ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Владимир Меланхолин
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 04:32, 22 ഏപ്രിൽ 2019 (3 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 3,274
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 40
  • ആഗോള സംഘം: കാപ്ച ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
be.wikipedia.org07:12, 20 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
commons.wikimedia.org06:41, 27 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
de.wikipedia.org16:47, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikipedia.org07:33, 3 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172
en.wikiquote.org18:57, 19 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org16:39, 29 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org16:04, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org04:04, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org02:34, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org16:04, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org09:22, 29 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikipedia.org13:00, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org19:07, 25 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lez.wikipedia.org15:35, 6 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org04:32, 22 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org05:50, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
meta.wikimedia.org04:32, 22 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)447
mhr.wikipedia.org08:58, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mrj.wikipedia.org14:42, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikipedia.org14:22, 11 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org02:28, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org10:00, 30 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org02:40, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org07:11, 20 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org09:17, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org04:32, 22 ഏപ്രിൽ 2019പുതിയ അംഗത്വം(?)2,491editor, filemover, rollbacker
ru.wikibooks.org14:45, 17 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org04:41, 22 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org11:20, 3 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org18:43, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org08:40, 14 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org08:53, 1 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org15:31, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org07:23, 19 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org08:40, 14 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org05:41, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wikipedia.org04:26, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
uk.wikisource.org13:46, 13 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org10:22, 14 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
wikimania.wikimedia.org09:22, 29 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0