ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: ZSoo (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 21:46, 29 ഒക്ടോബർ 2020 (21 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 51
  • ആഗോള സംഘം: ഉദ്യോഗസ്ഥർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org01:34, 22 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org05:17, 11 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org04:14, 13 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org03:27, 17 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org07:19, 9 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org06:25, 19 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org06:26, 2 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org02:23, 17 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org08:04, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org05:07, 2 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org04:21, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org08:13, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org06:16, 6 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org06:46, 11 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org02:15, 31 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org02:23, 13 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org01:59, 27 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org03:28, 17 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:15, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org02:58, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org02:20, 28 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org03:29, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org07:43, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org07:46, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org07:46, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org01:56, 11 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org03:06, 17 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org07:47, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org06:25, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org05:14, 19 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org21:46, 29 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org01:43, 5 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org21:46, 29 ഒക്ടോബർ 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)2wmf-supportsafety
ml.wikipedia.org02:30, 4 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org06:21, 20 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org04:31, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org07:10, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org04:28, 2 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org06:54, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org09:37, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org04:58, 16 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org14:57, 10 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org06:28, 23 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org06:51, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org02:48, 22 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org12:27, 12 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org07:21, 9 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org07:40, 9 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org07:12, 23 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org06:30, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org07:14, 19 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0