ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: -revi
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 02:42, 3 ജൂലൈ 2010 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,22,793
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 807
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ, VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org07:09, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ace.wikipedia.org07:10, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ady.wikipedia.org00:37, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org09:51, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
af.wikibooks.org18:30, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
af.wikiquote.org18:30, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
af.wiktionary.org18:29, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ak.wikipedia.org07:10, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
als.wikipedia.org07:10, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
alt.wikipedia.org09:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org03:12, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
am.wikiquote.org09:28, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org07:10, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ang.wikipedia.org02:54, 13 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ang.wikibooks.org09:26, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ang.wiktionary.org07:58, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
an.wikipedia.org07:11, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
an.wiktionary.org03:33, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
arc.wikipedia.org03:13, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ar.wikipedia.org06:29, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
ar.wikibooks.org18:44, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ar.wikimedia.org09:06, 25 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikinews.org18:41, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ar.wikiquote.org18:43, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wikisource.org18:41, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13autopatrolled
ar.wikiversity.org05:21, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ar.wiktionary.org18:41, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ary.wikipedia.org13:20, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ast.wikipedia.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ast.wiktionary.org19:23, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
as.wikipedia.org03:13, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
as.wikisource.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
atj.wikipedia.org13:45, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
avk.wikipedia.org16:25, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
awa.wikipedia.org12:15, 20 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikipedia.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ay.wiktionary.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
azb.wikipedia.org00:37, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikipedia.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
az.wikibooks.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
az.wikiquote.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
az.wikisource.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
az.wiktionary.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ban.wikipedia.org12:39, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org00:25, 15 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bat-smg.wikipedia.org09:52, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ba.wikipedia.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ba.wikibooks.org21:12, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org07:13, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bcl.wiktionary.org23:38, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bd.wikimedia.org06:53, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be-tarask.wikipedia.org13:51, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
beta.wikiversity.org11:23, 9 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
be.wikipedia.org14:20, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
be.wikibooks.org07:56, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
be.wikimedia.org10:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikiquote.org07:56, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
be.wikisource.org07:56, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
be.wiktionary.org07:56, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bg.wikipedia.org14:20, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bg.wikibooks.org07:14, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bg.wikinews.org07:14, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bg.wikiquote.org07:14, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bg.wikisource.org07:14, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bg.wiktionary.org07:14, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bh.wikipedia.org07:14, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bi.wikipedia.org07:14, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bjn.wikipedia.org07:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bm.wikipedia.org07:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bn.wikipedia.org07:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
bn.wikibooks.org07:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bn.wikisource.org07:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bn.wikivoyage.org14:54, 7 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wiktionary.org07:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bo.wikipedia.org14:20, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bpy.wikipedia.org07:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
br.wikipedia.org14:21, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
br.wikimedia.org06:54, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikiquote.org07:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
br.wikisource.org07:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
br.wiktionary.org07:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bs.wikipedia.org17:27, 6 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bs.wikibooks.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bs.wikinews.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bs.wikiquote.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bs.wikisource.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bs.wiktionary.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bug.wikipedia.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bxr.wikipedia.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wikipedia.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
ca.wikibooks.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wikimedia.org03:35, 8 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wikiquote.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wikisource.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wiktionary.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cbk-zam.wikipedia.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cdo.wikipedia.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ceb.wikipedia.org09:22, 7 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ce.wikipedia.org15:36, 21 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
chr.wikipedia.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
chr.wiktionary.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ch.wikipedia.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
chy.wikipedia.org07:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ckb.wikipedia.org07:17, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
commons.wikimedia.org05:32, 3 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48,764interface-admin, sysop, translationadmin
co.wikipedia.org07:17, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
co.wikimedia.org06:56, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
co.wiktionary.org07:17, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
crh.wikipedia.org07:17, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cr.wikipedia.org03:13, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
csb.wikipedia.org07:17, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
csb.wiktionary.org07:17, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cs.wikipedia.org09:50, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
cs.wikibooks.org07:52, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cs.wikinews.org07:55, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cs.wikiquote.org07:51, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cs.wikisource.org07:51, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cs.wikiversity.org05:44, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cs.wiktionary.org07:50, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cu.wikipedia.org09:22, 10 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
cv.wikipedia.org03:22, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cv.wikibooks.org03:33, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wikipedia.org15:37, 21 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wikibooks.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wikiquote.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wikisource.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wiktionary.org03:33, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dag.wikipedia.org00:26, 15 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org09:51, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
da.wikibooks.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
da.wikiquote.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
da.wikisource.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
da.wiktionary.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikipedia.org03:45, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)326autoreview, editor
de.wikibooks.org18:26, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikinews.org18:26, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikiquote.org18:25, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikisource.org18:26, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
de.wikiversity.org18:25, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikivoyage.org07:02, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wiktionary.org18:25, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
din.wikipedia.org16:55, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org15:33, 21 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
diq.wiktionary.org23:37, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dk.wikimedia.org06:57, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dsb.wikipedia.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dty.wikipedia.org04:03, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dv.wikipedia.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dv.wiktionary.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dz.wikipedia.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ee.wikipedia.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikipedia.org06:25, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
el.wikibooks.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikinews.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikiquote.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikisource.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikiversity.org05:21, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wikivoyage.org10:48, 12 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wiktionary.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eml.wikipedia.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikipedia.org11:44, 9 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,555abusefilter, accountcreator, extendedconfirmed, reviewer, rollbacker, templateeditor
en.wikibooks.org07:12, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24editor
en.wikinews.org13:19, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)238
en.wikiquote.org13:19, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
en.wikisource.org13:19, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
en.wikiversity.org05:04, 27 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
en.wikivoyage.org05:04, 27 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)176autopatrolled
en.wiktionary.org13:19, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
eo.wikipedia.org07:24, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
eo.wikibooks.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eo.wikinews.org18:12, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eo.wikiquote.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eo.wikisource.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eo.wikivoyage.org14:59, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wiktionary.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wikipedia.org09:52, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
es.wikibooks.org18:27, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wikinews.org18:28, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
es.wikiquote.org18:27, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wikisource.org18:27, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wikiversity.org18:28, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
es.wikivoyage.org18:28, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wiktionary.org18:27, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
et.wikipedia.org09:22, 10 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
et.wikibooks.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ee.wikimedia.org14:27, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikiquote.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
et.wikisource.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
et.wiktionary.org06:48, 29 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eu.wikipedia.org09:52, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eu.wikibooks.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eu.wikiquote.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eu.wikisource.org04:40, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ext.wikipedia.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikipedia.org09:53, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
fa.wikibooks.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikinews.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fa.wikiquote.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fa.wikisource.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikivoyage.org00:36, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5patroller, rollbacker
fa.wiktionary.org03:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ff.wikipedia.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fiu-vro.wikipedia.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikipedia.org09:54, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
fi.wikibooks.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikimedia.org14:27, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikinews.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikiquote.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikisource.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikiversity.org05:20, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fi.wikivoyage.org00:30, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fj.wikipedia.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fj.wiktionary.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
foundation.wikimedia.org23:01, 28 ഒക്ടോബർ 2021രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)52
fo.wikipedia.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fo.wikisource.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fo.wiktionary.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
frp.wikipedia.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
frr.wikipedia.org03:45, 27 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikipedia.org16:00, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159
fr.wikibooks.org18:48, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikinews.org18:48, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fr.wikiquote.org18:49, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikisource.org18:49, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikiversity.org18:48, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikivoyage.org18:50, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wiktionary.org18:47, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fur.wikipedia.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fy.wikipedia.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fy.wikibooks.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fy.wiktionary.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gag.wikipedia.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gan.wikipedia.org19:01, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ga.wikipedia.org03:36, 14 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ga.wiktionary.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gcr.wikipedia.org01:49, 21 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gd.wiktionary.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
glk.wikipedia.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gl.wikipedia.org03:36, 14 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gl.wikibooks.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gl.wikiquote.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gl.wikisource.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gl.wiktionary.org03:35, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gn.wikipedia.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gn.wiktionary.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gom.wikipedia.org00:39, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wiktionary.org16:25, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org04:40, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikipedia.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gu.wikipedia.org17:17, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gu.wikiquote.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gu.wikisource.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gu.wiktionary.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gv.wikipedia.org03:37, 14 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gv.wiktionary.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hak.wikipedia.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ha.wikipedia.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ha.wiktionary.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
haw.wikipedia.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikipedia.org09:55, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
he.wikibooks.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikinews.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikiquote.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikisource.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikivoyage.org01:34, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
he.wiktionary.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hif.wikipedia.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hif.wiktionary.org23:49, 6 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikipedia.org14:56, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hi.wikibooks.org15:34, 21 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hi.wikiquote.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hi.wikisource.org18:39, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org13:46, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikivoyage.org21:58, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hr.wikipedia.org11:46, 21 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
hr.wikibooks.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hr.wikiquote.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hr.wikisource.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hr.wiktionary.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hsb.wikipedia.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hsb.wiktionary.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ht.wikipedia.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hu.wikipedia.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
hu.wikibooks.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hu.wikinews.org17:44, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hu.wikisource.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hu.wiktionary.org03:36, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hy.wikipedia.org09:09, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
hy.wikibooks.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hy.wikiquote.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hy.wikisource.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hy.wiktionary.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hyw.wikipedia.org14:02, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org04:50, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ia.wikibooks.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ia.wiktionary.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikipedia.org14:17, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
id.wikibooks.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikiquote.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikisource.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wiktionary.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ie.wikipedia.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ie.wikibooks.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ie.wiktionary.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ig.wikipedia.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ik.wikipedia.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ilo.wikipedia.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
incubator.wikimedia.org07:50, 22 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)741
inh.wikipedia.org04:40, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wikipedia.org14:25, 12 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
io.wiktionary.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
is.wikipedia.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
is.wikibooks.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
is.wikiquote.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
is.wikisource.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
is.wiktionary.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikipedia.org03:24, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)123autopatrolled
it.wikibooks.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikinews.org03:51, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikiquote.org16:47, 12 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikisource.org14:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
it.wikiversity.org05:30, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
it.wikivoyage.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wiktionary.org16:47, 12 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
iu.wikipedia.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
iu.wiktionary.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
jam.wikipedia.org13:57, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org03:04, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
ja.wikibooks.org18:52, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ja.wikinews.org18:51, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ja.wikiquote.org18:52, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikisource.org16:02, 4 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikiversity.org00:55, 23 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikivoyage.org19:05, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wiktionary.org18:51, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
jbo.wikipedia.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
jbo.wiktionary.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
jv.wikipedia.org03:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
jv.wiktionary.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kaa.wikipedia.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kab.wikipedia.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ka.wikipedia.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ka.wikibooks.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ka.wikiquote.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ka.wiktionary.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kbd.wikipedia.org19:01, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kbp.wikipedia.org16:45, 1 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org13:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ki.wikipedia.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kk.wikipedia.org03:51, 19 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
kk.wikibooks.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kk.wiktionary.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kl.wikipedia.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kl.wiktionary.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
km.wikipedia.org10:28, 27 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
km.wikibooks.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
km.wiktionary.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kn.wikipedia.org10:33, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kn.wikiquote.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kn.wikisource.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kn.wiktionary.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
koi.wikipedia.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ko.wikipedia.org02:42, 3 ജൂലൈ 2010തറവാട് വിക്കി(?)15,792interface-admin, suppress, sysop
ko.wikibooks.org03:02, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
ko.wikinews.org13:33, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,163
ko.wikiquote.org03:26, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ko.wikisource.org12:21, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)300
ko.wikiversity.org03:04, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)332sysop (താത്കാലികം)
ko.wiktionary.org12:18, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)236
krc.wikipedia.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ksh.wikipedia.org14:42, 30 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ks.wikipedia.org03:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ks.wiktionary.org04:06, 18 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ku.wikipedia.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ku.wikibooks.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ku.wikiquote.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ku.wiktionary.org04:06, 18 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kv.wikipedia.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kw.wikipedia.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kw.wiktionary.org15:38, 21 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ky.wikipedia.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ky.wikibooks.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ky.wikiquote.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ky.wiktionary.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lad.wikipedia.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
la.wikipedia.org09:55, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
la.wikibooks.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
la.wikiquote.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
la.wikisource.org17:17, 12 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
la.wiktionary.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lbe.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lb.wikipedia.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
lb.wiktionary.org03:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lez.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lfn.wikipedia.org04:40, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lg.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lij.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lij.wikisource.org13:18, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
li.wikibooks.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
li.wikinews.org13:53, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikiquote.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
li.wikisource.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
li.wiktionary.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lld.wikipedia.org14:19, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lmo.wikipedia.org07:41, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ln.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ln.wiktionary.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
login.wikimedia.org03:01, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0checkuser
lo.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lo.wiktionary.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lrc.wikipedia.org11:38, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ltg.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lt.wikipedia.org09:23, 10 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
lt.wikibooks.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lt.wikiquote.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lt.wikisource.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lt.wiktionary.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lv.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lv.wiktionary.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mad.wikipedia.org13:56, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org12:26, 6 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
map-bms.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mdf.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
www.mediawiki.org02:42, 3 ജൂലൈ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)742sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org05:34, 3 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,883centralnoticeadmin, interface-admin, steward, suppress, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mg.wikibooks.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mg.wiktionary.org15:34, 21 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mhr.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
min.wikipedia.org10:49, 12 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
min.wiktionary.org01:48, 21 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mi.wiktionary.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mk.wikipedia.org14:43, 30 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mk.wikibooks.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mk.wikimedia.org06:50, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikisource.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mk.wiktionary.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikipedia.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ml.wikibooks.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikiquote.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikisource.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ml.wiktionary.org03:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mni.wikipedia.org16:25, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mni.wiktionary.org16:59, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wikipedia.org05:36, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mn.wiktionary.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mnw.wikipedia.org13:12, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikipedia.org14:57, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mr.wikibooks.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikiquote.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikisource.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wiktionary.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ms.wikipedia.org16:31, 14 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ms.wikibooks.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ms.wiktionary.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mt.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mt.wiktionary.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mwl.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mx.wikimedia.org06:49, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
myv.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
my.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
my.wiktionary.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mzn.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nah.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nah.wiktionary.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nap.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nap.wikisource.org10:41, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
na.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
na.wiktionary.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nds-nl.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nds.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nds.wiktionary.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ne.wikipedia.org03:35, 2 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ne.wikibooks.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ne.wiktionary.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
new.wikipedia.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nia.wikipedia.org16:09, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nia.wiktionary.org23:36, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikipedia.org10:35, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
nl.wikibooks.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikimedia.org06:48, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikinews.org13:46, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikiquote.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikisource.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nl.wikivoyage.org13:17, 8 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wiktionary.org03:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nn.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nn.wikiquote.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nn.wiktionary.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nov.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikipedia.org03:28, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
no.wikibooks.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikimedia.org14:27, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikinews.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikiquote.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikisource.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wiktionary.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nqo.wikipedia.org18:17, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nso.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nv.wikipedia.org10:30, 10 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nyc.wikimedia.org21:42, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ny.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
oc.wikipedia.org10:39, 12 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
oc.wikibooks.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
oc.wiktionary.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
olo.wikipedia.org15:41, 22 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
om.wiktionary.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
or.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
or.wikisource.org00:41, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
os.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
outreach.wikimedia.org08:17, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
pag.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pam.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pap.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pa.wikipedia.org03:50, 27 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pa.wikibooks.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pa.wikisource.org00:31, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pcd.wikipedia.org03:50, 27 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pdc.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pfl.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pih.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pi.wikipedia.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikipedia.org03:53, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83autoreview
pl.wikibooks.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikimedia.org06:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikinews.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikiquote.org10:36, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pl.wikisource.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pl.wikivoyage.org10:49, 12 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wiktionary.org03:42, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pms.wikipedia.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pms.wikisource.org14:56, 7 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnb.wikipedia.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pnb.wiktionary.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pnt.wikipedia.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ps.wikipedia.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ps.wikivoyage.org14:55, 7 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wiktionary.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikipedia.org03:30, 8 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
pt.wikibooks.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikimedia.org04:48, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikinews.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikiquote.org00:36, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikisource.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikiversity.org05:30, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikivoyage.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wiktionary.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
qu.wikipedia.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
qu.wiktionary.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rm.wikipedia.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
rmy.wikipedia.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rn.wikipedia.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
roa-rup.wikipedia.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
roa-rup.wiktionary.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
roa-tara.wikipedia.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikipedia.org03:51, 19 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ro.wikibooks.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikinews.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikiquote.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikisource.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ro.wikivoyage.org13:17, 8 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ro.wiktionary.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
rue.wikipedia.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wikipedia.org09:22, 10 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)210autoreview, uploader
ru.wikibooks.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikimedia.org06:46, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org10:19, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikiquote.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ru.wikisource.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikiversity.org05:27, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikivoyage.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wiktionary.org03:43, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rw.wikipedia.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rw.wiktionary.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sah.wikipedia.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sah.wikiquote.org14:56, 7 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikisource.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sat.wikipedia.org12:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikipedia.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sa.wikibooks.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sa.wikiquote.org10:50, 12 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sa.wikisource.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sa.wiktionary.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
scn.wikipedia.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
scn.wiktionary.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sco.wikipedia.org02:28, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sc.wikipedia.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sd.wikipedia.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sd.wiktionary.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
se.wikipedia.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
se.wikimedia.org06:44, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wikipedia.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sg.wiktionary.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
shi.wikipedia.org00:26, 15 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikipedia.org13:54, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wiktionary.org19:49, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sh.wikipedia.org15:42, 13 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
sh.wiktionary.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
shy.wiktionary.org01:49, 21 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org08:27, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
simple.wiktionary.org08:36, 12 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
si.wikipedia.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
si.wikibooks.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
si.wiktionary.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
skr.wikipedia.org15:06, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
skr.wiktionary.org15:22, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikipedia.org17:21, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sk.wikibooks.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sk.wikiquote.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sk.wikisource.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sk.wiktionary.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wikipedia.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sl.wikibooks.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wikiquote.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wikisource.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wikiversity.org05:29, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wiktionary.org03:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
smn.wikipedia.org13:22, 20 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sm.wiktionary.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sn.wikipedia.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wikisource.org05:46, 3 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
so.wikipedia.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
so.wiktionary.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
species.wikimedia.org13:19, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wikipedia.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sq.wikibooks.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wikinews.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wikiquote.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wiktionary.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
srn.wikipedia.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sr.wikipedia.org03:51, 19 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
sr.wikibooks.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sr.wikinews.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sr.wikiquote.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sr.wikisource.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sr.wiktionary.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ss.wikipedia.org10:13, 26 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ss.wiktionary.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
stq.wikipedia.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
strategy.wikimedia.org12:53, 23 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
st.wiktionary.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
su.wikipedia.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
su.wikiquote.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
su.wiktionary.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sv.wikipedia.org10:48, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
sv.wikibooks.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sv.wikinews.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sv.wikiquote.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sv.wikisource.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sv.wikiversity.org05:26, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sv.wikivoyage.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sv.wiktionary.org03:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sw.wikipedia.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sw.wiktionary.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
szl.wikipedia.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
szy.wikipedia.org01:49, 21 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ta.wikibooks.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ta.wikinews.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ta.wikiquote.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ta.wikisource.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ta.wiktionary.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tay.wikipedia.org13:26, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tcy.wikipedia.org00:35, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ten.wikipedia.org12:36, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org03:51, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
test-commons.wikimedia.org00:37, 26 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org14:38, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30sysop
test.wikidata.org03:24, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132sysop
tet.wikipedia.org10:12, 26 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
te.wikipedia.org06:46, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
te.wikibooks.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
te.wikiquote.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
te.wikisource.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
te.wiktionary.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tg.wikipedia.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tg.wikibooks.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tg.wiktionary.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
th.wikipedia.org04:28, 7 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
th.wikibooks.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
th.wikiquote.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
th.wikisource.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
th.wiktionary.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ti.wikipedia.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ti.wiktionary.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tk.wikipedia.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tk.wiktionary.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tl.wikipedia.org05:51, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tl.wikibooks.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tl.wiktionary.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tn.wikipedia.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tn.wiktionary.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
to.wikipedia.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tpi.wikipedia.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tpi.wiktionary.org03:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
trv.wikipedia.org13:27, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikipedia.org11:46, 21 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25autoreview
tr.wikibooks.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikimedia.org06:52, 11 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikinews.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikiquote.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tr.wikisource.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikivoyage.org14:32, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wiktionary.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ts.wikipedia.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ts.wiktionary.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tt.wikipedia.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tt.wikibooks.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tt.wiktionary.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tum.wikipedia.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tw.wikipedia.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tyv.wikipedia.org12:02, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ty.wikipedia.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ua.wikimedia.org14:24, 28 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
udm.wikipedia.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ug.wikipedia.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ug.wiktionary.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wikipedia.org11:34, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
uk.wikibooks.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wikinews.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wikiquote.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wikisource.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wikivoyage.org15:58, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wiktionary.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ur.wikipedia.org15:39, 21 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ur.wikibooks.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ur.wikiquote.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ur.wiktionary.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wikipedia.org13:10, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
uz.wikibooks.org09:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wiktionary.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vec.wikipedia.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vec.wikisource.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vec.wiktionary.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vep.wikipedia.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ve.wikipedia.org03:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikipedia.org09:23, 10 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
vi.wikibooks.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikiquote.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikisource.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikivoyage.org12:06, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wiktionary.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vls.wikipedia.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vo.wikipedia.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vo.wiktionary.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
war.wikipedia.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wa.wikipedia.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wa.wikisource.org14:39, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wiktionary.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
www.wikidata.org05:04, 27 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29,807suppress, sysop
wikimania2011.wikimedia.org15:34, 4 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org04:24, 4 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
wikimania2014.wikimedia.org17:02, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wikimania2015.wikimedia.org12:03, 1 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2016.wikimedia.org14:16, 10 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
wikimania2017.wikimedia.org10:25, 11 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
wikimania2018.wikimedia.org06:15, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)150
wikimania.wikimedia.org12:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130sysop, translationadmin
wo.wikipedia.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wo.wikiquote.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wo.wiktionary.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wuu.wikipedia.org09:19, 7 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
xal.wikipedia.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
xh.wikipedia.org09:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
xmf.wikipedia.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
yi.wikipedia.org14:44, 30 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
yi.wikisource.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
yi.wiktionary.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
yo.wikipedia.org13:10, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
yue.wiktionary.org13:52, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wikipedia.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zea.wikipedia.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-classical.wikipedia.org09:33, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
zh-min-nan.wikipedia.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-min-nan.wikisource.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-min-nan.wiktionary.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-yue.wikipedia.org12:58, 26 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wikipedia.org03:46, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
zh.wikibooks.org18:23, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikinews.org18:24, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikiquote.org18:23, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikisource.org18:20, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wikiversity.org12:17, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikivoyage.org21:04, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12autopatrolled
zh.wiktionary.org18:22, 22 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zu.wikipedia.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zu.wiktionary.org03:48, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8