ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Udehb
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:58, 30 ജൂൺ 2018 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,047
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 27
  • ആഗോള സംഘം: Ombuds
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org14:16, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org22:30, 18 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org14:41, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)188
de.wikipedia.org18:24, 29 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org12:33, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikibooks.org10:14, 5 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org19:18, 27 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org13:14, 23 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org12:44, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org09:44, 12 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org15:28, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org13:32, 1 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org14:18, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org11:58, 30 ജൂൺ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)5
incubator.wikimedia.org13:30, 21 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ja.wikipedia.org14:53, 20 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org11:58, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org11:58, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
meta.wikimedia.org11:58, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)416
outreach.wikimedia.org23:39, 5 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org03:22, 18 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikimedia.org10:35, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org07:47, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org08:17, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org10:38, 15 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org15:54, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,373
wikimania.wikimedia.org13:12, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0