ഏറ്റവുമധികം താളുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പാചകപുസ്തകം‏‎ (68 അംഗങ്ങൾ)
 2. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ‏‎ (61 അംഗങ്ങൾ)
 3. അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ‏‎ (60 അംഗങ്ങൾ)
 4. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ‏‎ (32 അംഗങ്ങൾ)
 5. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന അനുമതി ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (31 അംഗങ്ങൾ)
 6. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന സ്രോതസ്സ് വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (28 അംഗങ്ങൾ)
 7. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന നിർമ്മിതി വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (28 അംഗങ്ങൾ)
 8. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന വിവരണം ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (28 അംഗങ്ങൾ)
 9. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (26 അംഗങ്ങൾ)
 10. Wikibooks protected templates‏‎ (25 അംഗങ്ങൾ)
 11. അലങ്കാരം‏‎ (24 അംഗങ്ങൾ)
 12. ഫലകങ്ങൾ‏‎ (24 അംഗങ്ങൾ)
 13. മേഘദൂതം‏‎ (21 അംഗങ്ങൾ)
 14. പുസ്തകങ്ങൾ വിഷയം തിരിച്ച്‏‎ (21 അംഗങ്ങൾ)
 15. വിവരണം നൽകാത്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (19 അംഗങ്ങൾ)
 16. Wikipedia documentation pages‏‎ (19 അംഗങ്ങൾ)
 17. ചിത്രം ആവശ്യമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (17 അംഗങ്ങൾ)
 18. സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടാത്ത താളുകൾ‏‎ (17 അംഗങ്ങൾ)
 19. അപൂർണ്ണ പുസ്തകം‏‎ (15 അംഗങ്ങൾ)
 20. സസ്യവിഭവങ്ങൾ‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 21. ഉബുണ്ടു‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 22. ശാസ്ത്രം‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 23. Pages using deprecated source tags‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 24. വിക്കിപാഠശാല യന്ത്രങ്ങൾ‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 25. പായസങ്ങൾ‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 26. ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 27. പ്രാതൽ വിഭവങ്ങൾ‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 28. വിക്കിപീഡിയ‏‎ (9 അംഗങ്ങൾ)
 29. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്‏‎ (9 അംഗങ്ങൾ)
 30. സദ്യവിഭവങ്ങൾ‏‎ (9 അംഗങ്ങൾ)
 31. വിക്കിപാഠശാല പരിപാലനം‏‎ (9 അംഗങ്ങൾ)
 32. ഭാഷകൾ‏‎ (9 അംഗങ്ങൾ)
 33. ലിനക്സ്‏‎ (9 അംഗങ്ങൾ)
 34. സാഹിത്യം‏‎ (8 അംഗങ്ങൾ)
 35. ഉള്ളടക്കം‏‎ (8 അംഗങ്ങൾ)
 36. ഡെബിയൻ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 37. Wikipedia message box parameter needs fixing‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 38. കേരള എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 39. സഹായക താളുകൾ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 40. ഉപയോക്തൃപെട്ടികൾ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 41. ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങൾ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 42. അവഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രദർശന തലക്കെട്ടുകളോടു കൂടിയ താളുകൾ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 43. ബി.എസ്.എൻ.‍എൽ. ബ്രോഡ്ബാൻഡ്‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 44. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 45. മാനവിക വിഷയങ്ങൾ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 46. ഇന്റർനെറ്റ്‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 47. പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധങ്ങൾ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 48. ഭാഷാജ്ഞാനം en-3‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 49. ഭാഷാജ്ഞാനം ml‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 50. ഭാസനാടകചക്രം‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)