ഇരട്ട തിരിച്ചുവിടലുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 20:00, 4 ഡിസംബർ 2019-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

ഈ താളിൽ ഒരു തിരിച്ചുവിടലിൽ നിന്നും മറ്റു തിരിച്ചുവിടൽ താളുകളിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന താളുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓരോ വരിയിലും ഒന്നാമത്തേയും രണ്ടാമത്തേയും തിരിച്ചുവിടൽ താളിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും, രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചുവിടൽ താളിൽ നിന്നു ശരിയായ ലക്ഷ്യതാളിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വെട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ ശരിയാക്കിയവയാണ്.

  1. 1 മുതൽ #5 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 5 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ഉപയോക്താവ്:Suprememangaka (തിരുത്തുക) →‎ ഉപയോക്താവ്:*SM* →‎ ഉപയോക്താവ്:*SM*
  2. ഉപയോക്താവ്:*SM* (തിരുത്തുക) →‎ ഉപയോക്താവ്:*SM* →‎ ഉപയോക്താവ്:*SM*
  3. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:*SM* (തിരുത്തുക) →‎ ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:*SM* →‎ ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:*SM*
  4. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Suprememangaka (തിരുത്തുക) →‎ ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:*SM* →‎ ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:*SM*
  5. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Marce79 (തിരുത്തുക) →‎ ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Marcello Gianola →‎ ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:OMT5500

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)