ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ഫലകങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 17:24, 19 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

ഫലകം എന്ന നാമമേഖലയിൽ ഉള്ളതും ഒരു താളിലും ചേർത്തിട്ടുമില്ലാത്ത എല്ലാ ഫലകതാളുകളുടേയും പട്ടിക ഈ താളിൽ കാണാം. ഫലകങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതു മറ്റൊരു താളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:!‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:Allbooks category‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:Alphabetical/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:Anchor‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:Archive for converted LQT page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:Block left‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Bluebox‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Booklist‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:BotFlag‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Branch unstable‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Bxt‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Citation/authors‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Citation Style documentation‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Citation Style documentation/author‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:Citation Style documentation/chapter‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Citation Style documentation/coins‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Citation Style documentation/editor‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Citation Style documentation/lua‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Code‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:Col-begin‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:Col-break‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:Col-end‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Columns‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:Commons category‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Community mainpage‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:DPL‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:DPL/simple‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:Db-meta‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:Delete‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 31. ഫലകം:Documentation/docname‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകം:Ed2‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 33. ഫലകം:FlowMention‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 34. ഫലകം:For2‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 35. ഫലകം:GFDL-no-disclaimers‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 36. ഫലകം:Harvard citation‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 37. ഫലകം:Harvnb‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 38. ഫലകം:IFD‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 39. ഫലകം:Indexbox-namewise‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 40. ഫലകം:Interwiki-all‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 41. ഫലകം:LQT Moved thread stub converted to Flow‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:LQT page converted to Flow‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:LQT post imported with different signature user‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകം:LQT post imported with supressed user‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 45. ഫലകം:Link‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 46. ഫലകം:ML SCRIPT‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 47. ഫലകം:MediaWiki URL rules‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 48. ഫലകം:Metacarpal‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 49. ഫലകം:Module other/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 50. ഫലകം:N/a‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഉപയോഗിക്കാത്തഫലകങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്