05:35, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wiktionary.org05:35, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org05:35, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
zh.wikipedia.org05:25, 31 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)754extendedconfirmed
zh.wikibooks.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
zh.wikinews.org02:27, 17 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikiquote.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
zh.wikisource.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
zh.wikiversity.org02:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
zh.wikivoyage.org05:35, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
zh.wiktionary.org05:34, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
zu.wikipedia.org05:35, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zu.wikibooks.org02:15, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org05:35, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3