ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: 1234qwer1234qwer4
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 12:02, 22 ഫെബ്രുവരി 2014 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 35,09,314
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 926
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: ദുരുപയോഗ അരിപ്പ സഹായികൾ, ആഗോള സിസോപ്പ്
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org21:47, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org14:44, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org12:56, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,051
ab.wiktionary.org19:13, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org12:50, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
advisory.wikimedia.org19:24, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org15:15, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
af.wikipedia.org18:21, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
af.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org15:41, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
af.wiktionary.org16:13, 2 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org11:52, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ak.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org14:46, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org10:45, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
alt.wikipedia.org18:38, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ami.wikipedia.org21:28, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
am.wikipedia.org10:40, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
am.wikiquote.org14:47, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ang.wikipedia.org12:48, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ang.wikibooks.org14:47, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org14:47, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org22:25, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org16:21, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org11:52, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
an.wiktionary.org16:21, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
api.wikimedia.org14:06, 26 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arc.wikipedia.org12:52, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ar.wikipedia.org18:19, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ar.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ar.wikimedia.org19:00, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ary.wikipedia.org14:15, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
arz.wikipedia.org15:04, 25 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ast.wikipedia.org12:06, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ast.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org14:48, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org12:47, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
as.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org17:54, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wiktionary.org14:48, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org15:17, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
avk.wikipedia.org14:15, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
av.wikipedia.org12:55, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
av.wiktionary.org18:52, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org14:15, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org12:45, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ay.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org18:57, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
az.wikipedia.org10:55, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
az.wikibooks.org18:10, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org17:54, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org16:23, 10 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org15:15, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ban.wikisource.org14:11, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org18:22, 11 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
bat-smg.wikipedia.org12:07, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ba.wikipedia.org12:02, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)245
ba.wikibooks.org17:10, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org12:39, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bcl.wiktionary.org22:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org19:00, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org11:58, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
beta.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikipedia.org12:18, 17 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
be.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org19:00, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org17:54, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wiktionary.org16:21, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org10:55, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
bg.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikinews.org22:26, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org17:54, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org21:48, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org10:44, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bh.wiktionary.org14:53, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org18:54, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org14:53, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org12:53, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org19:16, 13 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org14:54, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org14:54, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org18:15, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bn.wikibooks.org17:10, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org18:06, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org18:14, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bo.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org18:00, 18 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org12:05, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
br.wikipedia.org12:01, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikimedia.org18:59, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikiquote.org15:41, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org17:54, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org12:00, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)587
bs.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org18:05, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org17:54, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org16:21, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org10:41, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org12:55, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikipedia.org13:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ca.wikibooks.org17:03, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org01:06, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org23:51, 17 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org12:54, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cdo.wikipedia.org18:15, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ceb.wikipedia.org11:45, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ce.wikipedia.org20:24, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
cho.wikipedia.org21:47, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org18:48, 11 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
chr.wiktionary.org14:16, 25 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org11:55, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ch.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org14:55, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org12:57, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wikipedia.org12:07, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
commons.wikimedia.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,48,274sysop
co.wikipedia.org12:37, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
co.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org01:06, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org14:56, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org16:21, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org12:51, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
cr.wikipedia.org14:52, 27 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
cr.wikiquote.org14:57, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org14:57, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org12:19, 4 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
csb.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org10:55, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
cs.wikibooks.org18:10, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
cs.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cu.wikipedia.org13:10, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cv.wikipedia.org12:04, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org11:58, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
cy.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org17:56, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org16:53, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org13:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
da.wikibooks.org18:10, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org19:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org12:02, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)4,716autoreview, editor
de.wikibooks.org15:06, 4 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)247
de.wikinews.org18:01, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikiquote.org12:33, 26 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikisource.org19:12, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikiversity.org21:03, 22 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)458
de.wikivoyage.org16:43, 13 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)212autopatrolled
de.wiktionary.org16:11, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
din.wikipedia.org15:14, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
diq.wikipedia.org12:43, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
diq.wiktionary.org22:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org01:08, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org12:51, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
dty.wikipedia.org15:19, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dv.wikipedia.org18:12, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
dv.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org19:02, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
dz.wiktionary.org14:57, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org18:58, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikipedia.org19:16, 13 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
el.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org17:54, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org16:09, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org18:06, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eml.wikipedia.org10:58, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org12:13, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,61,938extendedconfirmed, extendedmover
en.wikibooks.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,959editor
en.wikinews.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
en.wikiquote.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)341
en.wikisource.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,308
en.wikiversity.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)290
en.wikivoyage.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
en.wiktionary.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,303
eo.wikipedia.org16:20, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
eo.wikibooks.org17:09, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org18:05, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org22:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikipedia.org13:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)334
es.wikibooks.org17:11, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
es.wikinews.org18:02, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikivoyage.org15:26, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikipedia.org18:16, 22 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
et.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org01:04, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org21:25, 25 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eu.wikibooks.org15:34, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikisource.org17:56, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org12:50, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fa.wikipedia.org18:19, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikibooks.org18:10, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org15:26, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org11:54, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org12:39, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org13:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117
fi.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org19:01, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org18:06, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org18:59, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
foundation.wikimedia.org21:28, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wikipedia.org12:37, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fo.wikisource.org17:57, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org12:51, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
frr.wikipedia.org12:39, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org13:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,329
fr.wikibooks.org17:11, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org18:02, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fr.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikisource.org12:25, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikivoyage.org15:26, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org20:07, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fur.wikipedia.org12:47, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fy.wikipedia.org12:03, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org20:16, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org12:50, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gan.wikipedia.org18:13, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org12:02, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ga.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org14:59, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org07:55, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org19:15, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org12:07, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org16:21, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org12:39, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org11:42, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
gl.wikibooks.org18:10, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org17:56, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org12:48, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gn.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org16:21, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org15:21, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org14:16, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org15:19, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikipedia.org18:55, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org12:05, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikipedia.org18:26, 12 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org12:43, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org12:44, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org12:57, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ha.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
haw.wikipedia.org12:52, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikipedia.org18:19, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
he.wikibooks.org18:10, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org18:05, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org12:14, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org15:26, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org12:37, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
hif.wiktionary.org16:21, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org13:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
hi.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)883
hi.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org17:56, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org15:00, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org15:25, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ho.wikipedia.org21:47, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org12:01, 14 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204
hr.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org12:37, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org16:21, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org11:58, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ht.wikisource.org15:01, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org18:10, 28 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hu.wikibooks.org18:10, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hu.wikinews.org15:01, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
hy.wikipedia.org18:19, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hy.wikibooks.org15:34, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org09:49, 17 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org15:22, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hz.wikipedia.org21:42, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org16:20, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ia.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org16:21, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org18:32, 22 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
id.wikibooks.org17:11, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org16:20, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ie.wikibooks.org15:29, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org12:56, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ii.wikipedia.org21:47, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org19:04, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ik.wiktionary.org15:30, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org12:37, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,777
inh.wikipedia.org15:17, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
io.wikipedia.org16:20, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wiktionary.org16:12, 2 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org12:01, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org13:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
it.wikibooks.org11:27, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
it.wikisource.org22:45, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org15:26, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org18:56, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jam.wikipedia.org15:18, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org13:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ja.wikibooks.org18:10, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ja.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikivoyage.org14:17, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org16:23, 10 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org16:20, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org12:01, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
jv.wikisource.org16:53, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org10:43, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kab.wikipedia.org12:52, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org18:25, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ka.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org12:53, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbp.wikipedia.org15:18, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kcg.wikipedia.org12:44, 16 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org12:56, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org18:57, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org21:47, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org09:16, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
kk.wikibooks.org18:12, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikiquote.org15:33, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org10:58, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org12:43, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
km.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org14:49, 27 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
kn.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org17:52, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org12:47, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikipedia.org18:13, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ko.wikibooks.org18:10, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org18:05, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org12:51, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kr.wikipedia.org21:42, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org15:33, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org12:48, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ks.wikipedia.org19:00, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org15:34, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org15:34, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org11:45, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org12:44, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,288
kw.wikipedia.org12:48, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikiquote.org15:35, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org12:04, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ky.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ky.wikiquote.org15:41, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org12:47, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
la.wikipedia.org11:45, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
la.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org19:40, 25 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org12:54, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lb.wikipedia.org13:18, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org15:35, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org12:51, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org15:20, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lg.wikipedia.org19:02, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org12:47, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org15:55, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org12:37, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org18:05, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org23:04, 25 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org15:55, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lmo.wikipedia.org12:04, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wiktionary.org14:35, 5 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org12:51, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ln.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:02, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org11:39, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
lo.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org15:21, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org12:56, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org12:05, 17 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
lt.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org17:56, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org11:58, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
lv.wikibooks.org17:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org13:50, 7 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
mai.wikipedia.org08:33, 5 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
map-bms.wikipedia.org12:07, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mdf.wikipedia.org12:54, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,522autopatrolled
meta.wikimedia.org12:03, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30,857sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org12:01, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
mg.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org12:44, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mh.wikipedia.org21:47, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org17:40, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org19:19, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
min.wiktionary.org19:17, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org12:37, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mi.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org17:17, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
mk.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wikimedia.org17:54, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org18:21, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ml.wikibooks.org15:34, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wikipedia.org22:15, 5 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mni.wiktionary.org22:15, 5 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org12:35, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mnw.wikipedia.org19:17, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wiktionary.org22:04, 13 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mrj.wikipedia.org12:39, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org12:01, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mr.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org15:41, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org19:25, 24 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
ms.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org12:47, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org21:47, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org12:51, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mx.wikimedia.org18:59, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
myv.wikipedia.org12:52, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wikipedia.org18:09, 28 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
my.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org12:35, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikipedia.org12:36, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org12:07, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nap.wikisource.org17:52, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
na.wikipedia.org12:56, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
na.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org19:21, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org12:39, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org20:19, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nds.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org19:22, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org12:05, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
ne.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org10:38, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ng.wikipedia.org21:47, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org20:59, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wiktionary.org22:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org16:12, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nl.wikibooks.org18:10, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org01:08, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org18:06, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org20:06, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nn.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org16:20, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org10:10, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org01:08, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org18:05, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nqo.wikipedia.org01:15, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org12:46, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org12:56, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org12:50, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nyc.wikimedia.org19:01, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ny.wikipedia.org19:04, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org15:14, 6 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org18:34, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikibooks.org17:12, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org15:19, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
om.wikipedia.org18:58, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org10:45, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
or.wikisource.org17:56, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org16:18, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org12:37, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org19:33, 12 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)515
pa-us.wikimedia.org19:23, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org12:43, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org12:37, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pap.wikipedia.org12:53, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikipedia.org10:48, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
pa.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org17:56, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org12:48, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org12:52, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pfl.wikipedia.org17:41, 28 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pih.wikipedia.org18:55, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pi.wikipedia.org12:47, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wiktionary.org19:24, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org13:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
pl.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikimedia.org01:08, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikinews.org19:25, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
pl.wikisource.org17:51, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org15:26, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org20:17, 4 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org10:57, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
pms.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org12:02, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pnb.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org18:57, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org12:43, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org18:06, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org11:35, 15 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)384
pt.wikibooks.org18:10, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikimedia.org01:09, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org18:02, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org17:52, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikivoyage.org18:06, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pwn.wikipedia.org21:28, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
quality.wikimedia.org11:11, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org12:06, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
qu.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org19:46, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org12:46, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org19:46, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org12:57, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
rn.wikipedia.org18:58, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rn.wiktionary.org19:47, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org18:15, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org16:21, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org12:37, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org18:15, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ro.wikibooks.org18:12, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org17:52, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org18:06, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org17:41, 28 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikipedia.org12:03, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47,076editor, rollbacker, suppressredirect, uploader
ru.wikibooks.org10:05, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)949
ru.wikimedia.org15:37, 15 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)341
ru.wikinews.org13:02, 14 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,185autoreview
ru.wikiquote.org10:30, 11 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ru.wikisource.org18:53, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ru.wikiversity.org17:59, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
ru.wikivoyage.org15:06, 14 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ru.wiktionary.org12:34, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
rw.wikipedia.org12:52, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org12:35, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sah.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org17:56, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org15:18, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
sa.wikipedia.org12:36, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
sa.wikibooks.org18:12, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org17:52, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org12:05, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
scn.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sco.wikipedia.org12:05, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sc.wikipedia.org12:47, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wiktionary.org19:49, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org18:57, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wikinews.org22:26, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org12:37, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org19:01, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org19:00, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
shi.wikipedia.org16:53, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wikipedia.org15:22, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org14:19, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org14:51, 4 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
sh.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shy.wiktionary.org19:18, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org18:20, 21 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)812rollbacker
simple.wikibooks.org19:49, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org19:49, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org12:00, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
si.wikipedia.org19:04, 11 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
si.wikibooks.org18:12, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org13:50, 7 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
skr.wiktionary.org13:50, 7 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org18:14, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sk.wikibooks.org18:12, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org17:56, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org10:57, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sl.wikibooks.org18:12, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org17:52, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org18:10, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org14:19, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org18:56, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sm.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org12:51, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sn.wiktionary.org19:53, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org19:32, 12 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
so.wikipedia.org12:46, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
so.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45,879autopatrolled, translationadmin
sq.wikipedia.org12:00, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
sq.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org18:05, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org19:53, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
srn.wikipedia.org12:55, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org20:24, 25 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
sr.wikibooks.org12:14, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org18:02, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org17:52, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org13:47, 8 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org11:03, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org12:47, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org19:26, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org19:02, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
st.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org12:06, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
su.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
su.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org20:48, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sv.wikibooks.org18:11, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org15:40, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org17:52, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org18:06, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wikipedia.org12:05, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
sw.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
szl.wikipedia.org12:50, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
szy.wikipedia.org19:18, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org18:14, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ta.wikibooks.org18:12, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tay.wikipedia.org22:04, 13 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org15:17, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ten.wikipedia.org19:27, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org19:34, 12 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
test-commons.wikimedia.org01:16, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
test.wikipedia.org19:33, 12 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,110extendedconfirmed
test.wikidata.org19:34, 12 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tet.wikipedia.org12:56, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org18:50, 11 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
te.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikisource.org17:52, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org12:04, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tg.wikibooks.org15:35, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org18:18, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
th.wikibooks.org17:12, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
th.wikinews.org22:30, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org17:53, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org22:55, 30 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org18:59, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org12:43, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
tk.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org19:56, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org16:23, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org11:57, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tl.wikibooks.org18:12, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org17:29, 1 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org12:52, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org19:57, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org12:53, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org22:04, 13 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org11:42, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
tr.wikibooks.org18:03, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org19:00, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
tr.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org22:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org18:58, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org11:58, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tt.wikibooks.org18:12, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org20:16, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org16:22, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org19:04, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)403
tw.wikipedia.org18:55, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wiktionary.org20:17, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org15:18, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)408
ty.wikipedia.org10:58, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org01:03, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
udm.wikipedia.org12:46, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wikipedia.org12:47, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ug.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org18:46, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org16:23, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org09:16, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)332autoreview
uk.wikibooks.org18:12, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org18:04, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
uk.wikiquote.org16:33, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org17:53, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org18:06, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org10:32, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
ur.wikibooks.org18:12, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org20:21, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org09:16, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
uz.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org15:41, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org12:35, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikisource.org17:56, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org16:23, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org12:44, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ve.wikipedia.org19:02, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org12:11, 4 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
vi.wikibooks.org17:13, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org17:55, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org18:06, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vls.wikipedia.org12:43, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org16:21, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org18:47, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org11:46, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wa.wikipedia.org12:07, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org22:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org16:20, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org16:04, 22 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29,12,445rollbacker
wikimania2005.wikimedia.org19:20, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org19:21, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org19:21, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org19:21, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org19:21, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org19:21, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org19:21, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org19:21, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org19:21, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org09:54, 29 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org14:25, 24 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org10:38, 23 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org21:56, 13 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org19:23, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org16:06, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
wo.wikipedia.org12:54, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org15:41, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org16:23, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117
wuu.wikipedia.org18:15, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org12:52, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
xh.wikipedia.org18:58, 2 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xh.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org18:48, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org19:17, 13 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org17:37, 28 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikisource.org17:56, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
yi.wiktionary.org17:38, 28 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org12:02, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)280
yo.wikibooks.org21:52, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org18:48, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org16:23, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org12:56, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
za.wikibooks.org21:54, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org18:49, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org18:49, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org12:44, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org10:50, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org10:52, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikibooks.org18:49, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org18:49, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org17:57, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org16:19, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org18:14, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikipedia.org13:55, 27 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
zh.wikibooks.org17:13, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org18:02, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org16:34, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikisource.org17:04, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org16:10, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org14:06, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org22:36, 29 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zu.wikipedia.org12:57, 31 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zu.wikibooks.org21:53, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org16:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0