ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: 0scorpion0
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 06:41, 13 നവംബർ 2008 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 29
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 4
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
en.wikipedia.org06:41, 13 നവംബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)28
login.wikimedia.org13:02, 14 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org13:02, 14 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wiktionary.org06:19, 14 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0