ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Petrb
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 09:43, 19 ഒക്ടോബർ 2010 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 33,485
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 98
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള സമ്പർക്കമുഖ സ്രഷ്ടാക്കൾ (00:00, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2022 വരെ)
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
als.wikipedia.org14:50, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org14:54, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org15:57, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
as.wikipedia.org18:19, 20 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org16:20, 23 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikipedia.org09:09, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bn.wikipedia.org11:00, 29 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org12:07, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ch.wikipedia.org08:22, 10 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org20:22, 27 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org19:50, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)400filemover, patroller, rollbacker
cs.wikipedia.org17:30, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)224autopatrolled
cs.wikibooks.org13:27, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikinews.org08:17, 13 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org11:27, 28 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org08:22, 26 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org13:28, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikipedia.org08:04, 17 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikipedia.org08:33, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
de.wikivoyage.org07:39, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org15:36, 19 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org15:37, 18 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org20:27, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org09:45, 27 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org09:43, 19 ഒക്ടോബർ 2010തറവാട് വിക്കി(?)30,128abusefilter, autoreviewer, extendedconfirmed, filemover, ipblock-exempt, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org20:47, 7 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
en.wikinews.org20:47, 7 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wikiquote.org20:47, 7 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikisource.org18:17, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org17:04, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
en.wikivoyage.org15:25, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org14:28, 2 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikipedia.org08:31, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
es.wikivoyage.org13:34, 18 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikipedia.org11:36, 10 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org17:05, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org13:07, 3 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fi.wikimedia.org13:33, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org14:58, 8 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org10:45, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
gu.wikipedia.org13:14, 26 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org20:44, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hi.wikipedia.org20:28, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hr.wikipedia.org11:00, 20 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hsb.wikipedia.org15:47, 22 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org00:02, 31 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org23:30, 26 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
incubator.wikimedia.org00:19, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org07:08, 13 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org18:20, 8 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org22:03, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org14:13, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ko.wikipedia.org19:43, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikipedia.org08:02, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org15:50, 27 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org13:50, 24 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org16:53, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)673bureaucrat, sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org21:57, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)707autopatrolled, transwiki
mk.wikipedia.org11:54, 10 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org15:20, 12 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org09:03, 28 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikipedia.org22:04, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
oc.wikipedia.org07:57, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
or.wikipedia.org18:26, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org09:20, 12 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikipedia.org12:56, 21 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pt.wikipedia.org09:10, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pt.wiktionary.org09:20, 24 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikipedia.org07:12, 13 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikipedia.org08:18, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35uploader
sco.wikipedia.org08:32, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org21:46, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)213rollbacker
sk.wikipedia.org17:56, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org18:09, 12 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikipedia.org14:17, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org16:13, 26 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org08:33, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szl.wikipedia.org14:16, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org13:33, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test2.wikipedia.org17:59, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6editor, sysop
test.wikipedia.org15:40, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)615bureaucrat, reviewer, sysop, translationadmin
test.wikidata.org12:17, 29 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org07:16, 13 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org18:21, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4patroller
tw.wikipedia.org13:49, 24 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org10:12, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ur.wikipedia.org18:28, 9 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vep.wikipedia.org16:47, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org11:16, 11 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org16:54, 8 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38rollbacker
wikimania2011.wikimedia.org16:53, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org15:04, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2015.wikimedia.org10:06, 24 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org12:11, 8 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2018.wikimedia.org11:18, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org09:36, 29 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org08:22, 10 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org19:13, 9 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12