ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Olugold
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:56, 23 നവംബർ 2020 (20 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 9,499
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 41
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: Two-factor authentication testers, Ombuds
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org21:08, 30 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org04:39, 25 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org02:39, 23 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114
dag.wikipedia.org21:25, 30 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org19:12, 1 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org14:56, 23 നവംബർ 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)2,035ipblock-exempt (താത്കാലികം), extendedconfirmed
en.wikibooks.org20:12, 17 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiquote.org20:34, 22 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
en.wikisource.org20:34, 22 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org13:41, 7 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org22:04, 21 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:02, 29 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org21:34, 12 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org12:46, 10 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org12:00, 25 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org22:26, 21 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org11:56, 28 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org21:08, 30 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org19:09, 25 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,083sysop
incubator.wikimedia.org07:45, 18 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)692
it.wikipedia.org06:41, 6 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org10:06, 24 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org14:56, 23 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org01:08, 1 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org14:56, 23 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,477autopatrolled
ml.wikipedia.org19:10, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org09:40, 29 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org17:36, 14 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org17:10, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org18:54, 12 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org16:57, 31 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org19:39, 1 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org07:20, 15 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org09:28, 5 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org12:56, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org16:49, 6 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org17:57, 1 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org02:38, 23 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,982
wikimania.wikimedia.org18:36, 25 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wikipedia.org05:16, 31 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org18:58, 26 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0