ഉപയോക്താവ്:Saul0fTarsus/wikilabs/bbworld/plans/asianet

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
< ഉപയോക്താവ്:Saul0fTarsus‎ | wikilabs‎ | bbworld‎ | plans(ഉപയോക്താവ്:Lijorijo/wikilabs/bbworld/plans/asianet എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
Modem Modem FTU Rental Modem with voice Rental Wireless Modem
Amount 999 750 & 75 p.m. 1499 1000 2499
Table of models
Datatransfer based Time Based
Plan WOW 99 WOW 199 Homenet 375 Homenet 475 Homenet 499 Homenet 999 Homenet 1499 Net 199
ഉപയോഗപരിധി 150 എം.ബി. 1024 GB 1.5 GB 2600 MB 4 GB 11 GB 18 GB 12 hrs
മാസവാടക 99 199 375 475 499 999 1499 199
അധിക ഉപയോഗ ചാർജ്ജ് .99 .95 .9 .8