സംവാദം:വൃത്തമഞ്ജരി ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ മുഖവുര

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

ഇത് പാഠശാല നയങ്ങൾക്ക് എതിരാണോ??--Atjesse(സംവാദം) 10:47, 6 ഡിസംബർ 2008 (UTC)

എടുത്തോണ്ട് പോണുണ്ടോ ഗ്രന്ധശാലോംസെ???ഇല്ലേൽ ഇവിടെ കുഴിച്ച് മൂടും....--Atjesse(സംവാദം) 11:46, 25 ജനുവരി 2009 (UTC)