ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Érico
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 03:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2012 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,79,953
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 703
  • ആഗോള സംഘം: Ombuds
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org22:42, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ace.wikipedia.org22:36, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)150
ady.wikipedia.org18:20, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org00:12, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
af.wikibooks.org23:20, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org00:03, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
af.wiktionary.org22:42, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org05:44, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
als.wikipedia.org22:21, 19 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
am.wikipedia.org05:45, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ang.wikipedia.org21:45, 17 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ang.wikibooks.org02:28, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org00:00, 20 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org22:20, 29 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
an.wiktionary.org00:00, 20 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org05:47, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikipedia.org17:58, 16 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
ar.wikibooks.org22:47, 6 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ar.wikinews.org22:21, 17 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiquote.org03:12, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org21:10, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikiversity.org22:26, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wiktionary.org21:21, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
arz.wikipedia.org21:21, 23 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ast.wikipedia.org00:18, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ast.wiktionary.org03:31, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikipedia.org20:56, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikisource.org17:57, 20 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org03:36, 7 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org00:17, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org02:36, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikipedia.org23:57, 7 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ay.wiktionary.org00:01, 20 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org15:14, 3 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
az.wikipedia.org20:31, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
az.wikibooks.org19:56, 18 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org03:54, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org18:36, 20 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org21:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org00:49, 27 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org16:35, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bat-smg.wikipedia.org21:48, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikipedia.org02:45, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bcl.wikipedia.org22:57, 5 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org20:55, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
beta.wikiversity.org00:13, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
be.wikipedia.org21:01, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
be.wikimedia.org09:27, 19 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org09:30, 19 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org20:28, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wiktionary.org21:28, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikipedia.org21:08, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
bg.wikibooks.org00:37, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org17:48, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org21:08, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikisource.org21:00, 13 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org21:04, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org21:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bi.wikipedia.org21:36, 21 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bjn.wikipedia.org20:05, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bm.wikipedia.org05:48, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org21:09, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
bn.wikisource.org02:36, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org19:43, 17 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org21:57, 1 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bpy.wikipedia.org22:32, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikipedia.org16:35, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikimedia.org00:56, 18 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org23:48, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org00:26, 12 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org22:33, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
bs.wikibooks.org20:34, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org04:58, 12 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org22:21, 4 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org21:39, 3 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org21:52, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org23:08, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org22:33, 20 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikipedia.org23:50, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ca.wikibooks.org01:20, 3 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org07:43, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org22:21, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)477
ca.wikiquote.org21:59, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org23:09, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org23:46, 21 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cbk-zam.wikipedia.org23:05, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cdo.wikipedia.org21:28, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ceb.wikipedia.org14:05, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ce.wikipedia.org00:24, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chr.wikipedia.org03:03, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org02:11, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org05:23, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org22:24, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org22:52, 21 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
commons.wikimedia.org18:34, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,00,283sysop
co.wikipedia.org22:02, 17 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
co.wiktionary.org22:05, 17 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org22:27, 24 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org01:15, 6 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org23:08, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org21:04, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org22:42, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cs.wikibooks.org19:53, 20 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org04:39, 10 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org21:06, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikisource.org20:43, 7 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org22:00, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org21:58, 23 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org21:41, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org22:08, 20 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikipedia.org21:11, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cy.wikibooks.org03:00, 21 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org23:48, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org16:05, 25 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org18:19, 20 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org20:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
da.wikibooks.org20:01, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org03:57, 17 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org22:47, 5 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org19:51, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikipedia.org18:25, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41autoreview
de.wikibooks.org03:23, 22 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org22:16, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org23:42, 23 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org04:39, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org23:46, 8 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikivoyage.org21:49, 10 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wiktionary.org22:57, 6 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
din.wikipedia.org03:21, 4 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org02:16, 9 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)542
dsb.wikipedia.org19:02, 5 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org04:09, 29 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wikipedia.org18:16, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wiktionary.org19:32, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org00:02, 3 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikipedia.org22:58, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org15:43, 20 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
el.wikibooks.org02:16, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikinews.org17:17, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org23:04, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org04:28, 22 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org22:26, 2 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org23:50, 17 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org01:21, 14 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eml.wikipedia.org23:25, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikipedia.org03:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,783extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org15:48, 24 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
en.wikinews.org15:48, 24 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
en.wikiquote.org20:18, 18 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
en.wikisource.org18:38, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikiversity.org15:48, 24 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
en.wikivoyage.org00:25, 21 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wiktionary.org18:41, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wikipedia.org19:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
eo.wikibooks.org02:25, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org22:55, 17 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org00:54, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org22:18, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org19:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org20:18, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,421rollbacker
es.wikibooks.org21:16, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
es.wikinews.org22:37, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wikiquote.org21:23, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
es.wikisource.org21:52, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
es.wikiversity.org02:11, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
es.wikivoyage.org11:07, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wiktionary.org21:13, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113rollbacker
et.wikipedia.org05:24, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
et.wikibooks.org12:36, 3 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org01:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org07:35, 6 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org20:35, 23 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
eu.wikibooks.org00:46, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org23:25, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org03:11, 21 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org22:35, 3 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org21:16, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
fa.wikibooks.org22:39, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikinews.org19:32, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org21:21, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org21:16, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org18:35, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wiktionary.org23:31, 21 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ff.wikipedia.org01:12, 6 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org20:27, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org21:16, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fi.wikibooks.org21:30, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikinews.org00:04, 8 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org14:05, 23 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org00:17, 12 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org18:39, 3 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org01:25, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org22:14, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org00:02, 3 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org00:08, 19 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
foundation.wikimedia.org10:01, 18 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org23:19, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fo.wiktionary.org19:51, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org21:16, 3 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org22:20, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org18:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227
fr.wikibooks.org23:40, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org23:37, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikiquote.org20:05, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fr.wikisource.org23:57, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiversity.org23:57, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikivoyage.org16:44, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wiktionary.org03:18, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fur.wikipedia.org22:49, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org21:34, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wiktionary.org19:56, 20 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org12:44, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org00:10, 3 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ga.wikipedia.org23:30, 20 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ga.wiktionary.org21:51, 17 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gcr.wikipedia.org00:54, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org22:22, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org22:22, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org21:52, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
gl.wikibooks.org20:35, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org01:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org01:20, 20 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org22:57, 6 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikipedia.org22:49, 4 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wikipedia.org19:27, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org05:54, 6 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org21:58, 14 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wikipedia.org00:22, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gu.wikiquote.org01:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org00:02, 3 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org21:51, 17 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hak.wikipedia.org21:12, 24 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org22:58, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wiktionary.org01:25, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org20:56, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikipedia.org02:21, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
he.wikibooks.org21:10, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikinews.org22:48, 6 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org23:36, 6 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikisource.org02:21, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikivoyage.org00:40, 1 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org19:45, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hif.wikipedia.org21:28, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hi.wikipedia.org23:26, 3 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
hi.wikibooks.org04:02, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org13:48, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikisource.org02:01, 13 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org23:27, 3 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikipedia.org23:41, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hr.wikibooks.org22:44, 10 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org21:28, 7 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org23:45, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org21:40, 18 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hsb.wikipedia.org19:02, 5 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org19:47, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org00:11, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,275
hu.wikipedia.org23:04, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikibooks.org22:19, 23 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikiquote.org02:48, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org00:56, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org15:05, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org20:40, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hy.wikibooks.org19:14, 6 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org01:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org05:39, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wiktionary.org01:20, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org02:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org00:36, 5 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org23:24, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ia.wiktionary.org21:32, 19 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org00:00, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
id.wikibooks.org20:23, 18 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org20:23, 18 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org00:00, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wiktionary.org18:55, 22 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wikipedia.org20:03, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org01:16, 9 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ik.wikipedia.org17:00, 4 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org00:14, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org15:48, 24 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
inh.wikipedia.org01:26, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org21:11, 12 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
io.wiktionary.org20:20, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org21:08, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
is.wikibooks.org22:18, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org23:49, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org01:58, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org19:38, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org04:29, 15 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
it.wikibooks.org01:02, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikinews.org21:42, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikiquote.org21:23, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
it.wikisource.org04:05, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
it.wikiversity.org22:07, 29 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org18:37, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org18:59, 20 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org19:37, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jam.wikipedia.org19:29, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org20:51, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ja.wikibooks.org11:37, 19 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org21:09, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org21:13, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikisource.org21:23, 3 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org02:37, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org23:00, 21 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org22:42, 24 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org21:39, 29 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
jv.wikisource.org16:34, 30 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org17:34, 10 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org23:58, 26 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org19:19, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ka.wikipedia.org23:50, 8 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ka.wikibooks.org01:58, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org18:00, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org22:19, 4 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org23:08, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org19:30, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org23:08, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org02:26, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kj.wikipedia.org13:15, 19 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org19:23, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
kk.wiktionary.org07:35, 6 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org23:08, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org23:08, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org02:15, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
km.wiktionary.org20:37, 29 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org20:12, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikisource.org17:04, 20 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org17:28, 26 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org21:16, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikipedia.org23:01, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ko.wikibooks.org00:18, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikinews.org00:46, 16 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikiquote.org23:48, 28 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org00:12, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org03:19, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org18:55, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
krc.wikipedia.org23:18, 25 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org19:39, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org23:03, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org21:29, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ku.wikiquote.org22:23, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org23:18, 9 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org23:09, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org22:59, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org23:40, 6 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikipedia.org20:57, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org00:44, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org00:44, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org22:09, 26 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikipedia.org00:54, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
la.wikibooks.org04:16, 29 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org22:19, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org00:04, 9 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org01:26, 4 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lbe.wikipedia.org22:36, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org21:34, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wiktionary.org21:29, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lez.wikipedia.org00:08, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lfn.wikipedia.org01:27, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org01:13, 6 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org23:26, 3 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikipedia.org21:23, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wiktionary.org23:19, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org04:14, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ln.wikipedia.org02:39, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org22:43, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org19:35, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org01:37, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org14:23, 9 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org04:28, 12 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikipedia.org13:47, 7 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
lt.wikibooks.org02:20, 21 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikiquote.org23:47, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org01:19, 22 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org21:04, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
lv.wiktionary.org21:10, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org05:46, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org02:21, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mdf.wikipedia.org18:35, 21 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org21:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90autopatrolled
meta.wikimedia.org03:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,342global-renamer
mg.wikipedia.org22:03, 9 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mg.wikibooks.org22:24, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wiktionary.org20:27, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mhr.wikipedia.org22:36, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
min.wikipedia.org23:33, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org21:45, 23 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wiktionary.org01:56, 28 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org23:08, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mk.wikibooks.org22:39, 29 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org22:33, 19 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ml.wikibooks.org19:03, 20 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org22:19, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org02:01, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org18:19, 11 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mn.wikipedia.org02:45, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mn.wiktionary.org04:51, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org05:00, 6 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org21:30, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikipedia.org02:30, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mr.wikiquote.org01:27, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org23:13, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org21:55, 26 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
ms.wikibooks.org04:31, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org22:22, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mwl.wikipedia.org23:12, 8 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mx.wikimedia.org06:20, 27 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org23:08, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org23:15, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
my.wiktionary.org21:06, 9 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org21:44, 29 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org00:17, 12 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wiktionary.org01:27, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org21:59, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nap.wikisource.org14:16, 25 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org20:37, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org21:36, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nds.wikipedia.org21:23, 24 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
nds.wiktionary.org23:58, 9 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org21:28, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ne.wikibooks.org21:51, 4 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org21:28, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
new.wikipedia.org21:14, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ng.wikipedia.org09:46, 19 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org20:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
nl.wikibooks.org22:51, 4 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org04:39, 18 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org04:50, 22 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org14:09, 23 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikisource.org03:09, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org17:17, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org00:05, 20 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org21:13, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikiquote.org01:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org16:59, 4 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org19:37, 18 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org19:24, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
no.wikibooks.org01:09, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikimedia.org08:02, 7 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org05:48, 27 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org20:45, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org21:23, 3 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org23:16, 21 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nrm.wikipedia.org23:49, 8 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nso.wikipedia.org19:57, 12 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nv.wikipedia.org21:51, 4 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org01:19, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org03:11, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org22:56, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
oc.wikibooks.org01:42, 22 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
oc.wiktionary.org20:38, 14 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org01:28, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org19:49, 11 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org01:28, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org02:09, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
or.wikisource.org23:25, 28 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org08:43, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org01:31, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org22:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)457
pag.wikipedia.org04:18, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pam.wikipedia.org23:15, 7 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org00:27, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pa.wikipedia.org21:05, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pa.wikibooks.org02:13, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org21:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org20:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org00:10, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org06:09, 22 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org01:09, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org21:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org23:04, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
pl.wikibooks.org21:23, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikimedia.org09:33, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org23:36, 21 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org23:15, 21 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikisource.org22:43, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org22:56, 21 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org11:37, 19 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org21:16, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pnb.wikipedia.org18:53, 11 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pnb.wiktionary.org04:00, 18 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org21:15, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org04:02, 8 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ps.wiktionary.org20:01, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org03:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2012തറവാട് വിക്കി(?)1,37,776bureaucrat, checkuser, sysop
pt.wikibooks.org18:40, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
pt.wikimedia.org14:42, 25 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org04:02, 16 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,484autoreview, editor, editprotected, reviewer
pt.wikiquote.org21:15, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
pt.wikisource.org01:04, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)417autoreview, editor
pt.wikiversity.org21:18, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
pt.wikivoyage.org23:44, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
pt.wiktionary.org18:35, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)331
qu.wikipedia.org03:44, 9 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
rm.wikipedia.org21:07, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rmy.wikipedia.org21:58, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org21:33, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
roa-rup.wikipedia.org21:08, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
roa-tara.wikipedia.org23:41, 29 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org18:32, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ro.wikibooks.org19:39, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikinews.org23:51, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org00:31, 30 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org21:49, 20 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikivoyage.org20:35, 20 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org23:51, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rue.wikipedia.org22:09, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org04:29, 15 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42uploader
ru.wikibooks.org23:57, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikimedia.org19:42, 2 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org21:11, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiquote.org00:15, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikisource.org20:52, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiversity.org23:27, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org16:47, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org21:23, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
rw.wikipedia.org22:36, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sah.wikipedia.org02:52, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sah.wikisource.org01:16, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sat.wikipedia.org19:45, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org20:37, 1 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikisource.org04:53, 2 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org20:36, 1 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org23:44, 23 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
scn.wiktionary.org02:36, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sco.wikipedia.org02:18, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)647
sc.wikipedia.org23:09, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org21:49, 3 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wiktionary.org19:39, 24 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org04:57, 5 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org00:18, 20 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikipedia.org09:01, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org21:09, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
sh.wiktionary.org02:59, 19 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org22:37, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,206rollbacker
simple.wikiquote.org09:18, 19 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org20:38, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
si.wikipedia.org02:21, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wiktionary.org23:39, 18 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org21:00, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
sk.wikibooks.org20:16, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikiquote.org22:28, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org22:13, 23 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org22:12, 23 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org06:09, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
sl.wikibooks.org20:35, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org01:52, 28 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org21:40, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org21:56, 28 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org03:54, 21 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org04:00, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org21:53, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org03:21, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
wikisource.org00:13, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
so.wikipedia.org21:45, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
species.wikimedia.org15:48, 24 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wikipedia.org19:45, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
sq.wikibooks.org00:29, 3 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org05:18, 17 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org01:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org19:33, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org23:45, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org22:33, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
sr.wikibooks.org23:02, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org20:52, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikiquote.org00:17, 12 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org22:46, 5 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org01:06, 29 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org21:33, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org21:35, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org22:26, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
strategy.wikimedia.org22:23, 6 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
st.wikipedia.org23:03, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org19:22, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
su.wikiquote.org00:31, 30 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org20:46, 15 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sv.wikibooks.org20:40, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikinews.org23:20, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiquote.org00:14, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org20:20, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiversity.org22:24, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikivoyage.org16:49, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org22:57, 2 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org02:11, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sw.wiktionary.org01:45, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org20:36, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
szy.wikipedia.org01:43, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org02:21, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ta.wikibooks.org00:58, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org21:24, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org23:00, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org01:53, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org23:08, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org01:29, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org05:14, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org02:20, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org19:37, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
test.wikidata.org21:16, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org19:24, 1 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org02:30, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
te.wikisource.org16:15, 30 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org18:00, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org21:15, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tg.wiktionary.org19:45, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org19:45, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
th.wikibooks.org04:17, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikiquote.org04:17, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org20:31, 1 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org04:17, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org01:08, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org21:06, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tl.wikipedia.org03:32, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
tl.wikibooks.org22:02, 14 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tl.wiktionary.org21:55, 24 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tn.wikipedia.org12:57, 28 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wiktionary.org22:25, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org22:40, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org23:41, 29 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wiktionary.org21:27, 19 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikipedia.org04:41, 23 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
tr.wikibooks.org20:36, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org17:11, 4 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org20:50, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikiquote.org01:12, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikisource.org06:12, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org22:57, 6 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ts.wikipedia.org00:28, 4 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wiktionary.org05:52, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org02:35, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wiktionary.org23:18, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org00:02, 3 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org22:59, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org11:37, 19 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org22:51, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org04:01, 21 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org22:47, 7 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org21:21, 14 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org01:23, 20 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
uk.wikibooks.org18:43, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikinews.org00:07, 8 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org19:57, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org20:57, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikivoyage.org00:40, 1 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org18:43, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org00:19, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ur.wikibooks.org19:49, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org22:30, 27 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org20:09, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
uz.wiktionary.org19:37, 8 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org21:15, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vec.wikisource.org04:05, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vep.wikipedia.org18:38, 19 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org22:37, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org00:17, 17 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
vi.wikibooks.org00:38, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org02:00, 8 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org19:55, 17 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org01:29, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org02:18, 15 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org21:05, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org21:03, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org22:12, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org03:21, 15 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org00:11, 10 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org21:46, 1 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org18:17, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,942
wikimania2007.wikimedia.org08:43, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org16:59, 4 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2012.wikimedia.org23:22, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
wikimania2013.wikimedia.org20:01, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org02:23, 5 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org22:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org05:26, 14 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2017.wikimedia.org23:02, 22 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org20:45, 20 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org11:40, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org04:56, 15 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wikiquote.org01:28, 30 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org04:17, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xal.wikipedia.org00:16, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org23:14, 21 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org04:41, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
yi.wikipedia.org02:11, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wiktionary.org02:11, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org05:52, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yue.wiktionary.org19:46, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org22:37, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org22:36, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org17:23, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikipedia.org19:52, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-min-nan.wiktionary.org00:15, 29 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org18:26, 16 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wikipedia.org21:53, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
zh.wikibooks.org23:54, 23 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org00:12, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org21:49, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikisource.org21:35, 19 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org19:46, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org04:56, 27 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org23:33, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org16:10, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zu.wiktionary.org04:00, 21 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0