അലങ്കാരം/അർത്ഥാന്തരന്യാസം

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
< അലങ്കാരം(അർത്ഥാന്തരന്യാസം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

സാമാന്യംതാൻ വിശേഷം താ- നിവയിൽ പ്രസ്തുതത്തിന് അർത്ഥാന്തരന്യാസമാകു- മന്യംകൊണ്ടു സമർഥനം

താണ്ടിനാനാഴി ഹനുമാ- നാണ്ടവർക്കെന്തു ദുഷ്കരം: വമ്പർക്കു തെളിയാ ദോഷ- മമ്പിളിക്കഴകങ്കവും