ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: SNg (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:34, 30 ഏപ്രിൽ 2021 (15 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 18
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 34
  • ആഗോള സംഘം: ഉദ്യോഗസ്ഥർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org02:59, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org21:30, 14 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org16:21, 4 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org22:10, 22 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org19:57, 4 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org17:01, 7 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org14:36, 29 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org14:53, 24 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:53, 18 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org20:57, 8 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org19:53, 24 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org17:59, 23 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org22:10, 22 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org22:10, 22 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org21:47, 14 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:01, 14 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org22:25, 12 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org04:00, 25 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org20:34, 2 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org17:34, 30 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:45, 25 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org17:34, 30 ഏപ്രിൽ 2021പുതിയ അംഗത്വം(?)18
nl.wikipedia.org22:41, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org18:24, 23 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:22, 24 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org15:33, 1 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org15:33, 1 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org03:21, 2 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:35, 27 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org21:45, 16 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org03:04, 3 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org20:37, 5 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org02:59, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org21:33, 21 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0