ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: -andreas
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 19:33, 9 ജൂലൈ 2016 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4,223
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 115
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org04:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org23:55, 2 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org16:37, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org00:34, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org06:15, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
atj.wikipedia.org23:56, 30 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org18:29, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org17:03, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org21:47, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org03:20, 31 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org21:40, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org03:15, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org00:45, 21 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org16:42, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org23:50, 12 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org03:42, 29 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
cs.wikipedia.org19:59, 2 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org04:49, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org04:06, 15 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org00:29, 5 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
din.wikipedia.org23:54, 2 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org15:31, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org01:41, 20 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wiktionary.org02:28, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org14:52, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org19:33, 9 ജൂലൈ 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)3,789extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org20:57, 11 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
en.wikinews.org21:39, 21 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiquote.org00:16, 20 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org01:36, 25 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
en.wikiversity.org14:08, 15 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org02:55, 25 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org03:52, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org23:44, 23 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wiktionary.org18:36, 15 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org15:08, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org13:46, 20 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org21:28, 4 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org23:08, 15 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org22:09, 27 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org17:40, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org17:01, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org16:05, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org23:58, 2 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org06:15, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org02:14, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org23:27, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org21:46, 2 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org01:23, 1 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org10:42, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org14:10, 15 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org00:08, 13 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikibooks.org16:42, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org16:42, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org22:56, 3 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kn.wikipedia.org16:06, 20 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org17:40, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org18:28, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
krc.wikipedia.org03:43, 6 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org19:33, 9 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org16:55, 13 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org19:33, 9 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
meta.wikimedia.org19:33, 9 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)179autopatrolled
mk.wikipedia.org13:18, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org02:10, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org19:01, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org13:47, 20 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org11:47, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org00:48, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org23:54, 2 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org00:28, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org22:16, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org21:14, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org21:17, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org21:26, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org17:30, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org21:34, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org13:28, 20 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org14:53, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org03:28, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org00:46, 25 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org23:56, 11 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org04:47, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org16:06, 2 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org16:33, 10 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
simple.wiktionary.org23:38, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org17:15, 11 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org03:51, 10 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org05:07, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org19:41, 26 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org19:39, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org16:17, 31 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org21:27, 27 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org16:09, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org17:54, 3 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org00:04, 17 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org19:04, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org02:16, 26 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
test.wikidata.org00:05, 17 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org03:03, 23 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org03:05, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikipedia.org21:31, 29 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org23:51, 2 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org19:18, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org16:55, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org22:59, 24 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wikimania2018.wikimedia.org23:08, 15 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org00:22, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org20:08, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org04:46, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org04:09, 4 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org05:37, 21 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org19:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org17:56, 27 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org15:50, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0