ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: !Nsadqa
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:28, 13 ഡിസംബർ 2020 (2 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 353
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 23
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
arz.wikipedia.org20:49, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org19:10, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org16:58, 20 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
de.wikipedia.org21:55, 7 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org14:28, 13 ഡിസംബർ 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)291
en.wiktionary.org10:41, 7 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org10:46, 7 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org14:33, 19 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wiktionary.org08:35, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org18:25, 1 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org14:28, 13 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org14:28, 13 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org16:24, 19 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org08:22, 22 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org10:40, 7 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org17:07, 13 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org10:58, 30 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org11:45, 22 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org11:38, 20 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org15:31, 24 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org18:33, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org17:10, 20 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org13:25, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0