ഉപയോക്താവ്:Saul0fTarsus/wikilabs/bbworld/plans/bsnl

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
< ഉപയോക്താവ്:Saul0fTarsus‎ | wikilabs‎ | bbworld‎ | plans(ഉപയോക്താവ്:Lijorijo/wikilabs/bbworld/plans/bsnl എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ്[തിരുത്തുക]

അൺലിമിറ്റ്ഡ്[തിരുത്തുക]

അൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ[തിരുത്തുക]

അൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ
വിഭാഗം വേഗത മാസവരി വാർഷിക വരി ഇ-മെയിൽ/സ്ഥലം ഫോൺ വാടക സൌജന്യ കാൾ
BB Home UL 499* 256 Kbps 499 4990 1/5 MB നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം
BB Home Combo UL 625 256 Kbps 625 6250 1/5 ഇല്ല 100
BB Home UL 750 512 Kbps 750 7500 2/5 നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം
BB Home Combo UL 750 512 Kbps 750 7500 2/5 ഇല്ല ഇല്ല
BB Home Combo ULD 900* 4Mbps upto 8 GB, 256 Kbps beyond 8 GB 900 9000 1/5 ഇല്ല 400
BB Home Combo ULD 1000* 1 Mbps upto 15 GB, 256 Kbps beyond 15 GB 1000 10000 1/5 ഇല്ല 450
BB Home Combo ULD 1350* 2 Mbps upto 20 GB, 512 Kbps beyond 20 GB 1350 13500 1/5 ഇല്ല 250
BB Home Combo ULD 1400* 4 Mbps upto 25 GB, 256 Kbps beyond 25 GB 1400 14000 1/5 ഇല്ല 50
BB Home Combo ULD 1700* 2 Mbps upto 40 GB, 256 Kbps beyond 40 GB 1700 17000 1/5 MB ഇല്ല 50
  • ULD stands for Unlimited with differential speed.
  • The above rates are exclusive of Service Tax, which will be charged as per prevailing tariff.

അൺലിമിറ്റഡ്[തിരുത്തുക]

അൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ
വിഭാഗം വേഗത മാസവരി വാർഷിക വരി ഇ-മെയിൽ/സ്ഥലം ഫോൺ വാടക സൌജന്യ കാൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഐപി
BBG UL 2150 256 Kbps 2150 21500 1/5 MB നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഇല്ല
BBG ULD 3300 512 Kbps upto 100 GB, 256 Kbps beyond 100 GB 3300 33000 4/5 നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഉണ്ട്
BBG ULD 6000 1 Mbps upto 150 GB, 512 Kbps beyond 150 GB 6000 60000 4/5 നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഉണ്ട്
BBG ULD 9000 2 Mbps upto 300 GB, 1 Mbps beyond 300 GB 9000 90000 4/5 നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഉണ്ട്
BBG ULD 15000 4 Mbps upto 500 GB, 2 Mbps beyond 500 GB 15000 150000 4/5 നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഉണ്ട്
അൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ

കോംബോ പ്ലാനുകൾ[തിരുത്തുക]

അൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ
വിഭാഗം വേഗത പരിധി മാസവരി വാർഷിക വരി ഇ-മെയിൽ/സ്ഥലം ഫോൺ വാടക സൌജന്യ കാൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഐപി
BBG COMBO 299 256 Kbps 299 2990

1 ജിബി

1/5 MB ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
BBG FN Combo 500 2Mbps വരെ

1.5 ജിബി

500 50000 1/5 ഇല്ല 175 ഇല്ല
BBG Combo 599 512 Kbps വരെ

4 ജിബി

599 5990 1/5 നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം 200 ഇല്ല
BBG FN combo 600 2 Mbps വരെ

2.5 ജിബി

600 6000 1/5 നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഉണ്ട്
BBG ULD 15000 4 Mbps upto 500 GB, 2 Mbps beyond 500 GB 15000 150000 4/5 നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം നിലവിലെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഉണ്ട്
അൺലിമിറ്റ്ഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ

ലിമിറ്റഡ്[തിരുത്തുക]

സ്റ്റാൻഡ് എലോൺ[തിരുത്തുക]

കോംബോ[തിരുത്തുക]

ഹൈസ്പീഡ്=[തിരുത്തുക]

പ്രീപെയ്ഡ്[തിരുത്തുക]