ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: .snoopy.
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:53, 26 മാർച്ച് 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 49,272
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 622
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org20:26, 30 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
aa.wikibooks.org20:28, 30 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ab.wikipedia.org12:02, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org12:14, 4 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
af.wikibooks.org09:33, 8 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org13:50, 11 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org11:39, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org12:02, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org19:44, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikibooks.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ang.wikisource.org11:29, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org12:02, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org12:02, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org19:05, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org12:02, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org14:59, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikisource.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org18:52, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org12:02, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org12:02, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org20:34, 30 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
az.wikibooks.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org19:05, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bat-smg.wikipedia.org19:43, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org05:47, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org06:10, 14 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org12:03, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org20:25, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org06:29, 4 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikibooks.org11:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org09:23, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org11:29, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org18:52, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org12:03, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org11:57, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org08:08, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org12:07, 25 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org12:03, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikibooks.org07:29, 12 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org12:03, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org18:53, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org12:03, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikibooks.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org14:36, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org11:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org11:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org09:25, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org09:24, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org18:53, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org19:44, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ceb.wikipedia.org07:31, 8 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org14:36, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cho.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org19:43, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org14:39, 1 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
chy.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org12:14, 4 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)710autopatrolled, rollbacker
co.wikipedia.org12:07, 25 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org11:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org12:19, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org17:16, 19 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org18:53, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org13:43, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org20:08, 5 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikibooks.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org11:29, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org18:53, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org12:01, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org14:00, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36autoreview
de.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org18:53, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org11:46, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org08:48, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org12:26, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org12:19, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org18:52, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org09:19, 21 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org11:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org07:31, 8 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org13:38, 27 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikibooks.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org11:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org18:58, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org13:38, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)637extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org16:21, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2editor
en.wikinews.org16:21, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiquote.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
en.wikisource.org16:21, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org16:21, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikivoyage.org07:53, 21 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org16:21, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org07:38, 29 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikibooks.org11:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org06:35, 1 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)236
es.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikinews.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org12:14, 1 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org14:08, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
et.wikibooks.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org19:05, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org11:29, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wiktionary.org18:52, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org13:41, 12 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org18:51, 3 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org10:02, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org14:28, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org20:44, 31 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
fi.wikiversity.org12:18, 4 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org11:29, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org05:50, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)69
fr.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org14:25, 25 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiversity.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org11:21, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org06:56, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fur.wikipedia.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org06:02, 16 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org20:25, 6 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ga.wiktionary.org18:58, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org15:07, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org14:53, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikibooks.org11:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org11:29, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org18:58, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org12:02, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org18:55, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org20:10, 5 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org18:55, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org11:57, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org12:07, 25 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikipedia.org21:17, 8 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
hi.wikibooks.org18:58, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ho.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org08:07, 8 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org12:19, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org18:53, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org13:35, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikisource.org11:29, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org17:33, 16 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org15:07, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikiquote.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hz.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org08:25, 29 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org10:57, 22 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org19:44, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ii.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org11:20, 1 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28
io.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org14:52, 17 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008തറവാട് വിക്കി(?)42,681sysop
it.wikibooks.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)69
it.wikinews.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)44
it.wikiquote.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)34
it.wikisource.org18:37, 18 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiversity.org18:23, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org15:16, 2 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
it.wiktionary.org16:58, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org12:35, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org15:10, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org11:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org20:09, 5 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org11:28, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org11:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org14:24, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org18:55, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org11:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kj.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikibooks.org18:58, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org18:47, 28 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org18:31, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org11:29, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org07:32, 4 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikibooks.org11:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org19:05, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org18:55, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
kw.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org13:40, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org13:51, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
la.wikibooks.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org10:01, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org05:34, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikiquote.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org18:53, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org14:41, 1 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
ln.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org06:47, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org18:55, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org22:24, 5 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikibooks.org11:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org11:29, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org18:58, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org10:03, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org16:07, 5 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
meta.wikimedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,507autopatrolled
mg.wikipedia.org08:22, 9 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org12:17, 4 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org09:52, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org11:56, 1 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikibooks.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org12:06, 25 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org18:52, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org06:02, 16 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikibooks.org18:52, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org12:14, 4 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org10:18, 9 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org19:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org07:43, 23 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
na.wikipedia.org18:58, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikibooks.org14:41, 1 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
na.wiktionary.org18:58, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org06:54, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nds.wiktionary.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org15:10, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org12:30, 29 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org15:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ng.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org10:17, 3 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org12:24, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org13:35, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org06:36, 21 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org09:17, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikibooks.org11:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org09:25, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org08:57, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org15:10, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
oc.wikibooks.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org07:24, 13 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org07:24, 13 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org18:52, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa-us.wikimedia.org20:17, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pag.wikipedia.org15:10, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org18:52, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org12:25, 11 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org08:06, 29 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pl.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org11:15, 24 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org12:14, 4 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org18:58, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org19:05, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org08:00, 29 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikimedia.org11:03, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org11:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org18:53, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org12:30, 29 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
quality.wikimedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
qu.wikipedia.org14:13, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org15:10, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org19:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
roa-rup.wikipedia.org07:23, 13 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org14:43, 1 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
roa-tara.wikipedia.org08:01, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikipedia.org09:28, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikibooks.org11:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org09:24, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org08:07, 29 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ru.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org11:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wiktionary.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org14:24, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org07:45, 23 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org13:43, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org11:24, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org14:14, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org14:14, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org12:16, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org08:29, 29 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sh.wiktionary.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org17:23, 7 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30
simple.wikibooks.org20:05, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wiktionary.org17:23, 7 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
si.wikipedia.org18:53, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikibooks.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikibooks.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org08:40, 14 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org07:37, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org14:04, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org09:25, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org18:20, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org18:58, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org19:05, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org12:51, 6 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org07:46, 23 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org11:57, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org12:19, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
st.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org13:03, 1 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikibooks.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
sw.wikibooks.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikipedia.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikibooks.org10:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org11:29, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org11:58, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
test.wikidata.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikibooks.org18:58, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org15:07, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org13:27, 27 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikinews.org09:24, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org08:40, 14 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org08:22, 21 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org18:59, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org08:46, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org06:35, 21 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org11:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org21:30, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
tr.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikinews.org12:14, 4 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org08:09, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org10:49, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org14:45, 1 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
tw.wikipedia.org11:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ty.wikipedia.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org18:55, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org18:55, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org09:28, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikibooks.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org09:25, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org11:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org19:04, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org07:37, 8 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikibooks.org11:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org14:29, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikiquote.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org20:24, 5 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
vec.wikisource.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org09:13, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org11:57, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikibooks.org11:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org19:01, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org09:27, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,377
vo.wikibooks.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org10:01, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org20:11, 21 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,378
wikimania2008.wikimedia.org11:52, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2009.wikimedia.org07:16, 6 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2010.wikimedia.org19:45, 5 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2017.wikimedia.org12:45, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org19:23, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org19:03, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikibooks.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org19:30, 1 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikibooks.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org06:48, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikibooks.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org12:03, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikibooks.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org10:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org14:33, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org13:44, 25 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikibooks.org11:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org19:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org09:31, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org11:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org19:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org09:28, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org14:46, 1 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
zu.wikibooks.org20:21, 30 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
zu.wiktionary.org17:53, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2