ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org09:22, 7 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org18:22, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org18:34, 6 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org19:21, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org17:15, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org18:59, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org15:09, 8 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org15:34, 31 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org10:28, 2 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
az.wikiquote.org16:57, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org21:24, 15 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org22:52, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org20:47, 4 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org16:01, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org23:36, 9 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org21:23, 9 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bm.wikipedia.org21:39, 17 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org15:14, 13 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org18:21, 23 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org16:21, 31 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org21:05, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org15:39, 13 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org18:34, 11 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org19:38, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)267
crh.wikipedia.org11:27, 12 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org16:32, 30 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org10:14, 4 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org00:18, 26 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org14:08, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
de.wikinews.org21:05, 22 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org12:07, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org21:05, 22 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org22:55, 26 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org14:19, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org19:11, 7 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org09:39, 18 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org20:44, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org14:23, 31 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org19:42, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)324
en.wikibooks.org19:42, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org19:42, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org19:42, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikisource.org19:42, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org19:42, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org19:43, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org19:42, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org16:40, 12 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org14:59, 27 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org18:17, 3 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org21:30, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikipedia.org11:19, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org17:45, 24 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
fr.wiktionary.org09:19, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org16:48, 1 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org13:28, 15 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org09:07, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org21:44, 23 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org18:47, 9 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org15:09, 2 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org20:23, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org17:29, 3 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org09:12, 4 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org19:20, 8 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org22:52, 29 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wikipedia.org17:56, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org19:43, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
is.wikipedia.org15:51, 29 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org17:55, 18 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org12:10, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:26, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org07:37, 17 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org18:04, 17 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org16:37, 1 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org19:07, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org20:21, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org21:30, 25 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org14:26, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org22:04, 14 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org09:25, 21 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org19:51, 1 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org21:11, 25 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org21:20, 14 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org20:11, 1 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org19:38, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org11:24, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org10:15, 21 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org20:16, 4 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org19:38, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org19:38, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
mk.wikipedia.org21:50, 12 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org19:55, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org14:23, 27 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org15:21, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org10:42, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org12:59, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org21:37, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org21:27, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org09:50, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org20:26, 22 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org14:33, 31 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:17, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org21:27, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org15:25, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org15:07, 2 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org18:24, 25 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org20:21, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org13:28, 27 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org09:08, 4 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org18:33, 6 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org17:20, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org16:39, 7 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org16:56, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org15:51, 29 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org20:10, 29 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org19:43, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org15:18, 8 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org23:41, 29 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org19:11, 5 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org14:02, 18 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org12:15, 26 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org12:24, 25 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org23:39, 29 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org13:31, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org14:42, 7 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org18:26, 9 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org19:38, 1 ജനുവരി 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)20,013ipblock-exempt, massmessage-sender, patroller
tr.wikibooks.org08:47, 23 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikimedia.org08:35, 14 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org20:13, 19 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org08:26, 25 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186editor
tr.wikisource.org11:40, 23 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikivoyage.org15:04, 30 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wiktionary.org13:17, 25 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wikipedia.org23:39, 29 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org20:21, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org20:58, 9 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org14:43, 11 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org12:28, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org22:11, 23 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org19:02, 23 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org14:01, 18 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org09:37, 29 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org19:42, 1 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,169
yi.wikipedia.org12:49, 4 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org12:49, 4 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org18:35, 25 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org14:27, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org17:16, 29 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:കേന്ദ്രീകൃത_അംഗീകാരം/07" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്